Dostawa wyposażenia dla budynku administracyjno-biurowego w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 14

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 53-333 Wrocław, Powstańców Śląskich
 • Telefon/fax: tel. 71 36 52 403, , fax. 71 36 52 781
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
  Powstańców Śląskich 24,26
  53-333 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 36 52 403, , fax. 71 36 52 781
  REGON: 00102086100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dolnoslaskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia dla budynku administracyjno-biurowego w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 14
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla budynku administracyjno-biurowego w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 14 wraz z jego montażem i ustawieniem lub zamocowaniem. 2. Na wyposażenie składają się meble, urządzenia i inne wyposażenie. Szczegółowy wykaz i opis cech, parametrów oraz rozmieszczenie wyposażenia zawiera Zestawienie wyposażenia – Załącznik nr 1 do SIWZ, Opis techniczny – Załącznik nr 2 do SIWZ i Zestawienie rysunków – Załącznik nr 3 do SIWZ. Wskazane powyżej załączniki do SIWZ stanowią opis przedmiotu zamówienia. 3. Wyposażenie będące przedmiotem zamówienia musi być fabrycznie nowe, kompletne, nie mieć defektów, wad konstrukcyjnych, wykonawczych ani wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub producenta wyposażenia, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania. 4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się: 1) dostarczyć wyposażenie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz z załadunkiem, rozładunkiem i wniesieniem, 2) dokonać montażu i ustawienia wyposażenia w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Przez montaż należy rozumieć: instalację kompletnych i gotowych do użycia mebli z uwzględnieniem ich dostosowania do pomieszczeń, w których będą użytkowane oraz do elementów znajdujących się w tych pomieszczeniach, 3) usunąć i zagospodarować własnym staraniem i na swój koszt odpady powstałe w trakcie wyposażania budynku (kartony, folie pakowe i inne), 4) wyczyścić wyposażenie w sposób umożliwiający jego użytkowanie (wytarcie z kurzu, usunięcie opiłek drewna, folii zabezpieczających itp.), 5) przekazać napisaną w języku polskim dokumentację dotyczącą przedmiotu umowy, w szczególności instrukcje użytkowania i konserwacji wyposażenia i kopie kart gwarancyjnych producenta, atesty oraz inne konieczne dokumenty, 6) zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną