Oczyszczanie z plakatów 7192 szt. słupów i szafek oświetleniowych, sygnalizacyjnych i trakcyjnych znajdujących się w pasie drogowym ulic Wrocławia wraz z ich monitoringiem

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 53-633 Wrocław, ul. Długa
 • Telefon/fax: tel. 0-71 3559076 , fax. 0-71 3734906, 3550866
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
  ul. Długa 49
  53-633 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 0-71 3559076, fax. 0-71 3734906, 3550866
  REGON: 15014200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zdium.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Oczyszczanie z plakatów 7192 szt. słupów i szafek oświetleniowych, sygnalizacyjnych i trakcyjnych znajdujących się w pasie drogowym ulic Wrocławia wraz z ich monitoringiem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) systematyczne comiesięczne oczyszczanie 7192 szt. słupów i szafek oświetleniowych, sygnalizacyjnych i trakcyjnych polegające na usuwaniu plakatów i innych ogłoszeń, a także znajdujących się pod nimi wszystkich warstw nagromadzonego kleju, taśmy klejącej i innych substancji, zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym, obejmującym ulice i place zgodnie z załączonym „Wykazem słupów i szafek do utrzymywania w czystości”, b) monitorowanie stanu czystości wszystkich słupów i szafek objętych zakresem zamówienia, c) oczyszczanie terenu wokół czyszczonych obiektów na powierzchni 10m2 z resztek plakatów i ogłoszeń, d) jednokrotne oczyszczanie słupa lub szafki - jako nowego obiektu (na zlecenie Zamawiającego).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90912000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną