Obsługa, eksploatacja i konserwacja oświetlenia gazowego na terenie Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 53-633 Wrocław, ul. Długa
 • Telefon/fax: tel. 0-71 3559076 , fax. 0-71 3734906, 3550866
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
  ul. Długa 49
  53-633 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 0-71 3559076, fax. 0-71 3734906, 3550866
  REGON: 15014200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdium.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa, eksploatacja i konserwacja oświetlenia gazowego na terenie Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Zakres zamówienia obejmuje: 1.1. Obsługę i eksploatację urządzeń oświetlenia gazowego.: a) codzienne zapalanie i gaszenie lamp gazowych w czasie określonym we-dług kalendarza oświetleniowego (stanowiącego Załącznik nr 1 do niniej-szej specyfikacji) przez latarnika – osobę będącą w specjalnym stroju (wzór stroju wg załącznika nr 3). b) wykonywanie pobieżnych oględzin stanu gazowych urządzeń oświetleniowych w trakcie zapalania i gaszenia lamp, c) założenie i prowadzenie „dziennika codziennej obsługi” zawierającego: - potwierdzenia zapalania i gaszenia lamp zgodnie z kalendarzem oświetleniowym, - uwagi i zauważone usterki w trakcie prowadzenia codziennej obsługi gazowych urządzeń oświetleniowych, takie jak: uszkodzenia opraw – uszkodzone siatki żarowe, palniki, oprawki porcelanowe, rurki połączeniowe, zawory, zbite szyby, pogięte konstrukcje; uszkodzenia słupów, konstrukcji wsporczych lub rur odprowadzających gaz; usterki zaworów odcinających (BTR) lub ich studzienek, dewastacje itp. d)przekazywanie Zamawiającemu, w terminie do 10 dnia roboczego kolejne-go miesiąca „dziennika codziennej obsługi” z danego miesiąca prowadzonych czynności. 1.2. Konserwację urządzeń oświetlenia gazowego, polegającą na usuwaniu usterek wynikających z pracy oświetlenia oraz prowadzenie prac związanych z utrzyma-niem urządzeń oświetleniowych w należytym stanie, obejmującą: a) likwidację awarii w urządzeniach oświetlenia gazowego w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia lub zgłoszenia – w przypadku awarii wymagających zakupu nowych oraz wymianę lub naprawę uszkodzonych elementów wyposażenia oprawy latarni (siatek żarowych, palnika, porcelanowej oprawki, rurki połączeniowej i zaworu załączającego); b) czyszczenie szyb i odbłyśników opraw – 1 raz na miesiąc; c) oczyszczanie słupów z naklejanych plakatów, reklam i ogłoszeń wraz z monitorowaniem stanu ich czystości (codzienną obserwację i kontrolę w celu niezwłocznego przystąpienia do prac oczyszczających). Prace należy wykonywać w sposób uniemożliwiający uszkodzenie powłoki malarskiej słupa oraz niepowodujący zanieczyszczenia pobliskiego terenu. Utylizacja odpadów z oczyszczanych słupów leży po stronie Wykonawcy (zabrania się wyrzucania usuniętych odpadów do koszy zlokalizowanych w pasie drogowym); d) prowadzenie systematycznych kontroli (badania) szczelności instalacji i oceny stanu technicznego gazowych urządzeń oświetleniowych (2 razy w tygodniu) oraz usuwanie ujawnionych nieszczelności; e) aktualizowanie i przekazywanie po aktualizacji Zamawiającemu, udostępnionej mapy inwentaryzacyjnej w wersji papierowej i elektronicznej, w przypadku np. wprowadzonych zmian w ilości, lokalizacji latarń oraz zmian układu zasilania sieci gazowej; f) usuwanie w trybie natychmiastowym ujawnionych awarii urządzeń oświetlenia gazowego, powodujących zagrożenie zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, szkody mienia oraz zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowe-go. Dla przedmiotowych prac, w celu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, wymagane jest udokumentowanie zakresu awarii (np. zgłoszenie sprawy na Policję; „notatka”, „protokół” lub „raport” spisany przez służby Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej lub Pogotowia Gazowego oraz dokumentacja fotograficzna); g) pisemne powiadamianie Zamawiającego, w terminie 1 dnia roboczego od stwierdzenia, o przerwach i zakłóceniach w dostawie gazu na cele przedmiotowego oświetlenia, h) pisemne powiadamianie Zamawiającego, w terminie 1 dnia roboczego od stwierdzenia, o usterkach urządzeń oświetlenia gazowego, w wyniku których: - powstało realne zagrożenie dla osób postronnych, mienia oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego, - nie jest możliwe zapalenie danej latarni gazowej, - wymagane jest wystawienie przez Zamawiającego odrębnego zlecenia do usunięcia usterki. i) założenie i prowadzenie wykazu (zapisów) przeprowadzonych prac konserwacyjnych (w tym ilości wymienionych elementów wyposażenia danej oprawy latarni) wraz z propozycjami niezbędnych napraw i remontów; i) przekazywanie Zamawiającemu, w terminie do 10 dnia roboczego kolejnego miesiąca: - protokołów badania szczelności instalacji i oceny stanu technicznego gazowych urządzeń oświetleniowych w danym miesiącu, - wykazu przeprowadzonych prac konserwacyjnych oraz propozycji nie-zbędnych napraw i remontów w danym miesiącu; j) czynności wykonywane z udziałem Zamawiającego: - kontrola sprawności oświetlenia w porze świecenia na życzenie Zamawiającego, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, - oględziny urządzeń oświetleniowych na życzenie Zamawiającego, nie rzadziej niż jeden raz w roku. 1.3. Prace wykonywane na podstawie odrębnego zlecenia Zamawiającego będą rozliczane wg kosztorysów powykonawczych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50232100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną