PN 04/20 - dostawa płynów infuzyjnych

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 51-149 Wrocław, ul. Koszarowa
 • Telefon/fax: tel. 71 3261325 w. 128 , fax. 71 3260622
 • Data zamieszczenia: 2020-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
  ul. Koszarowa 5
  51-149 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3261325 w. 128, fax. 71 3260622
  REGON: 29046900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PN 04/20 - dostawa płynów infuzyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych w podziale na 36 zadań w asortymencie i ilościach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo–cenowy. 2. Szczegółowy opis i parametry przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym pojemność/objętość, jednostka miary, ilość określa FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego wymienione w Formularzu asortymentowo-cenowym i być gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 3. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określają dodatkowo warunki umowne będące załącznikiem nr 5 do SIWZ „warunki umowne”. 4. Wymagany termin ważności przedmiotów zamówienia nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. 5. Seria i data ważności na opakowaniu jednostkowym oraz na fakturze. 6. Termin dostawy - wg bieżących potrzeb, każdorazowo w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. 7. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania, jako produkt leczniczy, na terenie RP na każdą wymaganą postać, pojemność/objętość. 8. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców - zgodnie z art. 36b, ust. 1 ustawy. 9. Zgodnie z art. 36b, ust 2 ustawy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 10. Wymagany termin realizacji zamówienia: dla 36 części (36 zadań) – 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 11. Miejsce realizacji zamówienia: APTEKA SZPITALA Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 5.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną