Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowania urządzeń kopiujących znajdujących się w jednostkach organizacyjnych Policji w województwie dolnośląskim

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-040 Wrocław, Podwale
 • Telefon/fax: tel. +48713403716 , fax. +48717824171
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
  Podwale 31-33
  50-040 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48713403716, fax. +48717824171
  REGON: 93015621600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dolnoslaska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowania urządzeń kopiujących znajdujących się w jednostkach organizacyjnych Policji w województwie dolnośląskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowania urządzeń kopiujących znajdujących się w jednostkach organizacyjnych Policji w województwie dolnośląskim. Szczegółowy wykaz urządzeń kopiujących został opisany przez Zamawiającego w załącznikach od nr 1 do nr 4 do Istotnych postanowień umowy. 2.Usługa serwisowania polega na zapewnieniu stałej i bezawaryjnej pracy urządzeń kopiujących, zgodnej z przeznaczeniem tych urządzeń, poprzez wykonywanie w szczególności następujących czynności 2.1. regulowanie lub dostrojenie, 2.2. konserwacja, 2.3. czyszczenie, 2.4. naprawa awarii, przez którą rozumieć należy każde zakłócenie prawidłowej pracy urządzeń, 2.5. dostawa i wymiana części lub podzespołów urządzeń, 2.6. dostawa tonerów. 3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części 4.Szczegółowy opis i charakterystykę przedmiotu zamówienia, minimalne wymagania jakościowe i funkcjonalne dla usługi, warunki realizacji usługi, w tym termin i miejsce wykonywania usług, wynagrodzenie, obowiązki wykonawcy, warunki i termin płatności, kary umowne, określono we istotnych postanowień umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). 5.Wykaz jednostek organizacyjnych zamawiającego, w którym znajdują się urządzenia kopiujące objęte usługą znajduje się w załączniku od nr 1 do nr 4 do istotnych postanowień umowy, są to miejsca wykonywania usługi, 6.Zamawiający nie określa wymagań zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia 7.Dostępność dla osób niepełnosprawnych. Usługa nie wiąże się z dostępnością dla osób niepełnosprawnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50313000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną