Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zespołów obiektów i urządzeń sportowych na terenie UWr przy ul. Przybyszewskiego 63, 65, ul. Przesmyckiego 10 we Wrocławiu

Uniwersytet Wrocławski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Wrocławski
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki
 • Telefon/fax: tel. 71 375 22 34 , fax. 71 375 24 72
 • Data zamieszczenia: 2019-04-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Wrocławski
  pl. Uniwersytecki 1
  50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 375 22 34, fax. 71 375 24 72
  REGON: 13010000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.uni.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zespołów obiektów i urządzeń sportowych na terenie UWr przy ul. Przybyszewskiego 63, 65, ul. Przesmyckiego 10 we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy zespołów obiektów i urządzeń sportowych na terenie UWr przy ul. Przybyszewskiego 63, 65, ul. Przesmyckiego 10 we Wrocławiu 2. Szczegółowy zakres prac, zgodnie z którym należy wykonać zamówienie, zawierają następujące załączniki do SIWZ: a) Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami – Załącznik nr 8 do SIWZ, b) Wzór umowy - Załącznik nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71200000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną