Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu.

Zarząd Zasobu Komunalnego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Zasobu Komunalnego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-111 Wrocław, ul. Św. Elżbiety
 • Telefon/fax: tel. 717 778 400 , fax. 717 777 506
 • Data zamieszczenia: 2019-08-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zasobu Komunalnego
  ul. Św. Elżbiety 3
  50-111 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 717 778 400, fax. 717 777 506
  REGON: 93267144800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zzk.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w gminnych lokalach mieszkalnych pustostanach, położonych we Wrocławiu przy ulicach: H. Pobożnego 22/13 i ul. Powstańców Śl. 111/40 . Zakres prac w poszczególnych lokalach obejmuje m. in.: 1)roboty murarsko-tynkarskie, podłogowe, posadzkarskie i okładzinowe, stolarskie, malarskie, 2)roboty w zakresie instalacji sanitarnych wraz z konieczną wymianą osprzętu, 3)roboty w zakresie instalacji elektrycznych wraz z konieczną wymianą osprzętu, 4)wykonanie dokumentacji powykonawczej dla każdego lokalu mieszkalnego w zakresie określonym w § 3 ust. 1 pkt 16) wzoru umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną