Dostawy materiałów biurowych, biurowo-eksploatacyjnych i druków

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 54-049 Wrocław, Gen. A. E. Fieldorfa
 • Telefon/fax: tel. 71 306 44 19 , fax. 71 306 48 67
 • Data zamieszczenia: 2020-01-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
  Gen. A. E. Fieldorfa 2
  54-049 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 306 44 19, fax. 71 306 48 67
  REGON: 00632038400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy materiałów biurowych, biurowo-eksploatacyjnych i druków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów biurowych, biurowo-eksploatacyjnych i druków, według wymienionych niżej części: ZADANIE 1, ZADANIE 2, ZADANIE 3, ZADANIE 4, ZADANIE 5, ZADANIE 6, ZADANIE 7, ZADANIE 8, ZADANIE 9, ZADANIE 10, ZADANIE 11, ZADANIE 12, ZADANIE 13. Ww. części przedmiotu zamówienia zostały wykazane i opisane w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Miejsce wykonywania ww. dostaw – siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu. 3. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawierają wzór, stanowiący integralną część niniejszej SIWZ. 5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 24 miesiące. 6. Termin dostawy: do 3 dni dla Zadania od 1 do 12 od dnia otrzymania od Zamawiającego każdorazowego zamówienia na adres e-mail lub na nr faxu Wykonawcy. Czas realizacji zamówienia Dla dostawy druków - Zadanie 13 - dla pozycji nr 1 do 5 dni, dla pozycji od 2 do 17 do 10 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego każdorazowego zamówienia na adres e-mail lub na nr faxu Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125110-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną