Dostawa, wniesienie i montaż mebli dla Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu wg 2 części

Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 51-622 Wrocław, Kopernika
 • Telefon/fax: tel. 71 37 10 409 , fax. 71 37 10 402
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy
  Kopernika 5
  51-622 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 37 10 409, fax. 71 37 10 402
  REGON: 02140952000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ospip.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Nadzór nad warunkami pracy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, wniesienie i montaż mebli dla Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu wg 2 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wniesienie i montaż mebli dla Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu, wg wymienionych niżej części: Część I: Dostawa mebli z dodatkowym wyposażeniem wraz z ich montażem do pokoi hotelowych; Część II: Dostawa krzeseł. Powyższy przedmiot zamówienia został wykazany i opisany w Załączniku nr 2 i Załączniku nr 3 do SIWZ. 2. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawierają wzory umów, stanowiące integralną część SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 5. Wszystkie terminy wskazane w niniejszej SIWZ należy obliczać zgodnie z zasadami wskazanymi w Kodeksie cywilnym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną