Naświetlanie, druk i oprawa katalogu „Migrations. Late Gothic Art in Silesia”, opatrzonego numerem ISBN

Muzeum Narodowe we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-153 Wrocław, Pl. Powstańców Warszawy
 • Telefon/fax: tel. 071 3435643, 3433308, , fax. 713 725 159
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
  Pl. Powstańców Warszawy 5
  50-153 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3435643, 3433308, , fax. 713 725 159
  REGON: 27846800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnwr.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naświetlanie, druk i oprawa katalogu „Migrations. Late Gothic Art in Silesia”, opatrzonego numerem ISBN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Założenia wydawnicze: Nakład: 300 egz. format: 240 x 310 mm; objętość: 300 stron + okładka; papier (środek): Magno Volume White 130g/m2 lub równoważny: papier bezdrzewny o matowej powierzchni, gramatura 130g, CIE (D65/10o) st: 123-126, Spulchnienie cm3/g:0,9-1,05; druk: 4/4 + lakier offsetowy. okładka: Ensocoat 300 g/m2 lub równoważne: gramatura 300g, białość CIE (ISO 11475) – 135%, kolor zbliżony do koloru papieru do wykonania środka, format: 240 x 310 mm z 1 skrzydełkiem (160 mm), oprawa: miękka, szyto-klejona, druk: 4/0, folia specjalna matowa z ochrona przed zarysowaniem, hotstamping złotą folią (typografia 150 x 55 mm). UWAGA! Zgodnie z zapisem w dziale XVIII pkt. 9 niniejszej SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy opisanych próbek papieru zaproponowanego w ofercie do wydrukowania publikacji. Próbki w formacie A4 będą załącznikami do Umowy. Wymagane wydruki na etapie realizacji: - wydruk próbny – 2 szt. - na maszynie offsetowej, CMYK, format B2 - ozalidy całości wnętrza w wersji papierowej. Wysyłka plików do druku: w ciągu 3 dni od podpisania umowy. Dostawa wydruku próbnego i ozalidów : do 2 dni roboczych. Pozostałe warunki określono we wzorze umowy – załączniku nr 4 do SIWZ. 2. Wszystkie wskazane z nazwy materiały w opisie przedmiotu zamówienia zostały użyte w przypadkach, gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia a Zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący; nazwy te należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla nazwanych materiałów. Przez produkty równoważne należy rozumieć produkty o takich samych parametrach lub nie gorszych od tych, jakie zostały określone w SIWZ, lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Produkty równoważne muszą odpowiadać pod względem jakości oraz funkcjonalności produktom wskazanym z nazwy przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że oferowany przez niego asortyment spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 3. Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany z materiałów zapewnionych przez Wykonawcę. 4. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji na realizację przedmiotu zamówienia 12 miesięcy. Szczegóły dotyczące rękojmi i gwarancji znajdują się w paragrafie 12 wzoru umowy – załączniku nr 4 do SIWZ. UWAGA! Zamawiający w kryteriach oceny ofert będzie oceniał wydłużenie okresu gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną