Modernizacja drogi powiatowej nr 1972D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1955D, obręb Szukalice, gmina Żórawina do ul. Podolskiej w m. Księginice, gmina Kobierzyce

Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-440 Wrocław, ul. Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. +48 71 72 21 700 , fax. +48 71 72 21 706
 • Data zamieszczenia: 2020-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego
  ul. Kościuszki 131
  50-440 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48 71 72 21 700, fax. +48 71 72 21 706
  REGON: 93193481600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://powiatwroclawski.bip.net.pl, https://powiatwroclawski.logintrade.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi powiatowej nr 1972D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1955D, obręb Szukalice, gmina Żórawina do ul. Podolskiej w m. Księginice, gmina Kobierzyce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja wykonana będzie w pasie drogowym (w działce nr 70dr obrębu Księginice, gmina Kobierzyce, w działce nr 161dr obrębu Galowice, gmina Żórawina) na jezdni, zjazdach, poboczach, pasach zieleni, w rowach i skarpach w celu ich oczyszczenia i odtworzenia dla odpływu wód opadowych. W pierwszej kolejności należy wykonać prace geodezyjne i wytyczyć zadanie w terenie ustalając granicę pasa drogowego. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie jednostronnego poszerzenia jezdni z istniejącej szerokości 5,4 m do projektowanej 6,00 m, na łukach za skrzyżowaniem z DP1955 i DP 1956 do 6,50 m. Wykonywanym poszerzeniem należy zejść do 0 cm po stronie poszerzenia, czyli połączyć się z krawędziami istniejącej jezdni w obrębie skrzyżowania z DP1955 oraz przy chodniku w m. Księginice. Wykonanie poszerzenia ma na celu uzyskanie docelowo jezdni o nawierzchni z masy mineralno–asfaltowej o szerokości 6,00 m. Przedstawiciel Inwestora na przekazaniu placu budowy wskaże w terenie odcinki do poszerzenia. Nową nawierzchnię drogi wykonać należy poprzez ułożenie dwóch warstw mas mineralno-asfaltowych z AC. po uprzednim sfrezowaniu istniejącej całej powierzchni nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm na odcinku od skrzyżowania z DP1955 do wysokości chodnika w m. Księginice. Na odcinku sfrezowanym i poszerzenia jezdni z warstwą przeciwspękaniową wykonać warstwę wiążąco-profilującą z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W o grubości po zagęszczeniu średnio ok. 4 cm, a następnie ułożyć warstwę ścieralną z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm. Na terenie zabudowanym na odcinku od istniejącego chodnika do końca opracowania w m. Księginice nie jest przewidziane poszerzenie. Na tym odcinku nawierzchnię jezdni należy sfrezować na głębokość 6 cm i wykonać warstwę profilującą z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W o grubości średnio do 2-3 cm po zagęszczeniu oraz warstwę ścieralną z masy mineralno-asfaltowej AC11S do grubości 3-4 cm po zagęszczeniu, z zachowaniem istniejących rzędnych wysokościowych. W przekroju poprzecznym należy wysokościowo dowiązać się do istniejącego ścieku z kostki przy krawężniku, zachowując istniejący przekrój daszkowy. Ze względu na różnicę w grubości frezowania odcinków i otrzymanej niwelety gotowej nawierzchni, należy wykonać odcinek przejściowy dowiązania rzędnych wysokościowych jezdni w profilu podłużnym tak, aby nie zmienić dotychczasowych warunków odprowadzenia wody z nawierzchni jezdni. Zachować przekrój daszkowy jezdni na odcinkach prostych, na łukach pochylenie jednostronne. Wzmocnienie warstw jezdni na odcinkach wykonanych poszerzeń poprzez ułożenie warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumiczne z zakładką 0,50 m na istniejącej jezdni po sfrezowaniu. Modernizacja obejmuje także wykonanie poboczy obustronnych na odcinku niezabudowanym we frezowinie o grubości średnio 15 cm i szerokości 0,75 m (ze spadkiem 6% od jezdni), na odcinku zabudowanym utwardzenie poboczy gruntowych kruszywem kamiennym 0-31,5 o grubości 15 cm i szerokości 0,75 m (ze spadkiem 6% od jezdni) dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do nowej krawędzi jezdni. Pobocza przylegające bezpośrednio do krawędzi jezdni jest zaniżone, korytować należy na głębokość średnią do 15 cm, tak aby po podniesieniu niwelety jezdni pobocze dostosować wysokościowo do nowej krawędzi. Spadek poboczy w stronę rowów przydrożnych. Frezowinę należy wbudować w pierwszej kolejności w pobocza poza odcinkiem zabudowanym, nadmiar frezu wbudować w zjazdy na pola. Po wyczerpaniu frezowiny pozostałe zjazdy wykonać z kruszywa o grubości 20 cm po zagęszczeniu. Na początku odcinka w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1955D należy wykonać peron z kruszywa 0/31,5 mm o grubości 20 cm, na szerokość od krawędzi jezdni do wiaty i długość 10,0 m. W zakresie jest również wymiana istniejących nawierzchni bitumicznych na nowe nawierzchnie z masy mineralno-asfaltowej AC na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi i gminnymi w granicach pasa drogi 1972D, a w zakresie zjazdów gruntowych i z kruszywa kamiennego do wykonania o nawierzchni z pozostałej po wykonaniu poboczy frezowiny i kruszywa kamiennego o grubości 20 cm. Przy wymianie nawierzchni istniejących na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi należy wykonać również obustronne pobocze z frezowiny na długości dowiązania do jezdni drogi krzyżującej. W związku z wykonywaniem dowiązania do dróg gminnych na terenie miejscowości Księginice należy dokonać regulacji wysokościowej zaworów i zasuw sieci wodociągowej. Do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1955D należy dowiązać się wysokościowo, skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1956D w kierunku m. Galowice należy wynieść do wysokości nowej niwelety jezdni i wykonać dowiązanie na granicy działki drogowej. Ponadto w zakresie realizacji robót jest przebudowa istniejącego uszkodzonego przepustu drogowego na nowy z HDPE o długości około 13,0 m ze średnicą wewnętrzną - 600 mm i ze ściankami czołowymi prefabrykowanymi na rzędnych wlotu i wylotu przepustu przed przebudową (rzędne wlotu i wylotu nie ulegają zmianie). Rów przy przepuście na odcinku 25 m w każdą stronę należy oczyścić i odmulić, odbudować osuniętą z powodu uszkodzenia przepustu skarpę rowu wzmacniając ją, z wyprofilowaniem skarp do pochylenia 1:1.5. Na wysokości przepustu przewiduje się montaż barier drogowych stalowych jednostronnych o klasie powstrzymania H1W3A o długości 12 m z obu stron drogi. Przebudowa przepustu obejmować będzie rozbiórkę nawierzchni bitumicznej jezdni (gr. ok. 10-12 cm), podbudowy tłuczniowej, obsypki z piasku i gruntu oraz elementów przepustu (wykop na długości 13 m, o głębokości około 1,80 m, szerokości 1,2 m na dnie przepustu, 2,4 m w nawierzchni). Następnie należy wykonać wykop w gruncie na długości 13 m, szerokości 1,2 m i głębokości 0,2 m dla ławy. W zakresie przebudowy przepustu wykonać: a) fundament – ławę pod rury HDPE z mieszanki kruszywa naturalnego – pospółki w wykonanym wykopie pod przepustem, b) ułożyć rury na ławie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagających połączenia kolejnych dwóch rur złączką, na rzędnych wlotu i wylotu przepustu przed przebudową (rzędne wlotu i wylotu nie ulegają zmianie). c) wykonanie zasypki przepustu piaskiem gruboziarnistym do wysokości min. 30 cm powyżej rury przepustu, obsypka przepustu, d) zamontowanie ścianek czołowych na wlocie i wylocie przepustu, e) wykonanie warstwy gr. 20 cm stabilizacji piasku z cementem o Rm=2,5 MPa, f) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o gr. 20 cm, g) mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw bitumicznych, h) wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22P (śr. gr. 4 cm), i) ułożenie siatki przeciwspękaniowej o wytrzymałości na rozciąganie 100 kN/m w obu kierunkach na szerokości warstwy wyrównawczej (nad przepustem) z 50 cm obustronnymi zakładkami na istniejącej sfrezowanej nawierzchni jezdni (przed ułożeniem w-wy wyrównawczej dla jezdni). W zakresie robót jest również opracowanie projektu stałej organizacji ruchu oznakowania poziomego i pionowego oraz wprowadzenie docelowej organizacji ruchu w terenie tj. wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego – linii segregacyjnych w osi jezdni, linii krawędziowych, linii przejść dla pieszych, miejsc zatrzymania komunikacji zbiorowej oraz ustawienie znaków i tablic oznakowania pionowego (wielkość znaków średnia). W zakresie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego poza barierami na przepuście do wykonania komplet progów zwalniających. Po przejęciu pasa drogowego, a przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do gestorów sieci istniejących na terenie objętym opracowaniem o wskazanie przebiegu poszczególnych sieci w terenie – w pasie drogi nr 1972D. Przed rozpoczęciem prac podstawowych należy wykonać ręcznie przekopy kontrolne, celem szczegółowego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego w terenie zabudowanym i w obrębie ul Piaskowej. W przypadku natrafienia w czasie prowadzenia robót budowlanych na jakiekolwiek instalacje, należy je traktować jako czynne, a wszelkie roboty w ich sąsiedztwie należy prowadzić ręcznie. Wykonawca na bieżąco wykonywać będzie sprzątanie terenu budowy oraz wywóz gruzu i urobku we własnym zakresie, na własne składowisko lub bezpośrednio do utylizacji – koszty składowania i utylizacji są po stronie Wykonawcy. Zakres robót. Roboty będą polegać na: 1) wykonaniu robót pomiarowych geodezyjnych i wysokościowych, 2) wykonaniu robót ziemnych z wywozem urobku we własnym zakresie Wykonawcy – korytowanie na długości drogi pod wykonanie poszerzenia jezdni, 3) wykonaniu robót ziemnych z wywozem urobku we własnym zakresie Wykonawcy – korytowanie na długości drogi obustronnie pod utwardzenie poboczy z kruszywa, 4) wykonaniu robót ziemnych z wywozem urobku we własnym zakresie Wykonawcy – korytowanie zjazdów gruntowych i z kruszyw pod utwardzenie ich kruszywem/ frezem, 5) wykonaniu mechanicznej rozbiórki podbudowy tłuczniowej, 6) wykonaniu mechanicznej rozbiórki obsypki z piasku i gruntu przy rurach przepustu, 7) wykonaniu mechanicznej rozbiórki rur przepustu betonowo-kamiennego, 8) ręcznym rozebraniu nawierzchni z kostki brukowej kamiennej (ściek z kostki przy zjeździe na dz. nr 155), 9) mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne, 10) wypełnieniu przekopów piaskiem stabilizowanym cementem, 11) wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych, 12) wykonaniu ław z kruszyw naturalnych (pospółki) dla przepustów drogowych, 13) wykonaniu obsypki i zasypki piaskiem gruboziarnistym dla rur kanału przepustu, 14) profilacyjnym sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej na gł. 4 cm i 6 cm oraz technologicznym frezowaniu na wjazdach i zjazdach bitumicznych o grubości 4 cm, 15) cięciu nawierzchni bitumicznych na głębokość 4 cm przy zjazdach i dowiązaniach jezdni drogi oraz na głębokość 10 cm przy przepuście, 16) mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni podbudowy z kruszyw kamiennych, 17) mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni podbudowy bitumicznej, 18) skropieniu emulsją asfaltową kationową oczyszczonej podbudowy jezdni, 19) ułożeniu warstwy wiążąco-profilującej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości średniej po zagęszczeniu 3 cm i 4 cm, 20) układaniu warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumiczne (geosiatki), 21) skropieniu emulsją asfaltową kationową oczyszczonej ułożonej warstwy wiążąco-profilującej, 22) ułożeniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4 cm, 23) utwardzeniu peronu przystanku komunikacji zbiorowej z kruszywa kamiennego 0-31,5 o grubości 20 cm, 24) utwardzeniu poboczy gruntowych frezowiną oraz kruszywem kamiennym 0-31,5 o grubości 15 cm, dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni, 25) utwardzeniu zjazdów (gruntowych i z kruszywa kamiennego) frezowiną o grubości 20 cm, dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni, 26) utwardzeniu zjazdów (gruntowych i z kruszywa kamiennego) kruszywem kamiennym 0-31,5 o grubości 20 cm , dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni, 27) układaniu rur przepustu z rury HDPE spiralnych karbowanych na ławie z kruszyw naturalnych, 28) zamontowaniu ścianek czołowych prefabrykowanych na wlocie i wylocie przepustu, 29) odmuleniu i odtworzeniu rowów przy przepuście, 30) regulacji wysokościowej skrzynek zaworów i zasuw wodociągowych, 31) odbudowie i profilacji skarpy przy przebudowywanym przepuście, 32) wykonaniu projektu czasowej organizacji ruchu, 33) wykonaniu projektu stałej organizacji ruchu, 34) wykonaniu oznakowania poziomego grubowarstwowego, 35) wykonaniu oznakowania pionowego, ustawienie słupków i znaków stałej organizacji ruchu, 36) wykonaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 37) wykonaniu oznakowania pionowego – tymczasowa organizacja ruchu, 38) sprzątaniu terenu budowy Cały zakres robót wykonany będzie w istniejącym pasie drogowym w działce nr 70dr obrębu Księginice, gmina Kobierzyce, w działce nr 161dr obrębu Galowice, gmina Żórawina Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac i sposób realizacji, zostały określone w załącznikach do niniejszej SIWZ tj. Załącznik 61. do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Załącznik 6.2. do SIWZ – Opis Techniczny, Załącznik 6.3. do SIWZ – STWIORB Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik 5 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną