Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazu płynnego oraz montaż i dzierżawa zbiorników do obiektu KPP Lwówek Śl. I KP Międzylesie z podziałem na części.

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-040 Wrocław, Podwale
 • Telefon/fax: tel. +48713403716 , fax. +48717824171
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
  Podwale 31-33
  50-040 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48713403716, fax. +48717824171
  REGON: 93015621600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dolnoslaska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazu płynnego oraz montaż i dzierżawa zbiorników do obiektu KPP Lwówek Śl. I KP Międzylesie z podziałem na części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem jest dostawa gazu płynnego o parametrach nie mniejszych niż 0,04570 GJ/kg, montaż i dzierżawa zbiorników na potrzeby centralnego ogrzewania do jednostek organizacyjnych Policji woj. Dolnośląskiego KPP Lwówek Śląski i KP Międzylesie. Zamówienie zostało podzielone na 2 części w zależności od miejsca dostawy. Wykonawcy mogą złożyć oferty na wszystkie lub wybrane części zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości oraz miejsca dostawy przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ. – Formularz ofertowy oraz w Istotnych postanowieniach umowy, projekcie umowy w załączniku nr 3 do SIWZ. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 93 ust 1a. pkt. 1 Pzp może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w: 1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09122110-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną