Dostawa zestawów komputerowych, przełączników i oprogramowania biurowego dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu – w podziale na 6 zadań

Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-440 Wrocław, ul. Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. +48 71 72 21 700 , fax. +48 71 72 21 706
 • Data zamieszczenia: 2020-10-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego
  ul. Kościuszki 131
  50-440 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48 71 72 21 700, fax. +48 71 72 21 706
  REGON: 93193481600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://powiatwroclawski.bip.net.pl, https://powiatwroclawski.logintrade.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zestawów komputerowych, przełączników i oprogramowania biurowego dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu – w podziale na 6 zadań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów komputerowych, przełączników i oprogramowania biurowego dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu – w podziale na 6 zadań: Zadanie 1 – Dostawa skanerów dokumentów Zadanie 2 – Dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Zadanie 3 – Dostawa zestawów komputerowych Zadanie 4 – Dostawa oprogramowania do edycji plików PDF Zadanie 5 – Dostawa oprogramowania biurowego Zadanie 6 – Dostawa przełączników sieciowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac i sposób realizacji, zostały określone w załączniku 6 do niniejszej SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik 5 do SIWZ Miejsce dostawy Siedziba Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50 – 440 Wrocław. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia: 1) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia, uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 2) Wykonawca po podpisaniu umowy przekaże Zamawiającemu numery telefonów kontaktowych i faksów osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia oraz dokonywać będzie na bieżąco ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówieni 3) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie obowiązywania umowy. 4) Szczegółowe wymagania zostały ujęte w projekcie umowy stanowiącym załącznik 5 do SIWZ oraz Przedmiocie zamówienia stanowiącym załącznik 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną