OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEDPROJEKTOWEJ I PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ STRZELNICY GARNIZONOWEJ TYPU B-200 W KLASIE BEZPIECZEŃSTWA I W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 2900 WE WROCŁAWIU

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-984 Wrocław, ul. Obornicka
 • Telefon/fax: tel. 261 65 68 01 , fax. 261 65 68 02
 • Data zamieszczenia: 2020-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Obornicka 126
  50-984 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 261 65 68 01, fax. 261 65 68 02
  REGON: 93010390600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: rziwroclaw.wp.mil.p

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEDPROJEKTOWEJ I PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ STRZELNICY GARNIZONOWEJ TYPU B-200 W KLASIE BEZPIECZEŃSTWA I W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 2900 WE WROCŁAWIU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej na przebudowę strzelnicy garnizonowej typu B-200 w klasie bezpieczeństwa I w kompleksie wojskowym K-2900 Wrocław, spełniającej wymogi stawiane w art. 29 i 30 ustawy „Prawo zamówień publicznych”, która stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w myśl art. 31 ustawy Pzp dla realizacji rzeczowej przebudowy strzelnicy garnizonowej. Przedmiotem zamówienia jest również uzyskanie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę wraz z późniejszym pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie objętym wykonywaną dokumentacją projektową i przeniesieniem autorskich praw majątkowych ­ zadanie 21390 I. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonana dokumentacja projektowa winna zawierać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego, zgodnego z prawem i wymaganiami Zamawiającego osiągnięcia efektu rzeczowego tj. budowy strzelnicy garnizonowej typu B-200 w klasie bezpieczeństwa I w kompleksie wojskowym K-2900 Wrocław. Dokumentacja obejmować będzie wszystkie niezbędne roboty budowlane w stopniu szczegółowości pozwalającym na jednoznaczne ich zdefiniowanie. Zakres zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej na budowę obiektów, wchodzących w skład strzelnicy garnizonowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz drogą dojazdową. Dokumentacja musi spełniać wymogi Użytkownika określone w minimalnych wojskowych wymaganiach organizacyjno-użytkowych zadania inwestycyjnego (MWWO-U), z uwzględnieniem obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. Zakresem zamówienia objęte jest również uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych niezbędnych do uzyskania w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę, w tym decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia, pozwolenia wodno-prawnego i.t.p., a także wykonanie niezbędnych czynności przygotowawczych, takich jak: opracowanie mapy do celów projektowych inwentaryzacja do celów projektowych, badanie poziomu wód gruntowych i nośności gruntu dla potrzeb posadowienia obiektów (opinia geotechniczna), badanie możliwości odprowadzenia wód deszczowych i gruntowych, badania zakładanych poziomów hałasu ( pomiary akustyczne), inwentaryzacja zieleni, i.t.p.. Ponadto w opracowaniach projektowych niezbędne będzie uwzględnienie umieszczenia informacji, czy wykonanie projektowanych robót budowlanych wiąże się z koniecznością wycinki istniejących drzew, a jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach zamówienia należy uzyskać zgodę na ich usunięcie na podstawie wykonanej inwentaryzacji zieleni. Ewentualne koszty, związane wycinką i wynikające z decyzji zezwalającej na ich usunięcie, należy ująć w kosztach zadania. Inwestycja może mieć ujemny wpływ na środowisko . W ramach inwestycji należy przewidzieć również rozbiórkę i demontaż obiektów istniejących strzelnicy w niezbędnym zakresie. UWAGA: Na etapie I - opracowania dokumentacji przedprojektowej - należy dokonać analizy możliwości przeniesienia i odtworzenia placów ćwiczeń w obrębie kompleksu 2900, zlokalizowanych w obrębie strefy niebezpiecznej przebudowanej strzelnicy, a także analizy finansowej opłacalności inwestycji. W Programie Inwestycji ująć minimum dwa warianty rozwiązań, zapewniających możliwość realizacji programu szkoleniowego Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych i prowadzenia szkolenia na placach ćwiczeń w dotychczasowych lub nowych lokalizacjach. Zatwierdzenie Programu Inwestycji warunkuje przystąpienie do dalszych opracowań projektowych dokumentacji etapu II, a ewentualne nie zatwierdzenie tego programu nie może skutkować roszczeniami finansowymi za inne dalsze opracowania projektowo- kosztorysowe. II. DANE OGÓLNE I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1. Lokalizacja obiektu. Nieruchomość, na której planowane jest zadanie inwestycyjne, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 4/33, AM 8 (o powierzchni w granicach K-2900 : 73,3382 ha) obręb Różanka, gmina miasto Wrocław, wchodząca w skład kompleksu wojskowego K-2900, stanowi własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej – Rejonowego Zarządu Infrastruktury we Wrocławiu na podstawie decyzji Prezydenta Wrocławia nr 76/2007 z dnia 05.12.2007 roku. Dla przedmiotowej działki prowadzona jest księga wieczysta nr WR1K/00270707/9. Zgodnie z Decyzją Nr 36/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniającą decyzję w sprawie istnienia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej, przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie zamkniętym. Inwestycja obejmuje przebudowę istniejącego obiektu strzelnicy, zlokalizowanego w południowo-zachodniej części działki nr 4/33. W pobliżu znajduje się: - od strony zachodniej - teren Cmentarza Osobowickiego w odległości ok 80 m. - od strony południowej – zabudowania gospodarcze (garaże) w odl. ok 150 m od linii strzelań i 50 m od drogi dojazdowej, a dalej teren ogródków działkowych i zabudowa mieszkaniowa przy ul. Bezpiecznej w odległości ok. 400m od linii strzelań - od strony wschodniej – obiekty wojskowe w odl. ok 150m oraz zabudowa koszarowa i biurowo-sztabowa w odl. ok 300 m - od strony północnej – teren poligonu – kompleks nr 2900 - bezpośrednio za kulochwytem głównym – ośrodek szkolenia inżynieryjno-saperskiego Teren działki płaski, nawierzchnia w pobliżu strzelnicy istniejącej z zielenią niską, trawiastą i zielenią wysoką ( drzewa) w skupiskach oraz dwoma zbiornikami wodnymi. Dojazd stanowi droga o nawierzchni bitumiczno-betonowej o szerokości 6 m z terenu kompleksu nr 2826. Teren kompleksu nr 2900 pełni funkcję placu treningowego, na którym realizowane są zajęcia szkoleniowe. W bezpośrednim otoczeniu terenu objętego opracowaniem znajdują się funkcjonujące place szkoleniowe. 2.Stan istniejący. Istniejąca strzelnica zbudowana została w 1976 r. Obecnie obiekt jest wyłączony z użytkowania na postawie decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 21/M/St/05 z dnia 29.12.2005 r. Oś strzelnicy usytuowana jest w kierunku zbliżonym do północ – południe. Jest to obiekt sześciostanowiskowy o długości 186 m (od linii otwarcia ognia do podstawy kulochwytu głównego),oraz szerokości 56,4 m (mierzonej pomiędzy zewnętrznymi podstawami zabezpieczeń bocznych) i 41,4 m (mierzonej pomiędzy wewnętrznymi podstawami zabezpieczeń bocznych). Kulochwyt główny oraz zabezpieczenia boczne wykonane są w postaci wałów zmiennych porośniętych trawą. Istniejące elementy strzelnicy to : a) strefa dowodzenia: - stanowisko dowodzenia – o konstrukcji stalowej - stanowisko strzeleckie 160x220cm, wys. 80 cm ze ścianek żelbetowych b) strefa strzelań: - przesłony pionowe nr 1 i 2 o konstrukcji żelbetowej , z obudową z desek - linie celów 50 m( z belek drewnianych),75 m,100 m,150 m( z koryt żelbetowych), 200 m ( za kulochwytem dolnym), - kulochwyt dolny o konstrukcji ziemno-drewnianej, - zabezpieczenia boczne – wały ziemne o nawierzchni trawiastej, - kulochwyt główny - wał ziemny o nawierzchni trawiastej, o wysokości ok: 12 m – oś lewa, 9 m – oś prawa), c) zaplecze techniczno – gospodarcze: - wiaty szkoleniowe o konstrukcji stalowej 3 szt., - kontenerowy magazyn podręczny o konstrukcji stalowej, - punkt medyczny, - punkt wydawania amunicji. Obiekty strefy dowodzenia, strefy strzelań i zaplecza w złym stanie technicznym. W związku z wyłączeniem z eksploatacji strzelnica nie posiada atestu. 3. Charakterystyka obiektu. 3.1. Funkcja obiektu. Szacunkowe parametry: Rodzaj użytkowania: strzelnica garnizonowa Powierzchnia objęta opracowaniem ok. 15,50 ha Kubatura obiektów objęta opracowaniem ok. 16 500 m3 Inwestycja obejmuje przebudowę i rozbudowę istniejącej odkrytej strzelnicy garnizonowej typu B w klasie bezpieczeństwa I do strzelań na odległość do 200m, zawierającą: 1. oś A - strefę strzelań o 9 stanowiskach strzeleckich wraz z obiektami towarzyszącymi ( kulochwyty, zabezpieczenia boczne, przesłony, schrony, i.t.p. ) 2. oś B – do ćwiczeń przygotowawczych w oparciu o symulatory o 6 stanowiskach ogniowych 3. stanowisko dowodzenia 4. zaplecze techniczno-gospodarcze ( tarczownia, wiaty ) 5. część dydaktyczną i socjalna ( sala wykładowa, pomieszczenia socjalne i higieniczno-sanitarne) 6. place, parking, drogi wewnętrzne i dojścia piesze 7. strefy ochronne i tereny zielone 8. ogrodzenie terenu 9. niezbędną infrastrukturę techniczną wraz z zapewnieniem dostawy i odbioru mediów. 10. drogę dojazdową do terenu strzelnicy (w zakresie kolizji istniejącej drogi ze strefę niebezpieczną ) 11. ekrany akustyczne – opcjonalnie W ramach inwestycji należy przewidzieć rozbiórkę i demontaż obiektów istniejących strzelnicy w niezbędnym zakresie. Strzelnica przeznaczona jest do szkolenia 100 osób na dobę, z możliwością realizacji szkolenia w dzień i w nocy. Strzelnica ma umożliwić wykonywanie strzelań zgodnie z „Programem strzelań z broni strzeleckiej” oraz szkolenia metodami symulacyjnymi. Obiekt przystosować do zabudowy systemu sterowania polem tarczowym strzelnicy, znajdującym się na wyposażeniu SZ RP lub równorzędnym, np. typu Agat Szmaragd . Obsługę strzelnicy garnizonowej będzie stanowić 6 osób ( dwóch żołnierzy zawodowych( kierownik strzelnicy i zastępca) i czterech żołnierzy obsługi ). Poza czasem szkolenia nie przewiduje się całodobowego przebywania obsługi na terenie strzelnicy. Załącznik nr 1 3.2. Program użytkowy. Strzelnica garnizonowa typu B w klasie I, w kompleksie wojskowym 2900 przeznaczona jest do wykonywania ćwiczeń przygotowawczych z broni strzeleckiej amunicja ślepą i bojową, realizacji strzelań szkolnych i bojowych, sprawdzania umiejętności strzeleckich, prowadzenia treningów ogniowych, wyrabiania, kształtowania i utrwalania nawyków w zakresie obsługi broni strzeleckiej. 3.2.1. Strzelnica ma zapewnić wykonywanie: 1. Strzelań zgodnie z „Programem strzelań z broni strzeleckiej”. a) strzelanie szkolne nr 1 i 2 z karabinka, b) strzelanie szkolne nr 1 i 2 z pistoletu maszynowego, c) strzelanie szkolne nr 1 i 2 z pistoletu wojskowego, d) strzelanie bojowe nr B1 z karabinka, e) strzelanie bojowe nr B1 z pistoletu maszynowego, f) strzelanie bojowe nr B1 z pistoletu wojskowego. 2. szkolenia metodami bez ogniowymi (imitacyjno – symulacyjnymi bez użycia ostrej amunicji) dla niżej wymienionych typów i rodzajów broni strzeleckiej: a) 5,56 mm Beryl, karabin maszynowy, b) 9 mm PW, P-83, c) 7,62 mm kbkAKMS, d) 9 mm PM, pistolet maszynowy PM-84, PM-98. Podstawowe założenia strzelnicy ( osi A) to :  liczba stanowisk strzeleckich: 8 stanowisk strzeleckich ( do postawy leżącej z możliwością zainstalowania podpórek strzeleckich, klęczącej ) oraz 1 skrajne stanowisko do strzelania z PW (z podpórkami do broni) – 9 szt  linie celów na odległości 50 m, 100 m, 150 m oraz 200 m  podświetlenie celów  sterowanie polem tarczowym  droga wzdłuż linii celów do dowozu urządzeń strzelnicy Podstawowe założenia strefy ćwiczeń symulacyjnych ( osi B) to :  liczba stanowisk strzeleckich: 6 z możliwością zainstalowania podpórek strzeleckich  możliwość ustawienia celów stałych i ruchomych na odległości 50 m, 100 m, 150 m oraz 200 m  podświetlenie celów  sterowanie polem tarczowym – z pulpitu przenośnego  droga wzdłuż linii celów do dowozu urządzeń strzelnicy 3.2.3. Pojemność szkoleniowa: a) Strzelnica przeznaczona jest do szkolenia 100 osób na dobę b) 30 osób jednocześnie ćwiczących c) Szkolenie będzie prowadzone przez 5 dni w tygodniu przez 12 miesięcy w roku d) możliwość realizacji szkolenia w dzień i w nocy III. USZCZEGÓŁOWIENIE WARUNKÓW TECHNOLOGICZNYCH I STANDARDÓW WYNIKOWYCH DO UWZGLĘDNIENIA W PROCESIE PROJEKTOWANIA. UWAGA: 1. Środki bezpieczeństwa fizycznego zaprojektować zgodnie z normami obronnymi. 2. Elementy wyposażenia takie jak np. sprzęt kwaterunkowy, urządzenia technologiczne, wyposażenie warsztatu, należy zaplanować w pomieszczeniach i odrębnie je wycenić. 3. W opracowaniach nie podawać nazw własnych i producenta dobranych materiałów i urządzeń, a jedynie parametry techniczne umożliwiające jednoznaczny dobór materiałów i urządzeń, które mogą być zastosowane jako równoważne. 4. Wszystkie użyte materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty. 5. W ramach zamówienia przewiduje się wycinkę drzew. 6. Należy uwzględnić zasięg emitowanego hałasu, w tym hałasu impulsowego. 7. Dokumentacja projektowa musi być uzgodniona z Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie, jako jednostką naukową wymienioną w §2 p.20 Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie ( Dz.U.2001.132.1479 z późniejszymi zmianami ). 1 . Branża budowlana Strzelnica powinna odpowiadać przepisom określonym w: • Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 04 października 2001 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie Dz.U nr 132 poz. 1479 z dnia 19 listopada 2001r. z późn. zmianami ( Dz.U. 2001.132.1479, Dz.U. 2018.113 ) W projektowaniu uwzględnić wymagania i uwarunkowania wynikające z obowiązujących przepisów technicznych, minimalnych wojskowych wymagań organizacyjno-użytkowych dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego (MWWO-U), Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, „Ogólnych wymagań technicznych do stosowania w projektowaniu w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury we Wrocławiu” (do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego), oraz opracowanej mapy do celów projektowych wraz z niezbędnymi orzeczeniami technicznymi. Inwestycja obejmuje budowę strzelnicy garnizonowej typu B 200 w klasie I, do strzelań na odległość do 200m, w skład której wchodzi: 1.1. Oś A - Strefa strzelań o 9 stanowiskach strzeleckich zawierająca : a) linie celów na odległości 50m, 75m, 100 m, 125m, 150m oraz 200 m b) linie otwarcia ognia c) kulochwyt główny; d) zabezpieczenia boczne; e) kulochwyt dolny przed kulochwytem głównym; f) przesłonę pionowa nr 1; g) kulochwyt dolny pod przesłoną nr 1; h) przesłonę pionowa nr 2; i) zabezpieczenia poziome nad przesłonami P1 i P2 j) dodatkowe przesłony pionowe wymagane dla strzelnicy klasy I k) zabudowę kulochwytu głównego l) pole tarczowe strzelnicy rozbudowane na dziewięciu kierunkach z liniami celów od 50 m do 200 m składające się z figur bojowych i podnośników; m) stanowiska dla podnośników lekkich figur bojowych o liniach celów 50, 75, 100, 150, 200 m. n) instalacje energetyczne, sterownicze i sygnalizacyjne. o) schrony obsługi celów p) maszty sygnalizacyjne 1.2. Oś B – Strefa do ćwiczeń przygotowawczych w oparciu o symulatory o 6 stanowiskach ogniowych 1.3. Stanowisko dowodzenia zawierające : a) linię wyjściową, b) stanowiska strzeleckie - osiem stanowisk strzeleckich oraz 1 do strzelania z PW (z podpórkami do broni) – 9 szt. c) budynek stanowiska dowodzenia /SD/ mieszczący: - stanowisko kierującego strzelaniem - stanowisko operatora systemu sterowniczego strzelnicy, obsługującego konsolę sterowania celami i innymi elementami strzelnicy - taras obserwacyjny 1.3.1. Stanowisko dowodzenia zaprojektować jako obiekt 3-kondygnacyjny, o układzie funkcjonalnym: a) I kondygnacja: - pomieszczenie dla ochrony obiektu, - pomieszczenia socjalne, - pomieszczenie higieniczno-sanitarne (z WC, umywalnią) dla 6 osób obsługi - pomieszczenia techniczne i gospodarcze b) II kondygnacja - pomieszczenie dla kierownictwa strzelań, pomieszczenie socjalne, WC c) III kondygnacja - jednoprzestrzenne stanowisko dowodzenia, taras widokowy Obiekt wyposażyć w niezbędne instalacje wraz z klimatyzacją. 1.4. Zaplecze techniczno-gospodarcze . 1.4.1. Budynek magazynowo-socjalny ( tarczownia ) zawierający pomieszczenia: a) przechowywania i składowania tarcz b) przechowywania podnośników i sprzętu szkoleniowego c) warsztat stolarski i ślusarki (do naprawy tarcz i innych elementów używanych podczas szkolenia na strzelnicy) d) punkt zaopatrzenia w wodę 1.4.2. Wiaty zadaszone dla punktów: a) amunicyjnego b) czyszczenia broni ze szczelnym zbiornikiem, zapewniającym nieprzedostawanie się odpadów do gruntu c) nauczania d) pierwszej pomocy medycznej 1.5. Część dydaktyczna i socjalna 1.5.1. Budynek szkoleniowy zawierający pomieszczenia: a) Sala wykładowa dla 30 osób b) pomieszczenia socjalne c) pomieszczenie higieniczno-sanitarne (z WC, umywalnią) dla osób szkolących się (100 osób na dobę, 30 osób ćwiczących równocześnie , w tym 20 % kobiet) d) pomieszczenia techniczne i gospodarcze Obiekt wyposażyć w niezbędne instalacje wraz z klimatyzacją sali wykładowej. 1.5.2. Punkty nauczania - zadaszone tablice – 3 sztuki 1.6. Place i drogi wewnętrzne Zagospodarowania terenu towarzyszące strzelnicy: 1.6.1. Plac manewrowo-postojowy zawierający wyznaczone stanowiska postojowe wraz z 3 miejscami postojowymi dla autobusu i pojazdów ciężarowo-terenowych, 1 stanowiskiem dla karetek oraz wyodrębnionym punktem pierwszej pomocy medycznej 1.6.2. Drogi wewnętrzne i ciągi piesze. 1.6.3. Droga dojazdowa do kulochwytu głównego, szerokości nie mniejszej niż 3 m, o nawierzchni gruntowej, bez możliwości rykoszetu, służąca do dojazdu wózka platformowego ręcznego o nośności do 1500 kg 1.6.4. Droga przeciwpożarowa z placem manewrowym 1.6.5. Plac gospodarczy pod kontenery na odpady 1.6.6. Mała architektura – wiata palarni, ławki , stojaki na rowery , kosze na śmieci 1.7. Strefy ochronne i tereny zielone 1.7.1. Strefy ochronne, w postaci zieleni nieurządzonej, obejmujące teren w odległości 150 m od skrajnych zewnętrznych krawędzi podstaw kulochwytu głównego i prawego zabezpieczenia bocznego oraz w odległości 50 m od skrajnej zewnętrznej krawędzi podstawy lewego zabezpieczenia bocznego i linii otwarcia ognia. Strefa zagrożenia, dla strzelnic garnizonowych klasy I, obejmuje teren strefy niebezpiecznej. 1.7.2. Tereny zielone w postaci zieleni urządzonej ( trawniki, zieleń niska (żywopłoty, krzewy płożące) ) zaprojektować na pozostałym obszarze nie objętym zabudową i nawierzchniami utwardzonymi, w strefie ochronnej oraz między linią otwarcia ognia a obiektami strzelnicy poza strefą. 1.8. Ogrodzenie terenu Na granicy strefy niebezpiecznej należy wykonać ogrodzenie ostrzegawcze o wysokości co najmniej 1,5 m. Na całym obwodzie ogrodzenia strefy niebezpiecznej należy umieścić tablice ostrzegawcze. Przebieg ogrodzenia powinien zostać ustalony dopiero po wykonaniu prac budowlanych i ocenie balistycznej budowanej strzelnicy garnizonowej. Dokumentacja projektowa w części dotyczącej strefy bezpieczeństwa i jej zmniejszenia musi być uzgodniona z instytucją naukowo badawczą. 1.9. Droga dojazdowa do terenu strzelnicy Istniejąca droga dojazdowa może znajdować się częściowo w nowowyznaczonej strefie niebezpiecznej. W celu zapewnienia właściwego dojazdu do terenu strzelnicy, od strony istniejącej drogi dojazdowej, zaprojektować drogę poza strefa niebezpieczną. o nawierzchni utwardzonej i parametrach zapewniających właściwe użytkowanie.. 1.10. Ekrany akustyczne – w przypadku przekroczenia wartości wymaganych poziomów hałasu zastosować ekrany ograniczające poziom hałasu w niezbędnym zakresie. Określenie konieczności zastosowania ekranów ustalić w oparciu o pomiary akustyczne, wykonane w I Etapie. 1.11. Pozostałe obiekty niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania strzelnicy garnizonowej W ramach zagospodarowania terenu przewidzieć: a. Układ komunikacyjny wraz z niezbędnym połączeniem z istniejącą infrastrukturą drogową kompleksu. b. Tereny zielone, w tym trawniki, zieleń niska (żywopłoty, krzewy płożące). c. Wiatę drewnianą z przeznaczeniem na palarnię. d. Elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojak na 3÷4 rowery. W budynkach należy przewidzieć niezbędne powierzchnie na komunikację, strefę wejścia do budynku, miejsce na instalacje wewnętrzne oraz inne rozwiązania techniczne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu. W pomieszczeniach należy zaplanować elementy wyposażenia takie jak sprzęt kwaterunkowy, urządzenia technologiczne, wyposażenie warsztatu, i odrębnie je wycenić W ramach zamówienia przewiduje się wycinkę drzew. Należy uwzględnić zasięg emitowanego hałasu, w tym hałasu impulsowego. 2. Branża sanitarna. Zaprojektować instalacje sanitarne niezbędne dla oczekiwanej funkcji obiektu, zabezpieczające i gwarantujące właściwe warunki eksploatacyjne. 2.1. Instalacje zewnętrzne. Na terenie objętym opracowaniem brak jest istniejących sieci i przyłączy instalacji sanitarnych. W nawiązaniu do układu funkcjonalnego zaprojektować: a) przyłącze wody do celów bytowo-gospodarczych i przeciwpożarowych z niezbędną instalacją b) przyłącze kanalizacji sanitarnej z zapewnieniem odbioru c) przyłącze kanalizacji deszczowej z zapewnieniem odbioru d) odwodnienie dróg, placów i parkingów e) odwodnienie powierzchni strefy strzelać i strefy ćwiczeń 2.1.1. Instalacje wodno – kanalizacyjne Przyłącze wody do celów bytowo-gospodarczych i przeciwpożarowych z niezbędną instalacją zaprojektować z miejskiej sieci wodociągowej jako rozbudowę istniejącej sieci wewnętrznej kompleksu na działce nr 3/44. Zaprojektować przyłącze kanalizacji sanitarnej ,z odprowadzeniem ścieków do zbiorników szczelnych bądź ekologicznych, albo do miejskiej sieci kanalizacyjnej jako rozbudowę istniejącej sieci wewnętrznej kompleksu na działce nr 3/44. Od Dysponenta sieci, poprzez Zamawiającego lub z jego pełnomocnictwem, należy uzyskać warunki techniczne w zakresie dostawy wody do celów bytowo-gospodarczych i przeciwpożarowych oraz odbioru ścieków, wód opadowych i gruntowych . Na etapie opracowania programu inwestycji dokonać analizy możliwości i opłacalności wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków przez miejską sieć kanalizacyjną lub odprowadzenia ścieków do zbiorników szczelnych lub ekologicznych. W projekcie zastosować rozwiązanie gwarantujące ekonomiczną opłacalność inwestycji. W przypadku rezygnacji z przyłączania do sieci miejskich należy uzyskać pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie wód opadowych i gruntowych 2.1.2. Dostawa ciepła. Zasilanie obiektów w energię cieplną zaprojektować jako indywidualne ( ogrzewanie elektryczne ) albo z miejskiej sieci cieplnej jako rozbudowę istniejącej sieci wewnętrznej kompleksu na działce nr 3/44. Od Dysponenta sieci, poprzez Zamawiającego lub z jego pełnomocnictwem, należy uzyskać warunki techniczne w zakresie dostawy energii cieplnej. Na etapie opracowania programu inwestycji dokonać analizy możliwości i opłacalności wykonania przyłącza lub zapewnienie ogrzewania indywidualnego poprzez zastosowanie grzejników elektrycznych. W projekcie zastosować rozwiązanie gwarantujące ekonomiczną opłacalność inwestycji. W opracowaniach projektowych uwzględnić ponadto, na etapie wykonywania dokumentacji przedprojektowej, następujące wytyczne Zamawiającego: 1. Rozważyć wspomaganie produkcji ciepłej wody użytkowej poprzez zamontowanie kolektorów słonecznych. 2. Preferowane zasilanie obiektu w energię cieplną poprzez zainstalowanie pompy ciepła. 2.2. Instalacje wewnętrzne Ustalenia bilansowe zapotrzebowania na poszczególne media przedstawić Zamawiającemu i Administratorowi, celem ostatecznego sprecyzowania technicznych warunków zasilania obiektu. W nawiązaniu do układu funkcjonalnego, oraz potrzeb i wytycznych użytkowych w budynkach zaprojektować: f) instalację wody zimnej g) instalację wody ciepłej z zastosowaniem podgrzewaczy elektrycznych h) instalację wewnętrznych hydrantów ppoż. i) instalację kanalizacji sanitarnej j) instalację centralnego ogrzewania – źródło ciepła: grzejniki elektryczne lub pompa ciepła wspomagana przez grzejniki elektryczne k) instalację wentylacji l) klimatyzację - w pomieszczeniach stanowiska dowodzenia i sali wykładowej 2.3. Uwagi a) na etapie koncepcji sporządzić bilans zapotrzebowania na poszczególne media, uzyskać warunki techniczne zasilania budynku i przedstawić kierunek przyszłych rozwiązań realizacyjnych, b) na etapie projektu opracować pełne rozwiązania techniczne oraz załączyć instrukcje wbudowanych w obiekcie instalacji technologicznych (np. instalacji grzewczej, instalacji wentylacji i klimatyzacji itp.). Do szczegółowego opisu technicznego poszczególnych instalacji dołączyć zestawienia bilansowych obliczeń. Rzuty, rozwinięcia, profile i schematy wykonać w czytelnej dla realizacji skali. Oznaczenia urządzeń i armatury na danym rysunku opisać w legendzie tego arkusza (poza zestawieniem ogólnym urządzeń, armatury i innych materiałów w opisie). Przedmiar i kosztorys inwestorski branży sanitarnej, przygotować z podziałem na poszczególne instalacje. Dla każdej z instalacji stanowiących uzbrojenie zewnętrzne, przewidzieć koszty związane z powykonawczym pomiarem geodezyjnym. Opracowanie projektu winno uwzględniać uwagi i opinie uzgadniających jak również wymogi urzędów administracyjnych uczestniczących w kwalifikowaniu opracowania do realizacji. Do ukompletowania technicznych rozwiązań realizacyjnych załączyć wymagane decyzje pośrednie i opracowania towarzyszące: np. decyzja uwarunkowań środowiskowych, pozwolenie wodno-prawne poboru i wprowadzenia wód do gleby, wniosek zgłoszenia instalacji obiektowych o uzyskanie wpisu do rejestru zgłoszeń w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu. 3. Branża elektryczna i teletechniczna. Zaprojektować instalacje elektryczne niezbędne dla oczekiwanej funkcji obiektu, zabezpieczające i gwarantujące właściwe warunki eksploatacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4. października 2001 r. z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie: a/ Instalacje zewnętrzne - Zewnętrzne zasilanie kablowe w oparciu o uzyskane techniczne warunki przyłączenia z Tauron Dystrybucja, - przyłącza sieci teleinformatycznych i teletechnicznych ( zgodnie z Decyzją 202 /MON § 26.1 pp-nkt 4 wykonuje Centrum Zasobów Informatycznych ) - wewnętrzne linie zasilające ZK-RG - instalacja sieci teleinformatycznych - zasilanie i sterowanie polem tarczowym - instalacja oświetleniowa terenu obwodowa i ostrzegawcza b/ Instalacje wewnętrzne - instalacja oświetleniowa wewnętrznego zgodnie z PN-12464-1:2012 Światło i oświetlenie . Oświetlenie miejsc pracy. - instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego - instalacja gniazd 230V i trójfazowych (siłowych ) 400V - instalacja grzewcza (zasilania grzejników elektrycznych i podgrzewaczy wody) - instalacja zasilania urządzeń ( np. wentylacyjnych, klimatyzacyjnych) - Instalacja ochrony przed przepięciami - ochrona dodatkowa od porażeń - instalacja odgromowa - instalacja uziemień roboczych i połączeń wyrównawczych, - instalacja systemu łączności. - instalacja okablowania strukturalnego sieci komputerowej. - instalacja sterowania polem tarczowym Instalacje elektryczne należy zaprojektować dodatkowo w oparciu o: a. PN-IEC60364 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, obecnie zastępowanej normą PN-HD 60364-1:2010, b. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75 z 2002r. poz.690 z późniejszymi zmianami c. N SEP-E – 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa, d. N SEP- E – 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie Kablowe projektowanie i budowa, e. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2. Instalacje elektryczne i piorunochronnej budynkach użyteczności publicznej. Wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa ul. Filtrowa 1. 3.1. Zewnętrzne zasilanie kablowe. Na etapie przygotowania projektowego sporządzić wstępny bilans energetyczny dla nowego budynku szkoleniowego. Wystąpić poprzez Zamawiającego lub z jego pełnomocnictwem do administratora kompleksu, tj. 2 Wojskowego Oddziału Gospodarczego we Wrocławiu, o wydanie technicznych warunków przyłączenia i określenie czy jest możliwe przyłączenie nowego obiektu do istniejącej stacji transformatorowej oraz zwiększenie jej mocy przyłączeniowej. W przypadku, gdy zostanie stwierdzony brak możliwości przyłączenia nowego obiektu, należy wystąpić do Zakładu Energetycznego o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci energetycznej. 3.2. Wewnętrzne linie zasilające ZK-RG. Zaprojektować linię zasilającą pomiędzy złączem ZK a rozdzielnią RG. Rozdzielnię główną RG projektować jako prefabrykat, w której należy zabudować wyłącznik główny z wyzwalaczem wzrostowym umożliwiającym wyłączenie energii przyciskiem - pożarowego wyłącznika zasilania. Lokalizację przycisków głównego wyłącznika prądu uzgodnić z przedstawicielem Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu. Lokalizację rozdzielni głównej przewidzieć w pomieszczeniu będącym poza strefą składowania materiałów łatwopalnych i niebezpiecznych. Zaprojektować ewentualne rozdzielnie obiektowe osobno dla poszczególnych obiektów budowlanych. W rozdzielni głównej należy zabudować SZR dla zasilania z agregatu o ile jest wymagane zasilanie dedykowane. 3.3. Instalacja oświetleniowa wewnętrznego, PN-EN12464, PN-EN 60598-2-22, EN 50172. Dla całego budynku zaprojektować instalację oświetlenia ogólnego i stanowiskowego oraz instalację oświetlenia ewakuacyjnego z piktogramami wskazującymi kierunki ewakuacji. W projektowanym oświetleniu stosować oprawy bardzo wydajne, których ilość i moc źródeł światła musi spełniać wymogi natężenia oświetlenia zgodne z obowiązującymi normami i przeznaczeniem pomieszczeń. 3.4. Instalacja oświetleniowa ostrzegawcza. Umieszczona na masztach ustawionych zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami). Zasilane siecią kablową ze stanowiska dowodzenia; 3.5. Instalacja oświetleniowa terenu, PN – EN 12464 PN-EN 13201. Dla oświetlenia obiektów strzelnicy zaplanować oświetlenie obwodowe umieszczone na elewacjach, stosując oprawy ze źródłami energooszczędnymi. Lokalizację i sposób montażu i dobór opraw dla oświetlenia terenu tak zaplanować, aby uzyskać wymagane natężenie i równomierność oświetlenia całego terenu przyległego. Szczegóły lokalizacji lamp oświetleniowych uzgodnić z użytkownikiem. Do załączania oświetlenia terenu zastosować wyłączniki dwufunkcyjne – sterowane manualnie i zegarem astronomicznym oraz czujnikiem zmierzchowym. 3.6. Instalacja oświetlenia płaszczyzny strzelnicy zgodnie z Rozporządzeniem MON z 4.10 2001 r. z późniejszymi zmianami. 3.7. Instalacja sterowania polem tarczowym Sterowanie polem tarczowym strzelnicy powinno odbywać się z wykorzystaniem systemu „AGAT - SZMARAGD M”. Wyposażenie pola oraz system sterujący przewidziany w ramach inwestycji dostarcza wykonawca; 3.8. Instalacja gniazd 230V i trójfazowych (siłowych ) 400V, Norma SEP N SEP –E – 002. Zaprojektować instalację elektryczną gniazd jednofazowych 230V osobną dla gniazd ogólnych i sieci dedykowanej zasilającej stanowiska komputerowe we wszystkich pomieszczeniach budynku magazynowo-socjalnego i stanowiska dowodzenia zgodnie z ich przeznaczeniem. Zasilanie instalacji ogrzewania – źródło ciepła - grzejniki elektryczne, 3.9. Instalacja ochrony przed przepięciami, PN-IEC 60364-4-442. Projektować ograniczniki przepięć pierwszego stopnia klasy „B” w złączu kablowym i drugiego stopnia klasy „C” w pozostałych rozdzielniach. Projektować ochronniki warstwowe typu DEHNquard T 275 lub równoważne. 3.10. Ochrona dodatkowa od porażeń, PN-IEC 60364. Dla ochrony przeciwporażeniowej przed porażeniem prądem elektrycznym zaprojektować samoczynne szybkie wyłączanie zasilania, poprzez zastosowanie wyłączników nadmiarowo i różnicowoprądowych. Ochronie podlegać mają wszystkie obwody zasilające, do których będą przyłączane urządzenia posiadające metalowe obudowy i korpusy urządzeń elektrycznych mogące znaleźć się pod napięciem. 3.11. Instalacja odgromowa, PN-EN 62305 i PN-EN 50164. Dla obiektu zaprojektować instalację odgromową i uziemień ochronnych o parametrach spełniających wymogi przepisów z uwzględnieniem położenia geograficznego i częstotliwości występowania wyładowań atmosferycznych oraz ich intensywności. 3.12. Instalacja uziemień roboczych i połączeń wyrównawczych, PN-N50310:2007. Zaprojektować wykonanie instalacji uziemień roboczych oraz wykonania połączeń wyrównawczych dla metalowej konstrukcji budynku i metalowych elementów korytek kablowych dla projektowanej instalacji elektrycznej oraz urządzeń technologicznych. 3.13. Instalacja systemu łączności. Obiekt powinien być wyposażony w zewnętrzną instalację telefoniczną zapewniającą stałą łączność stanowiska dowodzenia (SD) z oficerem dyżurnym oraz teleinformatyczną na stanowisku dowodzenia; 3.14. Instalacja okablowania strukturalnego sieci komputerowej. Dla pomieszczeń biurowych, administracyjnych i szkoleniowych zaprojektować instalację sieci logicznej strukturalnej kat.6. Lokalizację poszczególnych stanowisk komputerowych, głównego punktu i pośrednich punktów dystrybucyjnych uzgodnić na etapie projektowania z użytkownikiem. Przewidzieć w projekcie i kosztorysach inwestorskich wyposażenie projektowanej sieci w urządzenia aktywne dla sieci ogólnej LAN oraz dla podłączenia do wojskowej sieci teleinformatycznej MILNET. 3.15. Przyłącza sieci teleinformatycznych. Dla sieci strukturalnej w części dotyczącej łączności telefonicznej zaprojektować połączenia pomiędzy główną szafą krosowniczą budynku a pozostałymi elementami instalacji zlokalizowanej w budynku. Na etapie realizacji projektu należy dokonać następujących uzgodnień:  ustalić niezbędną ilość łączy telefonicznych oraz umiejscowienie zakończeń liniowych.  dokonać uzgodnień z Regionalnym Centrum Informatycznym w zakresie doprowadzenia kabli magistralnych do budynku wraz z montażem szafy krosowej (głowicy).  Miejsce lokalizacji głowicy (szafy krosowej) powinno być planowane w pomieszczeniu przyłącza telefonicznego.  dokonać uzgodnień z Regionalnym Centrum Informatycznym w zakresie łączy światłowodowych (lub szerokopasmowych) do zabezpieczenia sieci MILNET.  Obiekty strzelnicy połączyć trzyotworową kanalizacją teletechniczną z kompleksem K-2836 zaprojektowaną w ramach niniejszego zadania. UWAGA: a. Projektowane systemy alarmowe muszą spełniać wymogi następujących przepisów: Normy Obronnej NO-04-A004 2016 Obiekty Wojskowe - Systemy alarmowe, Normy Obronnej NO-04-A009 2017 Obiekty Wojskowe - Zabezpieczenia mechaniczne i ogrodzenia, Wymagania ogólne i zaleceń w zakresie ochrony fizycznej i technicznej pomieszczeń systemów i sieci teleinformatycznych DBBT – 301C. b. Projekty systemów alarmowych muszą posiadać pisemne uzgodnienia z Dowódcą Jednostki, w tym z pełnomocnikiem ochrony, które będzie opatrzone pieczęcią herbową jednostki. 4. Technologia. W obiekcie zastosować system sterowania polem tarczowym strzelnicy, znajdującym się na wyposażeniu SZ RP lub równorzędnym, np. typu Agat Szmaragd . 5. UWAGI a) na wejściu przyłączy do obiektu przewidzieć urządzenia pomiarowe umożliwiające rozliczenie zużycia mediów energetycznych. b) projekty muszą zawierać opis charakterystycznych parametrów materiałów i urządzeń, umożliwiający wykonawcy robót budowlanych jednoznaczny dobór materiałów i urządzeń, bez podawania nazwy producenta IV. WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO OPRACOWAŃ PRZEDPROJEKTOWYCH I PROJEKTOWYCH. Realizacja dokumentacji projektowej etapami (wykaz opracowań): ETAP I Ilość Klauzule opracowań 1. Inwentaryzacja obiektów i zagospodarowania terenu do celów projektowych we wszystkich branżach po 1 egz. JAWNE 2. Ekspertyza: a) techniczna b) mykologiczna po 1 egz. JAWNE 3. Oceny techniczne: a) opinia geotechniczna b) badanie geologiczne możliwości odprowadzenia wód deszczowych i gruntowych c) pomiary akustyczne d) inwentaryzacja zieleni e) inne niezbędne oceny techniczne po 2 egz. JAWNE 4. Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu Uzyskanie decyzji w zakresie ochrony środowiska (decyzji wodnoprawnej i innych niezbędnych uzgodnień ) - JAWNE 5. Program inwestycji wraz z koncepcją programowo-przestrzenną ( projekt zagospodarowania terenu oraz część architektoniczno-budowlana wraz z aranżacją wnętrz oraz zestawieniem wyposażenia) 3 egz. JAWNE ETAP II 1. Mapa do celów projektowych 1 egz. JAWNE 2. Projekt budowlany we wszystkich branżach wraz z projektem zagospodarowania terenu z przyłączami 5 egz. JAWNE 3. Informacja do sporządzenia planu BiOZ 5 egz. JAWNE 4. Projekty wykonawcze pozostające w zgodności z projektem budowlanym wraz z niezbędną dokumentacją warsztatową branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej ,niskoprądowej i drogowej po 4 egz. JAWNE 5. Przedmiary robót dla każdej z branż oddzielnie po 1 egz. JAWNE 6. Kosztorysy inwestorskie dla każdej z branż oddzielnie po 1 egz. JAWNE 7. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w podziale na branże po 3 egz. JAWNE 8. Zestawienie kosztów zadania 2 egz. JAWNE 9. Scenariusz pożarowy z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego 2 egz. JAWNE 10. Karta Gwarancyjna na wykonane opracowania 2 egz. JAWNE 11. Uzyskanie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę JAWNE ETAP III 1. Pełnienie nadzoru autorskiego ok. 15 nadzorów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną