Prowadzenie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego we Wrocławiu.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 53-633 Wrocław, ul. Długa
 • Telefon/fax: tel. 0-71 3559076 , fax. 0-71 3734906, 3550866
 • Data zamieszczenia: 2019-12-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
  ul. Długa 49
  53-633 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 0-71 3559076, fax. 0-71 3734906, 3550866
  REGON: 15014200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdium.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzenie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych oświetlenia drogowego: 1. Czynności rozliczane miesięcznie wg stawki ryczałtowej: a) obsługa i przeglądy techniczne urządzeń, aparatury zasilającej i zabezpieczającej, pomiarowej i sterowniczej w szafkach oświetleniowych co najmniej 1 raz w miesiącu; b) stała dbałość o estetykę urządzeń oświetlenia drogowego (czyszczenie opraw, mycie kloszy, usuwanie pajęczyn i owadów oraz plakatów ze słupów i szafek); c) przeglądy techniczne opraw i wnęk latarni; d) pomiary i badania eksploatacyjne oświetlenia drogowego we Wrocławiu zgodnie z „Instrukcją Ruchu i Eksploatacji”; e) malowanie i konserwacja metalowych konstrukcji latarni, tablic rozdzielczych i szafek w przypadku stwierdzenia ubytków powłoki antykorozyjnej, odnawianie nieczytelnej numeracji słupów; f) przyjmowanie zgłoszeń o nieprawidłowym działaniu oświetlenia, raportowanie i usuwanie uszkodzeń w terminie 2 dni od momentu zgłoszenia; g) likwidację wszelkich awarii w urządzeniach oświetlenia ulicznego w terminie do 2 dni od dnia stwierdzenia lub zgłoszenia, tj. uszkodzonej aparatury łączeniowej w szafkach oraz słupach (w tym gniazd i wkładek bezpiecznikowych, tabliczek zaciskowo-bezpiecznikowych, wyłączników, łączników, styczników, przekaźników, lampek sygnalizacyjnych, listew montażowo – zaciskowych, oprzewodowania wewnętrznego), zużytego źródła światła, uszkodzonego wyposażenia opraw (dławików, układów zapłonowych, oprawek, zacisków); h) pionowanie latarni; i) kontrole stanu oświetlenia drogowego w porze nocnej nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu; j) usuwanie w trybie natychmiastowym zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zdrowia i życia ludzi, spowodowanych przez urządzenia oświetleniowe; k) prowadzenie „Książki eksploatacyjnej”, a w przypadku jej braku również założenie dla urządzeń oświetleniowych zasilanych z danej szafki oświetleniowej zawierającej: schemat jednokreskowy obwodów z rodzajem opraw i źródeł światła, protokoły przeprowadzonych pomiarów, zapisy z datą stwierdzenia awarii dla każdego urządzenia na poszczególnych obiektach i zapisy z datą przeprowadzonych kontroli, oględzin i stwierdzonych w tych dniach usterek; l) udostępnianie urządzeń oświetleniowych na życzenie Zamawiającego innym Wykonawcom w celu rozbudowy, przebudowy, modernizacji lub naprawy gwarancyjnej; m) podłączanie i odłączanie na życzenie Zamawiającego do sieci oświetleniowej reklam i innych urządzeń oraz sporządzenie protokołu; n) w pierwszym miesiącu eksploatacji wymiana wkładów do zamków w szafkach oświetleniowych i szafkach reduktorów mocy 220 szt.; o) zapewnienie stałej łączności bezprzewodowej w systemie GPRS szafek ze sterownikami CPAnet na stronie www.cpanet.pl w ilości 80 szt.; p) czynności wykonywane z udziałem zamawiającego: - kontrola sprawności oświetlenia drogowego w porze nocnej na życzenie Zamawiającego nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu i nie częściej niż 2 razy w miesiącu; - oględziny urządzeń oświetlenia drogowego na życzenie Zamawiającego nie rzadziej niż 1 raz w roku. 2. Czynności rozliczane wg kosztorysów powykonawczych na podstawie odrębnych zleceń rozliczane wg czynników cenotwórczych (R, S, Kp, Z, M) podanych w Sekocenbudzie z kwartału realizacji danego zlecenia oraz norm określonych w obowiązujących katalogach: a) wymiana uszkodzonych elementów: opraw (zdewastowanych), konstrukcji wsporczych (słupów, wsporników, wysięgników) oraz zegarów sterujących; b) naprawa i wymiana uszkodzonych kabli i szafek zasilających; c) roboty związane z ewentualną rozbudową lub modernizacją oświetlenia drogowego; d) malowanie i konserwacja metalowych konstrukcji latarń, tablic rozdzielczych i szafek – Zamawiający planuje podczas trwania umowy pomalowanie 100 słupów stalowych i ocynkowanych oświetlenia drogowego wg przedstawionego przez Wykonawcę i uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu robót. Pomalowane słupy należy zabezpieczyć do wysokości 2,5 m powyżej poziomu terenu powłoką antyplakatową i antygraffiti w technologii HLG System.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50232100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną