Przedmiotem zamówienia są Usługi mycia pojazdów służbowych w jednostkach Policji w KPP: Jawor, Kamienna Góra, Lubań, Lubin, Oleśnica i Polkowice.

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-040 Wrocław, Podwale
 • Telefon/fax: tel. +48713403716 , fax. +48717824171
 • Data zamieszczenia: 2020-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
  Podwale 31-33
  50-040 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48713403716, fax. +48717824171
  REGON: 93015621600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dolnoslaska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia są Usługi mycia pojazdów służbowych w jednostkach Policji w KPP: Jawor, Kamienna Góra, Lubań, Lubin, Oleśnica i Polkowice.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są Usługi mycia pojazdów służbowych w jednostkach Policji w KPP: Jawor, Kamienna Góra, Lubań, Lubin, Oleśnica i Polkowice, sprawa nr PU-2380-007-003-004//2020 /IR, w następujących grupach na jakie podzielono pojazdy: 1.1. Grupa A – pojazdy, które z uwagi na konstrukcję, wymiary itp. mogą być myte jedynie w myjni ręcznej (motocykle, pojazdy oznakowane). 1.1.1. Cena usługi może być ustalana indywidualnie dla danego typu pojazdów (motocykl, samochód osobowy, samochód osobowy terenowy, furgon). 1.1.2. Cena usługi ma być podana jako kwota brutto. 1.1.3. Wykonawca oświadcza, że jest w stanie zrealizować usługę mycia pojazdu o maksymalnych wymiarach gabarytowych: długość 6,00 m; szerokość 2,70 m; wysokość 2,80 m, wyposażonego w lampy zespolone, okratowanie, anteny i oznakowanie policyjne. 1.2. Grupa B – pojazdy, które dopuszcza się do mycia zarówno w myjni automatycznej jak i ręcznej (pojazdy nieoznakowane). 1.2.1. Cena usługi może być ustalana indywidualnie dla danego typu pojazdów (samochód osobowy, samochód osobowy terenowy, furgon). 1.2.2. Cena usługi ma być podana jako kwota brutto. 1.2.3. Wykonawca oświadcza, że jest w stanie zrealizować usługę mycia pojazdu o maksymalnych wymiarach gabarytowych: długość 6,00 m; szerokość 2,70 m; wysokość 2,80 m. 2. Ilości usług mycia z podziałem na mycie ręczne albo automatyczne dotyczących różnych typów i marek pojazdów – określono odpowiednio do części postępowania w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 SIWZ). 3. Szczegółową charakterystykę przedmiotu zamówienia, minimalne wymagania jakościowe i funkcjonalne dla usługi, warunki realizacji umowy, w tym termin wykonywania usług, warunki płatności, kary umowne i inne określono w Istotnych Postanowień Umowy– dalej w tekście: IPU – (załącznik nr 2 do SIWZ). 4. Postępowanie zostało podzielone na 6 części – 6 tabel w formularzu ofertowym, załącznik nr 1 do SIWZ: 4.1. Określenie przedmiotu zamówienia na część nr 1: Usługa mycia pojazdów służbowych na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Jaworze – granice administracyjne miasta Jawor. 4.2. Określenie przedmiotu zamówienia na część nr 2: Usługa mycia pojazdów służbowych na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze – granice administracyjne miasta Kamienna Góra. 4.3. Określenie przedmiotu zamówienia na część nr 3: Usługa mycia pojazdów służbowych na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Lubaniu – granice administracyjne miasta Lubań. 4.4. Określenie przedmiotu zamówienia na część nr 4: Usługa mycia pojazdów służbowych na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie – granice administracyjne miasta Lubin. 4.5. Określenie przedmiotu zamówienia na część nr 5: Usługa mycia pojazdów służbowych na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Oleśnicy – granice administracyjne miasta Oleśnica. 4.6. Określenie przedmiotu zamówienia na część nr 6: Usługa mycia pojazdów służbowych na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Polkowicach – granice administracyjne miasta Polkowice. 4.7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części postępowania. 4.8. Miejsce świadczenia usługi. Miejscem świadczenia usługi będzie myjnia wykonawcy położona na terenie miasta (w granicach administracyjnych miasta), na którym znajduje się dana jednostka organizacyjna policji (komenda miejska/powiatowa policji). Wykonawca ma obowiązek wskazać w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) miejsce (adres) wykonywania usługi. 5. Warunki świadczenia usługi mycia: 5.1. Usługi mycia pojazdów będą świadczone w myjni, którą dysponuje Wykonawca, spełniającej wymogi ochrony środowiska określone przepisami i unormowaniami prawnymi obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 672) i aktach wykonawczych. 5.2. Wykonawca musi posiadać odpowiednio wykwalifikowany personel oraz sprawne wyposażenie techniczne gwarantujące należyte wykonanie zamówienia aby zapewnić bezusterkowe mycie pojazdów wyposażonych w lampy zespolone, okratowanie, anteny i oznakowanie policyjne, 5.3. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się przez cały okres realizacji umowy (24 miesiące) do bycia ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia co najmniej na kwotę 20 000,00 złotych (kwota minimalna), chyba że wyższą kwotę ubezpieczenia zadeklaruje w formularzu ofertowym. 5.4. Miejscem świadczenia usługi będzie myjnia wykonawcy położona na terenie miasta, na którym znajduje się dana komenda powiatowa policji. 5.5. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnego mycia podstawowego różnych typów i marek pojazdów użytkowanych przez Zamawiającego, zarówno pojazdów motocyklowych, osobowych, terenowych i furgonów (oznakowanych i nieoznakowanych), przy czym zakres mycia podstawowego obejmuje wyłącznie mycie pojazdu przy użyciu odpowiednich środków myjących oraz jego płukanie (włącznie z myciem felg/kołpaków pojazdu). 5.6. Wykonawca będzie realizował usługi mycia różnych typów i marek pojazdów użytkowanych przez Zamawiającego, zarówno pojazdów motocyklowych, osobowych, terenowych i furgonów (oznakowanych i nieoznakowanych). 5.7. W trakcie realizacji usługi mycia będą stosowane przez Wykonawcę odpowiednie środki myjące, posiadające wymagane prawem atesty, które nie powodują powstawania zjawisk korozyjnych na mytych pojazdach. 5.8. Usługi realizowane będą w formie zleceń cząstkowych, na podstawie przedłożonych przez Zamawiającego zleceń w formie pisemnej (dopuszczalna droga faksowa), dostarczenie których jest warunkiem przyjęcia pojazdów przez Wykonawcę celem wykonania usługi. 5.9. Usługa mycia pojazdu służbowego realizowana będzie na podstawie pisemnego zlecenia, Wykonawca będzie wykonywał usługi mycia pojazdów Zamawiającego. 5.10. Wykonawca musi zapewnić bezusterkowe mycie pojazdów. 5.11. Usługa mycia pojazdów Zamawiającego będzie wykonywana we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku. 5.12. Czas rozpoczęcia usługi od momentu podstawienia pojazdu u wykonawcy maksymalnie do 20 minut. 5.13. Usługa mycia będzie realizowana dla pojazdów o maksymalnych wymiarach, o których mowa wyżej w punkcie 2 tego rozdziału. 5.14. Usługa nie będzie świadczona przy temperaturze powietrza poniżej ( ) 5°C. 5.15. Usługa mycia pojazdów będzie wykonywana na podstawie zlecenia wykonania usługi, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Istotnych Postanowień Umowy. 5.16. Uprawnionym do zatwierdzania zleceń jest Komendant Miejski/Powiatowy Policji i jego zastępcy. 5.17. Termin płatności przelewem za wykonaną usługę mycia wynosi 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz ze zleceniami. 5.18. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłość świadczonych usług przez cały czas trwania umowy. 5.19. W przypadku przerwy w świadczeniu usługi trwającej powyżej 48 godzin, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, (w uzgodnieniu z Komendantem jednostki organizacyjnej Policji, dla której świadczona jest usługa), realizację usług objętych przedmiotowym zamówieniem we własnym zakresie, na własny koszt we wskazanym przez siebie miejscu do tego przeznaczonym, ale zgodnie z warunkami umowy. 6. Zamawiający nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. W opinii Zamawiającego wykonywanie czynności mycia w toku realizacji usługi serwisowania nie wymaga występowania pomiędzy wykonawcą lub podwykonawcą i zatrudnionymi przez te podmioty osobami pracowniczego podporządkowania w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Pzp z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066, z późn. zm.). Umowa o świadczenie usługi mycia jest umową starannego działania. Jej celem jest wykonywanie określonych czynności, które nie muszą zmierzać do osiągnięcia rezultatu. Sposób określenia obowiązków w takiej umowie różni się od umowy o pracę, której charakterystyczną cechą jest podporządkowanie pracownika, przejawiające się w sprecyzowaniu zakresu czynności przez pracodawcę, a nie pracownika. Zawierając umowę o świadczenie usług strony mogą się umówić, że o sposobie wykonania usługi zdecyduje jej wykonawca. W przypadku zawarcia umowy cywilnoprawnej nie może zachodzić typowe dla stosunku pracy podporządkowanie i kierownictwo pracodawcy użytkownika (wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie, LEX nr 1771001 z dnia 05.08.2015 r., sygn. III AUa 353/15). 6.1. Uwaga. Jednakże Zamawiający będzie premiował zatrudnienie 1 pracownika na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 pełnego etatu. Jeśli wykonawca zobowiąże się w formularzu ofertowym do zatrudnienia 1 pracownika skierowanego do wykonywania usługi na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 pełnego etat, to otrzyma 10,00 punktów (patrz: pkt 1.1.3. Rozdział XVI SIWZ). 7. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50112300-6 – Mycie samochodów i podobne usługi. 8. Dostępność dla osób niepełnosprawnych. W odniesieniu do warunku określonego w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp dotyczącego dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (Dz.U.UE.L Nr 94, s. 65), brak jest specyficznych wymagań w zakresie dostępności opisanego przedmiotu zamówienia dla osób niepełnosprawnych. 9. Dopuszczalność udziału podwykonawców. 9.1. Wykonawca może powierzyć realizację przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców – załącznik nr 5 do SIWZ. 9.2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia wobec nich, składa oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ), zgodnie z art. 25a ust. 5 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50112300-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną