OPRACOWANIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO NA REMONT BUDYNKU Nr 5 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W KŁODZKU PRZY UL. WALECZNYCH 59

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-984 Wrocław, ul. Obornicka
 • Telefon/fax: tel. 261 65 68 01 , fax. 261 65 68 02
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Obornicka 126
  50-984 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 261 65 68 01, fax. 261 65 68 02
  REGON: 93010390600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rziwroclaw.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  OPRACOWANIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO NA REMONT BUDYNKU Nr 5 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W KŁODZKU PRZY UL. WALECZNYCH 59
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Opracowanie projektu wykonawczego na: „Remont budynku nr 5 w kompleksie wojskowym w Kłodzku przy ul. Walecznych 59”, spełniającego wymogi stawiane w art. 29 i 30 ustawy „Prawo zamówień publicznych”, który stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w myśl art. 31 ustawy „Prawo zamówień publicznych” dla realizacji rzeczowej remontu z przeniesieniem autorskich praw majątkowych oraz złożeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu wraz pełnieniem funkcji inspektora nadzoru autorskiego. 1.1 STAN ISTNIEJĄCY. Obiekt objęty opracowaniem stanowi nieruchomość zabudowaną w kompleksie nr 2388, położoną w Kłodzku przy ul. Walecznych 59. Budynek został wybudowany w 1936 roku i jest w ciągłym użytkowaniu. Budynek jest wpisany do ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu (pismo W/N.5183.321.2019.AR z dnia 28.02.2019 r.). Obszar przedmieścia wschodniego i zespół koszar wojskowych, brak obszaru obserwacji archeologicznej. Dane ogólne: • Powierzchnia zabudowy - 1 020 m2 • Powierzchnia użytkowa - 3 809 m2 • Kubatura budynku - 15 681 m3 Budynek nr 5 jest budynkiem koszarowym całkowicie podpiwniczonym o bryle prostej wzniesionej na planie wydłużonego prostokąta z dwuspadowym dachem krytym dachówką ceramiczną. Ściany budynku murowane z cegły ceramicznej, stropy nad piwnicą i nad II piętrem żelbetowe, pozostałe stropy ackermana, stolarka okienna drewniana, stolarka drzwiowa drewniana i metalowa. Budynek wyposażony jest w instalacje : elektryczną, teletechniczną , wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania oraz instalację odgromową. W piwnicy budynku zlokalizowany jest węzeł cieplny, projekt i wymiana urządzeń węzła cieplnego wykonane zostaną wg. osobnego opracowania i zlecenia. 2. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonana dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego, zgodnego z prawem i wymaganiami zamawiającego, osiągnięcia efektu rzeczowego tj. remontu budynku nr 5 w kompleksie wojskowym w Kłodzku przy ul. Walecznych 59. Dokumentacja obejmować będzie wszystkie niezbędne roboty budowlane w stopniu szczegółowości pozwalającym na jednoznaczne ich zdefiniowanie. W ramach opracowania dokumentacji projektowej na „Remont budynku nr 5 w kompleksie wojskowym w kłodzku przy ul. Walecznych 59 ” należy wykonać: 1 Opracowanie projektu budowlanego w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej 4 egz. 2 Opracowanie projektu wykonawczego w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej 4 egz. 3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w branżach: budowlanej, elektrycznej i sanitarnej 2 egz. 4 Przedmiary robót po 2 egz. 5 Kosztorysy inwestorskie po 2 egz. 6 Informację do sporządzenia planu BiOZ 2 egz. 7 Zestawienie kosztów zadania 2 egz. 3. Wykonawca zrealizuje, na zasadach zawartych w projekcie umowy, własnym staraniem i na własny koszt: dokumenty, badania, ekspertyzy, oceny techniczne, odkrywki, pomiary itp., niezbędne do poprawnego i pełnego wykonania dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia. 3.1. W dokumentacji projektowej ująć : • Aktualizację inwentaryzacji budynku. • Roboty w branży budowlanej. • Roboty w branży sanitarnej. • Roboty w branży elektrycznej. 3.2. Zakres robót do ujęcia w dokumentacji projektowej. 3.2.1.Branża budowlana: • Roboty rozbiórkowe z wywozem i utylizacją zdemontowanych materiałów. • Roboty dachowe – remont pokrycia dachu, przemurowanie kominów wentylacyjnych, wymiana orynnowania i obróbek blacharskich, remont lukarn. • Ocieplenie budynku wraz z elewacją. • Roboty tynkarskie. • Roboty malarskie – malowanie izb żołnierskich, korytarzy i klatek schodowych. • Roboty okładzinowe w tym wymiana posadzek oraz renowacja parkietów drewnianych. • Wykonanie ścianek systemowych w węzłach sanitarnych. • Dostosowanie budynku do przepisów ppoż., w tym wykonanie oddymiania klatki schodowej. • Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej oraz stolarki okiennej z wymianą parapetów. • Remont schodów wewnętrznych i barier. • Remont podestów wejściowych do budynku. • Remont chodnika i opaski wokół budynku. • Remont odwodnienia – wymiana elementów odwodnienia i remont opaski odwadniającej. • Odtworzenie trawników. • Zabezpieczenie istniejącej zieleni wokół budynku na czas prowadzenia robót. 3.2.2.Branża sanitarna: • Wykonać inwentaryzację wewnętrznych instalacji sanitarnych. • Remont wewnętrznej kanalizacji sanitarnej. • Remont wewnętrznej instalacji wody zimnej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji z materiałów odpornych na korozję. • Wymiana przyborów sanitarnych. • Remont wewnętrznej instalacji hydrantowej. • Remont wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, rury nierdzewne na zaciski, grzejniki stalowe płytowe, zawory grzejnikowe z głowicą termoregulacyjną i zawory powrotne. • Wykonanie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej w węzłach sanitarnych. • Wymiana przyłączy wod-kan do budynku. 3.2.3.Branża elektryczna: • Wymiana rozdzielnic RG. • Wymiana rozdzielnic piętrowych. • Wymiana instalacji oświetleniowej i gniazdowej wraz z wymianą osprzętu elektrycznego. • Wykonanie zasilania instalacji oddymiającej. • Remont instalacji telefonicznej i teletechnicznej. • Remont instalacji odgromowej wraz z otokiem. • Wykonanie instalacji SSP.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną