Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej na przebudowę budynku nr 1, w tym montaż technicznych środków i systemów wspomagających ochronę fizyczną Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-984 Wrocław, ul. Obornicka
 • Telefon/fax: tel. 261 65 68 01 , fax. 261 65 68 02
 • Data zamieszczenia: 2020-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Obornicka 126
  50-984 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 261 65 68 01, fax. 261 65 68 02
  REGON: 93010390600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rziwroclaw.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej na przebudowę budynku nr 1, w tym montaż technicznych środków i systemów wspomagających ochronę fizyczną Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej na przebudowę budynku nr 1 w tym montaż technicznych środków i systemów wspomagających ochronę fizyczną Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem wykonania robót budowlanych oraz z późniejszym pełnieniem nadzoru autorskiego wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych – zadanie 21462. Dokumentacja przedprojektowa i projektowa winna stanowić opis przedmiotu zamówienia w myśl ustawy PZP dla rzeczowej realizacji przebudowy budynku nr 1 i winna spełniać wymogi stawiane w art. 29, 30, 31 ustawy PZP. Projektanci instalacji niskoprądowych oraz inne osoby, których zakres obowiązków wynikający z zamówienia wymaga wglądu do dokumentacji niejawnej o klauzuli „Zastrzeżone” będącej w posiadaniu RZI we Wrocławiu, powinni posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub posiadać stosowne upoważnienie wydane przez kierownika biura projektowego do klauzuli „Zastrzeżone” zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych i aktualne zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych. I. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonana dokumentacja przedprojektowa i projektowa winna zawierać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego, zgodnego z prawem i wymaganiami Zamawiającego, osiągniecia efektu rzeczowego tj. przebudowy budynku nr 1 wraz z montażem technicznych środków i systemów wspomagających ochronę fizyczną. Dokumentacja obejmować będzie wszystkie niezbędne roboty budowlane w stopniu szczegółowości pozwalającym na jednoznaczne ich zdefiniowanie. W ramach opracowania dokumentacji projektowej należy wykonać: Lp. Etap Ilość a) ETAP I 1. Inwentaryzacja do celów projektowych (wszystkie branże) 2 egz. 2. Ekspertyza: a) Techniczna b) Mykologiczna c) Geotechniczna 2 egz. 3. Program Inwestycji wraz z koncepcją programowo – przestrzenną - dwuwariantową 3 egz. 4. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego b) ETAP II 1. Projekt budowlany z projektem zagospodarowania terenu 5 egz. 2. Projekty wykonawcze pozostające w zgodności z projektem budowlanym branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, SAP, okablowania strukturalnego wew. budynku po 4 egz. 3. Projekt wykonawczy pozostający w zgodności z projektem budowlanym branży teletechnicznej SSWiN, TSN, SKD, depozytor kluczy o klauzuli „ZASTRZEŻONE” 4 egz. 4. Scenariusz pożarowy 2 egz. 5. Mapa do celów projektowych na bazie otrzymanej mapy do celów opiniodawczych 1 egz. 6. Przedmiary robót dla każdej z branż oddzielnie po 1 egz. 7. Kosztorysy inwestorskie dla każdej z branż oddzielnie Po 1 egz. 8. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w podziale na branże 3 egz. 9. Informacja do sporządzenia planu BiOZ. 4 egz. 10. Zestawienie kosztów zadania. 2 egz. 11. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wykonania robót budowlanych 12. Karta Gwarancyjna na wykonane opracowania 2 egz. c) ETAP III 13. Pełnienie nadzoru autorskiego ok.5 nadzorów Etap I – min. 4 max 5 miesięcy od dnia podpisania umowy Etap II – min. 8 max. 9 miesięcy od dnia przyjęcia I Etapu ETAP III - do dnia 31.12.2022 r. Wykonawca zrealizuje, na zasadach zawartych w projekcie umowy, własnym staraniem i na własny koszt: dokumenty, badania, ekspertyzy, oceny techniczne, odkrywki, pomiary itp., niezbędne do poprawnego i pełnego wykonania dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia. II. DANE OGÓLNE I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1. Dane ogólne: 1.1. Lokalizacja obiektu. Budynek nr 1 jest zlokalizowany w kompleksie wojskowym 2713 w Opolu przy ul. Kościuszki 45. 1.2. Charakterystyka obiektu. Przedmiotowy budynek jest objęty nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu, figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu. Obiekt wybudowany w 1930 roku. Budynek użytkowany jako biurowo – sztabowy czterokondygnacyjny, o konstrukcji murowej, nieocieplony, całkowicie podpiwniczony z poddaszem użytkowym i drewnianą więźbą dachową. Budynek zaliczony został do obiektów użyteczności publicznej, zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Kubatura budynku 12 935 m3 Powierzchnia netto 2 841 m2 Powierzchnia użytkowa 2 130 m2 Zagospodarowanie poszczególnych kondygnacji: • parter – pomieszczenia służby dyżurnej oraz pomieszczenia biurowe użytkowane przez WSzW , Ekspozyturę Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Węzeł Łączności; • I piętro – pomieszczenia administracyjno-biurowe WSzW; • II piętro – pomieszczenia administracyjno-biurowe WSzW, kancelarie tajna i jawna, serwerownia i archiwum oraz pomieszczenia Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień; • piwnica – pomieszczenia gospodarcze i magazynowe dla PPW; • poddasze – cześć użytkowa, pomieszczenia gospodarcze. 1.2.1. Opis stanu istniejącego: Elewacja budynku kilkakrotnie uzupełniania tynkiem, posiada liczne ubytki, popękana. Brak jest ocieplenia zewnętrznego budynku. Widoczne są zawilgocenia ścian w poziomie piwnicy, niewielkie wybrzuszenia, uszkodzenia przepon izolacyjnych. Nieliczne szczeliny oraz zawilgocenia na ścianach nośnych budynku. Fundamenty budynku posiadają liczne oznaki zawilgocenia. Ściany działowe mają nieliczne rysy oraz niewielkie zawilgocenia. Schody zewnętrzne i wewnętrzne są w znacznym stopniu wyeksploatowane (posiadają ubytki oraz zarysowania na stopniach dodatkowo przy zewnętrznych schodach występują uszkodzenia stopni), nie spełniają wymogów ppoż.. Nie stabilne balustrady przy schodach wewnętrznych. Zawilgocenia, nieliczne pęknięcia, miejscowe ubytki oraz wybrzuszenia tynków zewnętrznych oraz wewnętrznych. Drzwi ewakuacyjne zewnętrzne od strony parkingu otwierają się niezgodnie z kierunkiem ewakuacji. Drzwi oddzielające strych i piwnice od pozostałej części budynku nie spełniają wymagań pożarowych. Pozostała stolarka jest w znacznej części zużyta. Okna (za wyjątkiem części parteru zajmowanego przez ESKW i pomieszczeń kancelarii tajnej) budynku są wyeksploatowane. Posiadają one liczne ubytki, okucia zluzowane, spaczenia skrzydeł, korozja krat. Liczne nieszczelności powodują zwiększenie zużycia ciepła w okresach zimowych. Instalacja elektryczna w 70% wykonana z przewodów aluminiowych, które przy zwiększonej ilości odbiorników prądu często się przepala. Przewody instalacji zawilgocone, odcinkowe przegrzewanie. Uszkodzenia gniazd i włączników, brak zamknięcia puszek, brak gniazd oraz zerowania drzwi tablicy rozdzielni. Instalacja wodociągowa niesprawna, rury są zakamienione i ulegają częstym rozszczelnieniom i pęknięciom. Instalacja hydrantowa połączona jest z instalacja wodną. Dwa hydranty 52mm nie spełniają norm ustawowych. Instalacja kanalizacyjna ulega częstym awariom i charakteryzuje się słabym odpływem ścieków. Instalacja CO nie była remontowana od początku eksploatacji budynku. Zastosowany system ogrzewania jest przestarzały (opadowy), co powoduje znaczne straty ciepła. Rury są w znacznym stopniu zakamienione, co zasadniczo ogranicza przepływ cieplej wody. Kaloryfery żeliwne (poniemieckie) są w znacznym stopniu zakamienione a stan zaworów nie pozwala na regulowanie ciepła. Instalacja wentylacyjna – budynek nie posiada stosownej wentylacji, ani grawitacyjnej ani wymuszonej, wymaganej przepisami budowlanymi. Budynek posiada techniczne systemy wspomagające ochronę fizyczną: system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), system kontroli dostępu (SKD) oraz telewizyjny system nadzoru (TSN). Systemy zostały zamontowane w budynku w 2002, rozbudowane w roku 2005 roku i obecnie nie spełniają wymogów zawartych w Normie Obronnej NO-04-A004:2016. Ogrodzenie i brama wjazdowa kompleksu nie spełnia wymogów zawartych w obowiązujących przepisach. Zły stan nawierzchni utwardzonych wjazdu na parking oraz parkingu wewnętrznego. III. ZAKRES PRAC OBJĘTY PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA. 1. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian (poniżej terenu) i ław fundamentowych. 2. Wykonanie termomodernizacji budynku. 3. Wymiana stolarki okiennej. 4. Wymiana drzwi w pomieszczeniach biurowych. 5. Wymiana drzwi wyjściowych z klatki schodowej bocznej na parking (zgodnie z kierunkiem ewakuacji). 6. Dostosowanie klatek schodowych do wymogów ppoż. 7. Zastosowanie elementów sygnalizacji pożaru zgodnie z wymogami przepisów przeciwpożarowych i podłączenie ich do istniejącego systemu POLON. 8. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w całym budynku. 9. Wykonanie wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach. 10. Wykonanie instalacji elektrycznej uwzgledniający zwiększoną liczbę odbiorników prądu oraz właściwe automatyczne zabezpieczenia. 11. Wykonanie instalacji wod.-kan. z uwzględnieniem osobnego przyłącza instalacji hydrantowej. 12. Wykonanie nowych ciągów kanalizacji podposadzkowej w piwnicy łącznie z nowymi wyjściami z obiektu do kanalizacji zewnętrznej. 13. Oddzielenie instalacji hydrantowej od wodnej. 14. Wymiana dwóch hydrantów 52” na 25”. 15. Wykonanie instalacji c.o. 16. Wymiana okładzin podłogowych w pomieszczeniach. 17. Przystosowanie oświetlenia pomieszczeń (z wymianą instalacji). 18. Wykonanie nowej malatury pomieszczeń służbowych. 19. Przebudowa ściany kancelarii tajnej mające na celu zapewnienie właściwego wglądu przez pracownika kancelarii na czynności realizowane przez osoby znajdujące się w czytelni. 20. Wykonanie izolacji pomieszczeń piwnicznych. 21. Wykonanie okratowania okien na parterze w pomieszczeniach służby dyżurnej (4 okna), zgodnie z norma obronną oraz Instrukcją o ochronie obiektów wojskowych. 22. Wymiana drzwi ewakuacyjnych zewnętrznych od strony parkingu na otwierane na zewnątrz (z zastosowaniem otwierania na kartę dostępu). 23. Wymiana nawierzchni utwardzonej wjazdu od strony ul. Kościuszki oraz wykonanie parkingu dla samochodów osobowych (w miejscu istniejącego parkingu). 24. Wymiana ogrodzenia w formie murowanej z zachowaniem istniejącej, formy zgodnie z normą obronną. 25. Dostosowanie bramy wjazdowej na parking od strony ul. Kościuszki do wymogów zawartych w normie obronnej. 26. Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego wewnątrz budynku. 27. Wykonanie systemów alarmowych zgodnie z wymogami zawartymi w normie obronnej. 28. Wykonanie telewizyjnego systemu nadzoru zgodnie z wymogami zawartymi w normie obronnej. 29. Wykonanie systemu kontroli dostępu oraz depozytora kluczy zgodnie z wymogami zawartymi w normie obronnej. 30. Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru. Zadanie nie wymaga usunięcia drzew i krzewów. Dokumentacja projektowa na SSWiN, TSN, SKD oraz depozytora kluczy powinna zostać oznaczoną klauzulą „Zastrzeżone”. Wykonanie telewizyjnego systemu nadzoru. Telewizyjny system nadzoru powinien być oparty na technologii IP musi łączyć, zespalać i integrować nie tylko kamery i oprogramowanie do ich zarządzania, ale bazować na technologii okablowania strukturalnego (miedzianego i światłowodowego), jak również urządzeń aktywnych dzięki którym transmisja jest realizowana. Tym samym systemy te muszą być zintegrowane i kompatybilne tak aby wzajemnie nie zakłócały się i działały nieprzerwanie przez długi czas. Wymagania techniczne dla telewizyjnych systemów nadzoru: sposób ustawienia i montaż kamer powinien zapewnić:  wykluczenie powstawania tzw. „martwych pól”,  współpracę z urządzeniami wizyjnej detekcji ruchu,  weryfikacje stanów alarmowych z poszczególnych stref ochrony zewnętrznej,  automatyczną zmianę ich pola widzenia poprzez pulpit sterujący znajdujący się w alarmowym centrum odbiorczym systemu alarmowego,  prawidłowe zasilanie telewizyjnego systemu nadzoru. Wykonanie systemu kontroli dostępu. System kontroli ruchu osobowego powinien być zaprojektowany dla ograniczenia dostępu do pomieszczeń w budynku. W tym celu przy każdych drzwiach objętych systemem kontroli ruchu osobowego należy zaprojektować zainstalowanie czytnika kart zbliżeniowych, elektromagnetyczny zamek drzwiowy, przycisk otwarcia drzwi, przycisk wyjścia awaryjnego i czujnik do kontroli stanu drzwi. Wykonanie depozytora kluczy. Wykonanie depozytora kluczy wiąże się z montażem elektroniczno - mechanicznego depozytora kluczy, który przeznaczony jest do bezpiecznego zdawania, przechowywania i pobierania szczególnie ważnych kluczy (które nie powinny opuszczać budynku). Dokumentacja techniczna powinna zawierać:  ogólny opis działania systemów,  szczegółową organizacje (wraz z oprogramowaniem) systemów,  założenia organizacji pracy systemów,  założenia organizacji zasilania systemów,  rysunki rozmieszczenia urządzeń systemów,  rysunki rozmieszczenia urządzeń centralnych i operatorskich,  zestawienie urządzeń i materiałów,  rysunki instalacji kablowych i sposób ich montażu,  zestawienie urządzeń systemów z opisem ich głównych wymaganych parametrów. UWAGA: Projektowane systemy alarmowe muszą spełniać wymogi następujących przepisów: normy obronnej NO-04-A004 1-9:2016b „Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych: - Sygn. Sztab. Gen 1686/2017. Projekty systemów alarmowych muszą posiadać pisemne uzgodnienia z Dowódcą Jednostki, w tym komendantem ochrony, z pełnomocnikiem ochrony informacji niejawnych i pełnomocnikiem ds. ochrony pożarowej które będą opatrzone pieczęcią herbową jednostki. IV. WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO OPRACOWAŃ PRZEDPROJEKTOWYCH I PROJEKTOWYCH. 1. OPRACOWANIA PROJEKTOWE. 1.1. Inwentaryzacja do celów projektowych. Inwentaryzację do celów projektowych oraz orzeczenia techniczne należy opracować zgodnie z „Ogólnymi wytycznymi zasad inwentaryzacji do celów projektowych oraz sporządzania orzeczeń stanu technicznego i mykologiczno-budowlanego” (do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego). 1.2. Ekspertyza techniczna, ekspertyza mykologiczna i ekspertyza geotechniczna. Ekspertyza techniczną należy sporządzić na podstawie § 206 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz.690). W szczególności ekspertyza powinna zawierać co najmniej: 1) Cześć opisowa, w tym: a) przedmiot, cel, zakres oraz podstawy formalne i merytoryczne ekspertyzy, b) opis ogólny stanu istniejącego, c) opis techniczny podstawowych elementów konstrukcyjnych, d) opis uszkodzeń podstawowych elementów konstrukcyjnych mających wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowania, w szczególności: fundamentów, slupów, lin, zakotwień, belek, płyt itp., e) analiza konstrukcji pod względem aktualnych norm obciążeniowych, wiatrowej, śniegowej, obciążeń technologicznych f) opis uszkodzeń elementów wykończeniowych mających wpływ na użytkowanie i estetykę obiektu: stan izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, izolacji termicznych, posadzek, tynków, ślusarki, stolarki itp., g) opis przyczyny wystąpienia uszkodzeń i wskazanie sposobów naprawy, h) odniesienie się istniejących rozwiązań do obowiązujących przepisów techniczno- budowlanych, sanitarnych, bhp, p-ppoż. w szczególności, zabezpieczenia obiektu pod względem pożarowym i warunków ewakuacji, 2) wnioski i zalecenia – zalecane prace należy podzielić na kategorie: a) roboty niezbędne do wykonania ze względu na bezpieczeństwo konstrukcji, użytkowania i pożarowe oraz zabezpieczające przed destrukcja, b) roboty poprawiające estetykę oraz podniesienie standardu budynku, c) poprawy warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, d) inne, 3) streszczenie i podsumowanie 4) dokumentacja fotograficzna. Ekspertyzę mykologiczną należy sporządzić na podstawie § 322 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.Nr 75, poz.690). W szczególności ekspertyza powinna zawierać co najmniej: 1) opis badanego obiektu (opis stanu zachowania obiektu, materiały z jakich jest wykonany obiekt, w jakim środowisku się znajduje i jakie zagrożenia na niego działają), 2) dokumentacje fotograficzna przedstawiająca stan faktyczny obiektu z jego zagrożeniami, 3) rozpoznanie przyczyny powstania zagrożeń, 4) metody usunięcia przyczyny powstania zagrożeń, 5) klasyfikacje zagrożeń biologicznych (tj. grzybów, pleśni, bakterii, owadów), Dokumentacja opisowa (wygląd szkodnika, gdzie występuje, szkody jakie wywołuje na obiekcie, zagrożenie dla zdrowia ludzkiego). 6) Zalecenie środków chemicznych zwalczających szkodniki i dobór metody ich stosowania, 7) Dokumentacja techniczna – zaznaczenie na planach i rysunkach gdzie występuje porażenie, zaznaczenie obrębu, w którym powinny być wykonywane prace zabezpieczenia obiektu. Ekspertyza geotechniczna Opinia geotechniczna powinna być sporządzona z wykonania badań podłoża gruntowego dla budowy parkingu samochodowego oraz dla wykonania właściwej izolacji budynków. Ocena parametrów gruntów opracowania powinna zostać oparta na wykonaniu w terenie geotechnicznych otworów badawczych, sondowaniu dynamicznym i obserwacjach makroskopowych. Podstawą prawna opracowania:  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 0, poz. 463)  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz. U. 2017 poz. 1332 wraz z późniejszymi zmianami). 1.3. Koncepcja programowo-przestrzenna. Koncepcja programowo-przestrzenna winna zawierać koncepcję zagospodarowania terenu oraz część dwuwariantową architektoniczno-budowlaną zawierającą aranżację wnętrz (zaprojektowana funkcja pomieszczeń wraz z rozmieszczeniem wyposażenia i sprzętu kwaterunkowego). Koncepcja programowo- przestrzenna winna zawierać w szczególności: 1) Część opisową: opis techniczny rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, technologicznych, instalacyjnych i materiałowych. 2) Część rysunkową: a) plan sytuacyjny zagospodarowania terenu - w skali 1:500 b) rzuty kondygnacji budynku z układem funkcjonalnym pomieszczeń, ich przeznaczeniem, wielkością powierzchni i opisem rozwiązań materiałowych i wykończeniowych – w skali 1:100 c) przekroje (co najmniej 1 podłużny i 1 poprzeczny) – w skali 1:100 d) rysunki elewacji z pełnym widokiem budynku – w skali 1:100 1.4. Program inwestycyjny. Program inwestycji należy opracować w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu inwestycji z budżetu państwa opublikowanego w Dz. Ustaw Nr 238 poz. 1579. Opracowany program inwestycji wymaga „Zatwierdzenia” przez Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury we Wrocławiu / Szefa Infrastruktury Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy, po przyjęciu go przez Komisję Oceny Projektów Inwestycyjnych (KOPI). Zatwierdzenie w/w programu warunkuje przystąpienie do dalszych opracowań projektowych a ewentualne niezatwierdzenie tegoż programu nie może skutkować roszczeniami finansowymi za inne dalsze opracowania projektowo - kosztorysowe. 1.5. Projekt budowlany Projekt budowlany należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U.z 2012r. poz. 462) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekt budowlanym powinien zawierać ponadto: a) całość robot niezbędnych, a wynikających z funkcji i potrzeb oraz ujętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, programu inwestycji. Projekt musi być skoordynowany technicznie i uzgodniony miedzy branżami z klauzulą o kompletności dokumentacji projektowej z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. b) potwierdzone kopie uprawnień projektantów i sprawdzających oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do izby budowalnej ( w przypadku ksera poświadczenie za zgodność z oryginałem). 1.6. Projekty wykonawcze Projekty wykonawcze należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. z 2013r. poz.1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 1.7. Przedmiary robót Przedmiary robót należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., (Dz.U.z 2013r. poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz.1389). Przedmiary robót ponadto należy wykonać osobno dla każdej z branż zaprojektowanych robót, dzieląc je w branżach w kolejności technologicznej ich wykonania wraz ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych pozycji ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, ze szczegółowym wyliczeniem i zestawieniem całości jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Opracowania te wykonać odrębnie na typowe roboty remontowe i na roboty inwestycyjne w myśl Prawa budowlanego. 1.8. Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy inwestorskie winny być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.nr 130, poz.1389). a) Kosztorysy inwestorskie ponadto należy wykonać oddzielnie dla każdej z branż wykonywanych robot i dzieląc w branżach na technologiczne odrębne elementy robot. b) Niezbędne usługi typu: koszty składowania gruzu, pomiary geodezyjne, itp. przewidywać w kosztach ogólnych kosztorysu inwestorskiego. c) Kosztorysy nie mogą być udostępniane osobom trzecim. d) Opracowania te wykonywać odrębnie na typowo roboty remontowe i na roboty inwestycyjne w myśl Prawa budowlanego. 1.9. Zestawienie kosztów zadania Planowany łączny koszt zadania inwestycyjnego zgodnie z § 28 ust. 1 Decyzji nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwiec 2016 r. w sprawie zasad opracowania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz. Urzędowy MON poz. 112) określa się w Zestawieniu Kosztów Zadania (ZKZ). a) Zestawienie Kosztów Zadania należy opracować w oparciu o sporządzone kosztorysy inwestorskie. b) Zestawienie Kosztów Zadania nie może być udostępniane osobom trzecim. c) Opracowanie łączne z podziałem na roboty remontowe i inwestycyjne. 1.10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) Specyfikacje techniczna należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz.U.z2013r.poz.1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 1.11. Wersja elektroniczna opracowania Oprócz wersji papierowej dokumentacji projektowej należy dołączyć wersje elektroniczną opracowania na oddzielnych nośnikach (CD-R, DVD) na zasadach zawartych w projekcie umowy. 1.12. Wymagania dotyczące wyceny opracowania. a) Wycena wszystkich elementów dokumentacji objętych niniejszą specyfikacją przedstawiona w tabeli wyceny ma być dołączona do oferty na wykonanie zamówienia według dowolnie wybranej podstawy wyceny i musi zapewniać kompletne wykonanie zamówienia. Uwaga: Wykonawca dokumentacji po przyjęciu dokumentacji winien wystawić Kartę Gwarancyjną na wykonane opracowania. b) Dokumenty, badania, ekspertyzy, oceny techniczne, odkrywki itp., niezbędne do poprawnego i pełnego wykonania projektu, Wykonawca zrealizuje własnym staraniem i na własny koszt. 2. Wymagania ogólne. a. W rozwiązaniach projektowych należy stosować wyroby budowlane – urządzenia i materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. b. Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych urządzeń i materiałów. c. Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowi uzupełnienie dokumentacji projektowej obiektu. Opisy techniczne winny pozwalać na jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, a w szczególności w zakresie wymagań jakościowych, estetycznych oraz ustalenia podstaw do wyceny tych robót. d. Wykonawca opracowujący dokumentację projektową zobowiązany jest do zorganizowania rad technicznych w siedzibie Zamawiającego lub u Użytkownika budynku, nie mniej niż trzech rad technicznych z udziałem Zamawiającego i Użytkownika: pierwszą – po przeprowadzeniu inwentaryzacji, wykonaniu oceny technicznej do celów projektowych i przedstawieniu proponowanej koncepcji dwuwariantowej, drugą – przedstawienie proponowanych rozwiązań projektowych do projektu budowlanego, trzecią – po opracowaniu projektów wykonawczych, przed sporządzeniem przedmiarów i kosztorysów inwestorskich. e. Wykonawca wykonujący dokumentacje zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym podczas przedostatniego posiedzenia rady technicznej założenia wyjściowe do kosztorysowania. f. Wykonawca opatrzy dokumentację pisemnym oświadczeniem, że dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, z obowiązującymi przepisami i normami i jest kompletna. Załączony wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią integralną część dokumentacji. g. Po wygaśnięciu okresu rękojmi Wykonawca przekaże nieodpłatnie Zamawiającemu lub osobie przez niego wskazanej transparenty tj. kopie odtwarzalne rysunków wchodzących w skład dokumentacji projektowej lub inne nośniki informacji dotyczące przedmiotu zamówienia. h. W ramach wynagrodzenia zaproponowanego w ofercie Jednostka Projektowania pokryje koszty uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii, danych technicznych itp. i. Odbiór dokumentacji Zamawiający dokona w 2-ch etapach na posiedzeniach KOPI po dostarczeniu przez Wykonawcę opracowań wymienionych w pierwszym etapie (w tym dokumentacji przedprojektowej) oraz wymienionych w drugim etapie (w tym dokumentacji projektowej). Zasady odbioru przedmiotu zamówienia zawarte są w projekcie umowy. 3. Wymagane uzgodnienia do Programu Inwestycji. Wymagane uzgodnienia zawarte są w projekcie umowy. 4. Wymagane uzgodnienia do projektów. Wymagane uzgodnienia do projektu budowlanego zawarte są w projekcie umowy. 5. Zasady sprawowania nadzoru autorskiego. Wykonawca dokumentacji projektowej sprawować będzie nadzór autorski na zasadach określonych w projekcie umowy. 6. Materiały w posiadaniu Zamawiającego (Zamawiający udostępni Wykonawcy po zawarciu umowy): a) Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno – Użytkowe b) Mapa do celów opiniodawczych. 7. Powołane w opisie przedmiotu zamówienia wzory dokumentów niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Wzory dokumentów”. 8. Podstawa opracowania dokumentacji jest: - zatwierdzone Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno – Użytkowe; - opis przedmiotu zamówienia; - uwagi zamawiającego oraz użytkownika, wnoszone w trakcie Rad Technicznych; - akty wykonawcze (obwieszczone w Dz. U, M.P. i Dz.Urz.) wydane na podstawie delegacji zawartych w niżej wymienionych ustawach: a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz.1332 z późniejszymi zmianami); b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462). c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. nr 202 z 2004 r, poz.2072), d) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r., poz.1570 j.t.); e) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 j.t.); f) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018r. nr 412 z póżn. zm.); g) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. nr 885 z póżn.zm.); h) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn.zm.); i) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz.1405); j) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U z 2017 r. poz. 880 j.t.); k) Decyzja nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad opracowania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz.U.MON poz.112); l) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389) m) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126 ), n) Instrukcja o ochronie przeciwpożarowej w resorcie obrony narodowej – Decyzja Nr 1/Spec./WOP Ministra Obrony Narodowej z dnia 15.12.2014 r., o) Zarządzenie nr 9/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20.02.1998 r. w sprawie norm rozmieszczenia jednostek i instytucji wojskowych oraz innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, a także urządzeń, uzbrojenia, środków materiałowych i sprzętu wojskowego. p) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z 2003 r.), q) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 20 poz. 563 z 2006 r.), r) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121 poz. 1139 z 2003 r.), s) „Instrukcja o ochronie obiektów wojskowych” wprowadzona do użytku zgodnie z Decyzją nr Z-12/MON Ministra Obrony Narodowej dnia 07 lipca 2017r. t) Norma Obronna NO-04-A004-1-9:2016 , Norma Obronna NO-04-A009:2017. u) Decyzja nr 19/MON z dnia 24.01.2017 r. (Dz. Urzędowy MON, poz. 18 z 2017 r.). 9. Wymagane dokumenty w zakresie ochrony informacji niejawnych Pracownicy Wykonawcy realizujący umowę winni: • posiadać aktualne poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone”, wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej; • być przeszkoleni z zasad ochrony informacji niejawnych i legitymować się aktualnym zaświadczeniem o odbyciu przeszkolenia (wydanym na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy); • posiadać licencje pracownika uprawniającego do opracowania dokumentacji. Wymogi określone dotyczą: • wszystkich osób realizujących zadanie (jeżeli cała dokumentacja jest „Zastrzeżona” lub wejście na teren kompleksu, przebywanie na nim tego wymaga); Dokumenty załączane do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: • Oświadczenia Wykonawcy, że posiada wymagane ustawą dokumenty dotyczące ochrony informacji niejawnych w swojej firmie (zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 5 i art. 43 ust. 5 ustawy). • Imienny wykaz osób realizujących zamówienie z podaniem klauzul tajności, numerów i dat wystawienia, a także dat ich ważności poświadczeń bezpieczeństwa osobowego lub upoważnień oraz zaświadczeń o przeszkoleniu. • Oświadczenie o akredytacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego, o klauzuli „Zastrzeżone” (w przypadku zamiaru posłużenia się przez Wykonawcę, niejawnym systemem teleinformatycznym innego podmiotu, to w dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego tego systemu (SWB i PBE), winien być umieszczony zapis o możliwości udostępniania go innym podmiotom). Ponadto wówczas do oferty bądź wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany załączyć zobowiązanie innego podmiotu zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia). Dokumenty przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawcę • poświadczeń bezpieczeństwa lub upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone”; • zaświadczeń o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (pracownicy, inspektor, administrator); • zaświadczeń o przeszkoleniu specjalistycznym (pełnomocnik, inspektor, administrator); • posiadać licencje pracownika uprawniającego do opracowania dokumentacji. W/w dokumenty potwierdzone „za zgodność z oryginałem” dotyczące osób należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. Pozostałe uwarunkowania: • Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji niejawnych i prawnie chronionych, w posiadanie których wejdzie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. • Wykonawca winien uzgodnić z Użytkownikiem (w tym z podmiotem odpowiedzialnym za ochronę obiektu) zasady wstępu na teren realizacji zadania z kilkudniowym wyprzedzeniem, w celu wydania stosownych przepustek. • W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę obcokrajowców, nieposiadających obywatelstwa polskiego, winni oni być uwzględnieni w wykazie osób realizujących zadanie. • Każdorazowa zmiana osób ujętych na wykazie osób realizujących zadanie z dostępem do informacji niejawnych winna być uzgodniona pisemnie z Zamawiającym. • Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego informowania Zamawiającego o sytuacjach mogących zagrażać ochronie informacji niejawnych. • Wykonanie przez Wykonawcę kopii dokumentu niejawnego udostępnionego przez Zamawiającego, wymaga każdorazowo jego zgody. • Zamawiający zakazuje dokonywania w przekazanych niejawnych dokumentach projektowych (budowlanych i wykonawczych), jakichkolwiek zmian i poprawek. Poprawki bądź zmiany należy uwzględniać w dokumentacji powykonawczej. • Wszelkie odstępstwa od warunków umowy dotyczące ochrony informacji niejawnych, wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego. • Zamawiający wyznacza swojego Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, który odpowiada za doradztwo i kontrolę Wykonawcy, w zakresie przestrzegania warunków ochrony informacji niejawnych dotyczących realizowanego zadania. • W sytuacji ujawnienia przypadków nieprzestrzegania przez Wykonawcę, wymogów ochrony informacji niejawnych, określonych w umowie lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), umowa może zostać rozwiązana z winy Wykonawcy. 10. Wizja lokalna. Zamawiający zorganizuje wizję lokalną, która nie jest obowiązkowa, lecz zalecana. Oferenci zgłaszają udział w wizji lokalnej poprzez pisma do Zamawiającego z podaniem imienia, nazwiska i numeru dowodu osobistego. Przebywanie na terenie JW obcokrajowców oraz poruszanie się pojazdów zarejestrowanych poza granicą RP reguluje Decyzja nr 19/MON z dnia 24.01.2017 r. (Dz. Urzędowy MON, poz. 18 z 2017 r.). Zamawiający nie gwarantuje uzyskania pozytywnej opinii SKW na przebywanie na terenie JW obcokrajowców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną