Dostawy produktów leczniczych do programów lekowych

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 54-049 Wrocław, Gen. A. E. Fieldorfa
 • Telefon/fax: tel. 71 306 44 19 , fax. 71 306 48 67
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
  Gen. A. E. Fieldorfa 2
  54-049 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 306 44 19, fax. 71 306 48 67
  REGON: 00632038400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy produktów leczniczych do programów lekowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów leczniczych do programów lekowych, według wymienionych niżej części: Zadanie 1, Zadanie 2, Zadanie 3. Ww. części przedmiotu zamówienia zostały wykazane i opisane w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Miejsce wykonywania ww. dostaw – siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu. 3. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy, stanowiący integralną część SIWZ. 4. Wspólny słownik zamówień (CPV): 33652300-8 - środki immunosupresyjne. 5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 3 miesiące. Termin dostawy – 2 dni od dnia otrzymania każdorazowego zamówienia na adres e-mail Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33652300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną