OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REMONT BUDYNKU BIUROWO-SZTABOWEGO nr 2 ZLOKALIZOWANEGO W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM nr 2216 NA TERENIE JW. 2697 W BRZEGU

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-984 Wrocław, ul. Obornicka
 • Telefon/fax: tel. 261 65 68 01 , fax. 261 65 68 02
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Obornicka 126
  50-984 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 261 65 68 01, fax. 261 65 68 02
  REGON: 93010390600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rziwroclaw.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REMONT BUDYNKU BIUROWO-SZTABOWEGO nr 2 ZLOKALIZOWANEGO W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM nr 2216 NA TERENIE JW. 2697 W BRZEGU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na „Remont budynku biurowo - sztabowego nr 2 zlokalizowanego w kompleksie wojskowym nr 2216 na terenie JW 2697 w Brzegu” z przeniesieniem autorskich praw majątkowych oraz uzyskanie skutecznego (prawomocnego) zgłoszenia robót budowlanych lub skutecznego uzyskania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i pozwolenia na budowę w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z rysunkami stanowi dokumentację służącą opisowi przedmiotu zamówienia w myśl ustawy PZP dla rzeczowej realizacji remontu i spełnia wymogi stawiane w art. 29, 30, 31 ustawy PZP. 1.1 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Obiekt objęty opracowaniem stanowi nieruchomość zabudowaną. Budynek nr 2, położony w Brzegu przy ul. Sikorskiego, na działce nr 196/6 AM-9 obręb Południe, pełni funkcję biurowo - sztabową. Do remontu przeznaczona jest całość budynku. Parametry obiektu: Kubatura Powierzchnia zabudowy Powierzchnia dachu Powierzchnia użytkowa Powierzchnia użytkowa części remontowanej 20500,00 m3 1 250,00 m2 1656,55m2 5 160,05 m2 5 160,05 m2 Obiekt z 1937 r. jest ujęty w ewidencji zabytków nieruchomości miasta Opola, jako element historycznego zespołu koszar. 2. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonana dokumentacja projektowa winna zawierać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego, zgodnego z prawem i wymaganiami zamawiającego, osiągnięcia efektu rzeczowego tj. remontu budynku biurowo-sztabowego i możliwości jego użytkowania zgodnie z pełnioną funkcją. Dokumentacja obejmować będzie wszystkie niezbędne roboty budowlane w stopniu szczegółowości pozwalającym na jednoznaczne ich zdefiniowanie, dostosowaniem do obowiązujących przepisów, dostosowanie budynku do współczesnych standardów, ochrony cieplnej budynku i ochrony pożarowej oraz do aktualnie obowiązujących przepisów budowlanych w tym w zakresie obowiązujących wymagań jakościowych wyposażenia budynku. Zamawiający posiada inwentaryzację budowlaną budynku z przeznaczeniem do celów opiniodawczych, która wymaga sprawdzenia i aktualizacji do celów projektowych. Zamawiający nie posiada inwentaryzacji budynku w branży sanitarnej i elektrycznej. Zamawiający nie posiada mapy do celów projektowych terenu kompleksu nr 2216. W ramach opracowania dokumentacji projektowej na „Remont budynku biurowo - sztabowego nr 2 zlokalizowanego w kompleksie wojskowym nr 2216 na terenie JW 2697 w Brzegu” należy wykonać: 1 Opracowanie projektu wykonawczego w branży budowlanej 4 egz. 2 Opracowanie projektu wykonawczego w branży sanitarnej 4 egz. 3 Opracowanie projektu wykonawczego w branży elektrycznej 4 egz. 4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w branżach budowlanej, elektrycznej i sanitarnej po 2 egz. 5 Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie – w branżach budowlanej, elektrycznej i sanitarnej po 1 egz. 6 Projekt zagospodarowania terenu z ujawnionymi wewnętrznymi instalacjami funkcjonującymi na terenie kompleksu z opracowaniem mapy do celów projektowych 4 egz. 7 Opracować charakterystykę energetyczną w formie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku wyremontowanego 2 egz. 8 Informację do sporządzenia planu BiOZ 1 egz. 9 Uzyskanie skutecznego (prawomocnego) zgłoszenia robót budowlanych lub skutecznego uzyskania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i pozwolenia na budowę w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu dla remontu bud. nr 2 – budynku biurowo-sztabowego w kompleksie nr 2216 w JW 2697 w Brzegu 1 egz. 10 Projekt budowlany (w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę) 5 egz. 11 Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Remontowego 1 egz. 3. Wykonawca zrealizuje, na zasadach zawartych w projekcie umowy, własnym staraniem i na własny koszt: dokumenty, badania, ekspertyzy, oceny techniczne, odkrywki, pomiary itp., niezbędne do poprawnego i pełnego wykonania dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia. Zamawiający posiada: - inwentaryzację budynku w zakresie budowlanym z 2010r. która wymaga uaktualnienia (w tym sprawdzenia pod względem zgodności z stanem rzeczywistym) i uzupełnienia dla celów projektowych, - Decyzję nr 223/2017 wydaną przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu nakazującą wykonanie określonych czynności dot. usunięcia nieprawidłowości z zakresu utrzymania obiektu we właściwym stanie technicznym (do wglądu w siedzibie Zamawiającego). 3.1. W dokumentacji projektowej ująć dostosowanie pomieszczeń do obecnych warunków technicznych i standardów. 3.2. Zakres robót remontowych do ujęcia: 3.2.1.Branża budowlana: • Do celów projektowych wykonać aktualizację inwentaryzacji całego obiektu przeznaczonego do remontu. Zamawiający dysponuje inwentaryzacją z zakresu budowlanego z grudnia 2010r. obejmującą budynek nr 2 • Ustalić przyczynę zawilgocenia ścian wewnętrznych i zewnętrznych piwnic celem ustalenia skutecznego sposobu zapobiegnięcia temu problemowi • Ustalić stan techniczny istniejących izolacji • Ustalić przyczynę występowania zarysowania ścian i sufitów • Ustalić zakres niezbędnych robót i zaprojektować sposób ich wykonania mając na względzie potrzeby Użytkownika i obowiązujące przepisy • Zaprojektować stolarkę drzwiową zgodnie z charakterem obiektu oraz dostosować do sposobu użytkowania • Zaprojektować remont opaski betonowej wokół budynku, rampy/zjazdu (wraz z odwodnieniem) i schodów zewnętrznych • Ustalić zakres remontu schodów i ich zgodności z wymaganiami technicznymi • Zaprojektować budynek zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pożarowego i zgodnie z obowiązującymi przepisami • Zaprojektować remont węzłów sanitarnych • Zaprojektować wymianę/remont podłóg i posadzek zgodnie co do sposobu użytkowania i zgodności z wymaganiami technicznymi (zakres remontu lub wymiany posadzek należy ustalić w porozumieniu z Użytkownikiem, dotyczy głownie posadzek parkietowych) • Zaprojektować wykończenie powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów do zgodnych z przeznaczeniem pomieszczeń i zgodności z wymaganiami technicznymi. Stosować tynki cementowo – wapienne kategorii III. Dla ścian korytarzy przewidzieć materiał odporny na zarysowania. • Przemurowanie ścianek działowych w pomieszczeniach innych niż sanitariaty projektować jako murowane z bloczków z betonu komórkowego. Ścianki w sanitariatach wykonać jako ścianki systemowe. • Sufity w remontowanych pomieszczeniach gdzie wymagane przewidzieć jako podwieszane z płyt gipsowo – kartonowych na ruszcie stalowym lub modułowe 60x60 cm z wypełnieniem z płyt z wełny mineralnej – do uzgodnienia na etapie projektowania. • Ustalić stan techniczny i zaprojektować zakres robót dla dachu i jego konstrukcji nośnej poparty opinią mykologiczną. Uwzględnić przemurowania trzonów kominowych wewnątrz i na zewnątrz(gdzie wymagane). • Przewidzieć remont gzymsów, obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych, ław kominowych, masztów antenowych, rynien i rur spustowych • W ramach remontu zaprojektować izolacyjność termiczną przegród zewnętrznych(pionowych i poziomych) obiektu zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi • W pomieszczeniach gospodarczych/magazynowych przewidzieć wykonanie tynku mozaikowego do wysokości 1,6 m od posadzki. • Zgodnie z wskazaniami użytkownika w zakresie remontowym zaprojektować pomieszczenia biurowe, kancelaryjne, pomieszczenie metodyczne / narad i pomieszczenie gospodarcze • Zaprojektować pomieszczenia higieniczno sanitarne dla potrzeb kobiet i mężczyzn zgodnie z warunkami technicznymi i wskazaniami Użytkownika • Projekt dla remontowanego obiektu nie zalicza się do budynków użyteczności publicznej i w związku z tym nie należy przystosowywać go dla osób niepełnosprawnych. • Przewidzieć rozwiązania maskujące konstrukcyjnych dylatacji budynku • Opracować charakterystykę energetyczną w formie świadectwa charakterystyki energetycznej istniejącego budynku oraz dla budynku projektowanego (wyremontowanego). • W ramach opracowania przewidzieć (zgodnie z obowiązującymi normami, wymaganiami technicznymi, normą obronną itp.) remont lub wymianę istniejących krat okiennych. • Przewidzieć w ramach projektu rzeczową realizację robót wykonywaną w dwóch etapach z podziałem budynku na dwie części. 3.2.2.Branża sanitarna: Dokumentacja techniczna powinna uwzględniać wymianę instalacji centralnego ogrzewania w piwnicy budynku wraz z wymianą przyłącza węzła cieplnego, modernizację instalacji c.o. na pozostałych kondygnacjach, wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku wraz z przykanalikami, wymianę instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej w budynku wraz z przyłączem i węzłem wodomierzowym, wykonanie wewnętrznej instalacji ppoż. w budynku, zapewnienie sprawnej wentylacji w węzłach sanitarnych i węźle cieplnym, montaż klimatyzatorów typu MULTI-SPLIT dla pomieszczeń nr 3, 4, 5, 104, 105, 106, 107. Na roboty objęte zakresem tego zadania składa się wykonanie robot związanych z : INSTALACJA GRZEWCZA - demontaż istniejącej instalacji C.O. w piwnicy (rurociągi poziomów, grzejniki, zawory podpionowe, zawory grzejnikowe, śrubunki przyłączeniowe grzejników, zawory odpowietrzające), - odtworzenie rurociągów grzewczych w piwnicy, wymiana przyłącza c.o. do budynku, - wymiana węzła cieplnego w budynku, - montaż automatycznych zaworów podpionowych, - wykonanie izolacji rurociągów grzewczych, - zabudowę armatury odcinającej i regulacyjnej, - zabudową zaworów odpowietrzających wraz z zaworami odcinającymi w najwyższych miejscach instalacji grzewczej, - piaskowanie farby z grzejników żeliwnych oraz malowanie natryskowe, - ponowny montaż grzejników wraz z armaturą, grzejniki należy wyposażyć w głowice termostatyczne, zawory powrotne proste odcinające, korki odpowietrzające, - mocowanie grzejników i odgałęzień do grzejników wykonać przy pomocy standardowych uchwytów producenta, - uzupełnienie instalacji c.o. w pomieszczeniach obecnie bez ogrzewania - próby, rozruchy, odbiory, INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA - wykonanie wymiany rurociągów kanalizacji sanitarnej w budynku wraz z wymianą przykanalików, montażem zasuw burzowych, - próby, rozruchy, odbiory, dokumentacja powykonawcza, - wykonanie niezbędnych prac budowlanych potrzebnych do wykonania zadania, - wykonanie wymiany rurociągów instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej w budynku wraz z wymianą przyłączy, wykonaniem zestawów wodomierzowych z zaworem pierwszeństwa na cele ppoż. - wykonanie wewnętrznej instalacji ppoż. w budynku. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W POMIESZCZENIACH WEZŁÓW SANITARNYCH I POMIESZCZENIU KANCELARII NR 107, MONTAŻ KLIMATYZATORÓW - wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z montażem przewodów i uzbrojeniem, - zabudowa urządzeń ( wentylatory), - zabudowa układów sterowania wentylacją, - montaż instalacji klimatyzacji typu Multi- Split dla pomieszczeń nr 3, 4, 5, 104, 105, 106, 107 - próby, rozruchy, odbiory, Proponowany podział pomieszczeń z przeznaczeniem na węzły sanitarne POM. NR 7 WC męskie POM. NR 13 WC damskie POM.NR 31 WC na wartowni POM. NR 108 WC męskie POM. NR 102 WC męskie POM. NR 124, 125 WC męskie POM. NR 126 WC męskie POM.NR 208 WC damskie POM. NR 201, 202 WC mieszana POM. NR 219 łaźnia mieszana POM. NR 220 WC męskie 3.2.3.Branża elektryczna: Zakres prac projektowych 1. Wymiana Złącza Kablowego ZK-3. 2. Montaż Głównego Wyłącznika Przeciwpożarowego spełniającego jednocześnie rolę Głównego Wyłącznika Prądu. 3. Wymiana Rozdzielni Głównej i tablic elektrycznych. 4. Wymiana Wewnętrznej Linii zasilającej. 5. Wymiana instalacji elektrycznych: - oświetlenia ogólnego wraz z osprzętem i oprawami oświetleniowymi z energooszczędnymi źródłami światła typu LED w pomieszczeniach m.in. biurowych, magazynowych, gospodarczych, socjalnych, sanitariatach i ciągów komunikacyjnych. - gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia wraz z osprzętem w pomieszczeniach m.in. biurowych, magazynowych, socjalnych, gospodarczych, sanitariatach i ciągów komunikacyjnych. W korytarzach poprowadzić instalacje w korytach kablowych. 6. Wymiana instalacji odgromowej (siatki odgromowej i uziomu powierzchniowego) 7. Remont instalacji teletechnicznych: - remont instalacji p.poż. - remont sieci teletechnicznej i teleinformatycznej wewnętrznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną