Prace konserwatorskie polichromii glifów okiennych w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu.

Fundacja dla Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Fundacja dla Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki
 • Telefon/fax: tel. 071 375 22 90 , fax. 071 375 27 00
 • Data zamieszczenia: 2019-04-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Fundacja dla Uniwersytetu Wrocławskiego
  pl. Uniwersytecki 42626
  50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 375 22 90, fax. 071 375 27 00
  REGON: 14132470000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace konserwatorskie polichromii glifów okiennych w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie polichromii glifów okiennych w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu. 1. Zakres zamówienia obejmuje : 1) Wykonanie prac konserwatorskich: polichromia (glify okienne) – 10 szt., monochromia (ściany pod oknami) – 10 szt., złocenia (glify okienne) – 10 szt., zgodnie z: a. „Programem Prac Konserwatorskich związanych z renowacją Auli Leopoldina w Gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu”, opracowanym przez Panią Annę Babicką i Panią Elżbietę Grabarczyk - (Załącznik nr 7.1 do SIWZ) b. Decyzją Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 1110/2014 z dnia 29.12.2014 r. na prowadzenie prac konserwatorskich przy obiekcie zabytkowym, tj. Załącznik nr 7.2 do SIWZ, oraz Decyzjami nr: c. - 114/2016 z dnia 10.02.2016 r. (zmiana w części wnioskodawcy), tj. Załączniki nr 7.2 a) do SIWZ, - 733/2016 z dnia 08.07.2016 r. (zmiana osób prowadzących prace konserwatorskie), tj. Załącznik nr 7.2 b) do SIWZ, - 1037/2018 z dnia 19.07.2018 r. (wygaśnięcie decyzji nr 1110/2014, zmienianej decyzjami 114/2016 oraz 733/2016 w zakresie prac przy podniebiu empory), tj. Załącznik nr 7.2 c) do SIWZ 2) Wykonanie konserwatorskiej dokumentacji powykonawczej oraz fotograficznej dokumentacji porównawczej, w tym na nośniku elektronicznym (w 3 egz. w formie papierowej i 3 egz. płyta CD); 3) Wykonanie tablicy informacyjnej (2 szt.) z podaniem nazwy zadania, umieszczeniem logo Wrocławia, adresem internetowym www.wroclaw.pl, nazwą inwestora i wykonawcy; 4) Opracowanie zaleceń dla użytkownika dotyczących konserwacji bieżącej wykonanej polichromii glifów okiennych w Auli Leopoldina w terminie do dnia zakończenia zadania. 5) Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej (niezależnej od punku 2) stanowiącej załącznik do sprawozdania końcowego z przyznanej dotacji (maks. 10 zdjęć wykonanych przed i po konserwacji oraz uproszczony opis prac konserwatorskich na maks. dwie strony A4) – 2 egz. w formie papierowej i 2 egz. płytka CD. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres prac konserwatorskich zawierają: 1) Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 7 do SIWZ; 2) Program Prac Konserwatorskich związanych z renowacją Auli Leopoldina w Gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu” – opracowany przez Panią Annę Babicką i Panią Elżbietę Grabarczyk - Załącznik nr 7.1 do SIWZ; 3) Decyzje/pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków - Załączniki nr 7.2, 7.2a), 7.2b), 7.2c) do SIWZ; 4) Rzutu Auli Leopoldina oraz rysunki – Załącznik nr 7.3 do SIWZ; 5) Plan sytuacyjny – Załącznik nr 7.4 do SIWZ; 6) Dokumentacja fotograficzna – Załącznik nr 7.5 do SIWZ; 7) Dokumentacja prac konserwatorskich i restauratorskich - przy emporze muzycznej w Auli Leopoldina UWr, prowadzonych w roku 2017 r. przez firmę Antiqua Konserwacja Dzieł Sztuki z siedzibą w Myślenicach - Załącznik nr 7.6.1 do SIWZ 8) Dokumentacja prac konserwatorskich i restauratorskich podniebia empory Auli Leopoldina UWr prowadzonych w roku 2018 r. przez konsorcjum firm: ARTEST Sp. z o.o. z siedzibą w Bolechowicach i ART.SERVICE Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki z siedzibą w Krakowie - Załącznik nr 7.6.2 do SIWZ. 3. Szczegółowe warunki i zasady realizacji oraz płatności zamówienia określa Wzór umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92522100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną