Prowadzenie zajęć języka hiszpańskiego dla pracowników Działu Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-367 Wrocław, Wybrzeże L.Pasteura
 • Telefon/fax: tel. 71 7841174 , fax. 71 7840045
 • Data zamieszczenia: 2020-01-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
  Wybrzeże L.Pasteura 1
  50-367 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7841174, fax. 71 7840045
  REGON: 00028898100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umed.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzenie zajęć języka hiszpańskiego dla pracowników Działu Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Prowadzenie zajęć języka hiszpańskiego dla pracowników Działu Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do Siwz. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy (zał. nr 8 do Siwz). 3. Cel prowadzenia zajęć (kursu) języka hiszpańskiego: podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, którzy zajmują się realizacją programu ERASMUS+. 4. Charakterystyka i harmonogram zajęć z języka angielskiego. 1) jedna grupa o poziomie podstawowym, 2) maksymalnie 8 osób w grupie, 3) zajęcia 1 (jeden) raz w tygodniu po 1,5 (półtorej) godziny zegarowej, 4) początek zajęć nie wcześniej niż o godz. 15:00 i nie później niż o godz. 17:00, 5) kurs zakończony uzyskaniem certyfikatu (zaświadczenia). 5. Wykonawca w ramach zamówienia (w cenie ofertowej) zapewni również: 1) każdemu z uczestników na własność materiały w postaci podręcznika z ćwiczeniami w formie papierowej oraz inne materiały szkoleniowe, 2) pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, np. urządzenia do odtwarzania płyt, komputer dla lektora itp., 3) prowadzenie listy obecności w formie papierowej i/lub elektronicznej. 6. Zajęcia odbywać się będą w następujących lokalizacjach we Wrocławiu: 1) ul. T. Chałubińskiego 6a (parter) lub 2) ul. Marcinkowskiego 2-6. 7. Liczba osób biorących udział w szkoleniu: maksymalnie 8 osób.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną