Dostawy wyrobów medycznych do hemodynamiki

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 54-049 Wrocław, Gen. A. E. Fieldorfa
 • Telefon/fax: tel. 71 306 44 19 , fax. 71 306 48 67
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
  Gen. A. E. Fieldorfa 2
  54-049 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 306 44 19, fax. 71 306 48 67
  REGON: 00632038400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy wyrobów medycznych do hemodynamiki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych do hemodynamiki według wymienionych niżej części: ZADANIE 1, ZADANIE 2, ZADANIE 3, ZADANIE 4, ZADANIE 5, ZADANIE 6, ZADANIE 7, ZADANIE 8, ZADANIE 9, ZADANIE 10 Ww. części przedmiotu zamówienia zostały wykazane i opisane w „Formularzu cenowym” oraz „Kartach Parametrów” stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1. Miejsce wykonywania ww. dostaw – siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu. 2. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawierają wzory umów, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ. 3. Wspólny słownik zamówień (CPV): 33111710-1: Wyroby do angiografii 33111730-7: Wyroby do angioplastyki CPV uzupełniające: PA02-0: Dzierżawa 4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 18 miesięcy. Termin dostawy: 3 dni robocze od dnia otrzymania każdorazowego zamówienia na adres e-mail lub na numer faxu Wykonawcy. 5. W przypadku Zadania 10 Wykonawca udostępni Zamawiającemu Konsolę do OCT wyspecyfikowaną dla ww. części przedmiotu objętego zamówieniem. Udostępnienie to nastąpi poprzez wydzierżawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu na czas trwania umowy, co zostało wskazane w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ. Zasady ww. udostępnienia zostały opisane we wzorze umowy, stanowiącym integralną część SIWZ. 6. Wykonawca, którego oferta została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza przed zawarciem umowy poprzetargowej, wyceni zaoferowane urządzenia, zgodnie z „Wykazem wydzierżawionego sprzętu”, który będzie stanowił Załącznik do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33111710-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną