Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej i kosztorysowej, dla zadania pod nazwą: Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Tadeusza Kościuszki 131, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem pozwolenia na budowę

Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-440 Wrocław, ul. Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. +48 71 72 21 700 , fax. +48 71 72 21 706
 • Data zamieszczenia: 2020-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego
  ul. Kościuszki 131
  50-440 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48 71 72 21 700, fax. +48 71 72 21 706
  REGON: 93193481600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://powiatwroclawski.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej i kosztorysowej, dla zadania pod nazwą: Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Tadeusza Kościuszki 131, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem pozwolenia na budowę
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej i kosztorysowej, na rozbudowę budynku – siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i pełnienie nadzoru autorskiego. Zakres opracowania dokumentacji projektowo – wykonawczej i kosztorysowej obejmuje: 1) Budowę skrzydła C 2) Przebudowę części parteru Wydziału Komunikacji w istniejącym budynku B 3) Zmianę źródła ciepła obecnego budynku Starostwa Powiatowego 4) Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową parkingu 5) Wykonanie niezbędnej infrastruktury 6) Aranżację wybranych wnętrz Zakres prac 1) Etap I a) Wykonanie mapy do celów projektowych b) Wykonanie badań geologicznych gruntu c) Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego budynku w zakresie niezbędnym, w celu prawidłowego wykonania umowy d) Wykonanie koncepcji i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego 2) Etap II a) Uzyskanie niezbędnych do celów projektowych warunków technicznych przyłączenia budynku do sieci b) Opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego c) Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) d) Opracowanie scenariusza pożarowego e) Uzyskanie niezbędnych opinii rzeczoznawców, uzgodnień i zatwierdzeń odpowiednich instytucji m.in. p.poż, sanepid, ochrona środowiska, konserwator zabytków f) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień, decyzji i opinii wymaganych do otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przygotowanie i złożenie kompleksowego wniosku o pozwolenie na budowę w imieniu Zamawiającego g) Uzyskanie pozytywnej opinii Komisji Oceny Projektów powołanej przez Zamawiającego dla poszczególnych etapów projektu i jego zawartości (projektu budowlanego wielobranżowego, projektów wykonawczych wielobranżowych, rodzajów proponowanych materiałów budowlanych, instalacyjnych, wyposażenia technologicznego itp.) h) Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i) Przekazanie do zaakceptowania przez Zamawiającego ostatecznej wersji opracowanej dokumentacji projektowej 3) Etap III a) Wykonanie wielobranżowych projektów wykonawczych – oddzielnie dla poszczególnych branż b) Wykonanie projektu wyposażenia i aranżacji wnętrz, w tym dla wybranych pomieszczeń Wydziału Komunikacji i Sali wykładowo – szkoleniowej wraz ze specyfikacją sprzętu i wyposażenia oraz ich opisem i kosztami c) Wykonanie projektów zabezpieczeń budynku istniejącego, w razie takiej potrzeby d) Wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych – oddzielnie dla poszczególnych branż oraz Wartość Kosztorysowa Inwestycji (WKI) i zbiorcze zestawienie kosztorysów w rozbiciu na branże i działy e) Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru Robót Budowlanych – oddzielnie dla poszczególnych branż (STWIOR) f) Opracowanie odpowiedzi na pytania do przetargu na wykonanie robót budowlanych i dokonywanie modyfikacji (zmian) opracowań projektowych wynikających z ww. pytań i odpowiedzi, w razie takiej potrzeby g) Przeniesienie na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych i własności przedmiotowych projektów, co nastąpi wraz z przekazaniem tych projektów 4) Etap IV a) Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania przez Wykonawcę robót budowlanych do czasu ich zrealizowania i odebrania protokołem odbioru końcowego oraz do skutecznego zakończenia procedury odbiorowej przed organami nadzoru budowlanego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac, wymagania i sposób realizacji, zostały określone w załącznikach do niniejszej SIWZ, tj.:, Załącznik 2.2. do SIWZ – Tabela Opracowań Projektowych, Załącznik 6.1. do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik 5.1. do SIWZ Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia: 1) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia, uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 2) Wykonawca po podpisaniu umowy przekaże Zamawiającemu numery telefonów kontaktowych i faksów osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia oraz dokonywać będzie na bieżąco ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia 3) Wykonawca winien być ubezpieczony z tytułu następstw błędów projektowych mogących powstać w toku realizacji niniejszej umowy. 4) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy kopii polisy (lub innego dokumentu) ubezpieczenia potwierdzającej ubezpieczenie (poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata – w przypadku kiedy poświadczenia za zgodność dokonuje radca prawny lub adwokat, zgodnie z art. 76a Kodeksu postępowania administracyjnego wymagane jest przedłożenie pełnomocnictwa wystawionego przez Wykonawcę). 5) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu przed zawarciem umowy kopii uprawnień budowlanych uprawniających do projektowania bez ograniczeń w specjalności zgodnej z przedmiotem zamówienia. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych Państwach, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r., o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272) Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 1) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, ponieważ wykonywane przez osoby czynności w zakresie realizacji zamówienia, nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) 2) Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie aspektów gospodarczych, środowiskowych, społecznych, związanych z innowacyjnością lub zatrudnieniem osób bezrobotnych, młodocianych, niepełnosprawnych lub innych o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną