Opracowanie dokumentu pn. Wrocławska Strategia Rozwoju Elektromobilności.

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ
 • Telefon/fax: tel. 71 7779230, 7779231 , fax. 717 779 229
 • Data zamieszczenia: 2020-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
  pl. Nowy Targ 42377
  50-141 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7779230, 7779231, fax. 717 779 229
  REGON: 10946700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentu pn. Wrocławska Strategia Rozwoju Elektromobilności.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Głównym celem przedmiotu zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentu pn. „Wrocławska Strategia Rozwoju Elektromobilności”. Strategia Rozwoju Elektromobilności będzie narzędziem wspierającym działania Wrocławia w realizacji polityki elektromobilności. Przedmiot zamówienia obejmuje 5 głównych działań o zakresie: DZIAŁANIE I – Diagnoza stanu istniejącego w zakresie stanu środowiska (jakość powietrza i hałas), systemu komunikacyjnego oraz systemu energetycznego we Wrocławiu na podstawie istniejących analiz i opracowań pomocniczych z uwzględnieniem strategicznych dokumentów określających politykę Miasta w tych strefach. DZIAŁANIE II – Opracowanie projektu dokumentu pn. „Wrocławska Strategia Rozwoju Elektromobilności” DZIAŁANIE III - Udział merytoryczny w konsultacjach społecznych prowadzonych zgodnie ze standardem „Wrocław rozmawia” DZIAŁANIE IV – Udział merytoryczny w procedowaniu uchwalenia dokumentu przez Radę Miejską Wrocławia DZIAŁANIE V – Przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno - promocyjnych dotyczących procesu opracowania Strategii oraz samego dokumentu Strategii.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71242000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną