Oprogramowanie do obsługi incydentów – dostawa rocznej subskrypcji wraz ze wsparciem technicznym

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-304 Wrocław, Namysłowska
 • Telefon/fax: tel. 71 777 90 23, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
  Namysłowska 8
  50-304 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 777 90 23, , fax. -
  REGON: 22287361000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cui.wroclaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Oprogramowanie do obsługi incydentów – dostawa rocznej subskrypcji wraz ze wsparciem technicznym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do obsługi incydentów (rocznej subskrypcji wraz ze wsparciem technicznym), które zabezpiecza organizację świadczenia przez CUI usług informatycznych swoim Klientom. 2. Zamawiający ma wdrożone i dostosowane do własnych potrzeb oprogramowanie ServiceDesk Plus MSP - zwane dalej „Oprogramowaniem”, którego producentem i właścicielem majątkowych praw autorskich jest ZOHO Corporation, 4141 Hacienda Drive, Pleasanton, CA 94588, USA, zwana dalej „Producentem”. 3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca: 1) udzieli (przedłuży) Zamawiającemu licencji: a) na oprogramowanie ManageEngine ServiceDesk Plus MSP Enterprise Edition – Multi Language (wersja wielojęzyczna) – dwie instancje, b) na oprogramowanie ManageEngine ServiceDesk Plus Enterprise Edition – Multi Language (wersja wielojęzyczna), od dnia wygaśnięcia aktualnie posiadanej licencji tj. od dnia 15 grudnia 2019 r. na okres jednego roku 2) zapewni lub będzie świadczył w okresie obowiązywania licencji wsparcie techniczne na rzecz Zamawiającego. 4. Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego zamówienia prawo opcji. W ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje zakup licencji dla maksymalnie 40 nowych serwisantów oprogramowania ServiceDesk Plus MSP Enterprise Edition - Multi Language (wersja wielojęzyczna, maksymalnie 40 serwisantów). Zamawiający zastrzega, iż zamówienie w ramach prawa opcji może być realizowane partiami i nie gwarantuje zamówienia minimalnej ilości licencji w ramach prawa opcji. 5. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego a Wykonawcy nie przysługuje roszczenia o jego udzielenie. Licencje udzielone w prawie opcji mają odpowiadać swoim zakresem tym posiadanym przez Zamawiającego i trwać będą do zakończenia subskrypcji podstawowej 6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ, w tym: Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z ofertą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48780000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną