Dzierżawa automatycznego systemu do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości wraz z dostawą odczynników

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 51-149 Wrocław, ul. Koszarowa
 • Telefon/fax: tel. 71 3261325 w. 128 , fax. 71 3260622
 • Data zamieszczenia: 2019-12-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
  ul. Koszarowa 5
  51-149 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3261325 w. 128, fax. 71 3260622
  REGON: 29046900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dzierżawa automatycznego systemu do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości wraz z dostawą odczynników
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa automatycznego systemu do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości wraz z dostawą odczynników. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załącznik nr 1 „Parametry graniczne” i Załączniku nr 2 „ Formularz asortymentowo-cenowy” do SIWZ. 3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu na rynku polskim, zgodnie z przepisami prawa i posiadać odpowiednie dokumenty rejestracyjne potwierdzające ten fakt. Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia w zakresie opakowań, oznaczenia oraz obrotu odpowiada wymaganiom ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (TJ Dz.U. z 2019r. poz.175). 4. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określają dodatkowo warunki umowne będące załącznikiem nr 6 do SIWZ „warunki umowne”. 5. Termin ważności (przydatności do użycia) odczynników – minimum 3 miesiące, licząc od daty dostawy do Zamawiającego. 6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Działu Diagnostyki Laboratoryjnej (Budynek D). 7. Termin dostawy: a) odczynników - każdorazowo w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia wg bieżących potrzeb, których wielkość każdorazowo będzie określona przez Dział Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego–zamówienie przesłane pocztą elektroniczną lub faksem. b) aparatu – 21 dni od daty zawarcia umowy. 8. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców - zgodnie z art. 36b, ust. 1 ustawy. 9. Zgodnie z art. 36b, ust 2 ustawy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 10. Wymagany termin realizacji zamówienia: – 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną