Przedmiotem zamówienia wykonywanie usług serwisu i wzorcowania analizatorów wydechu typu AlcoSensor, w ilości 329 szt., dla jednostek Policji woj. dolnośląskiego.

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-040 Wrocław, Podwale
 • Telefon/fax: tel. +48713403716 , fax. +48717824171
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
  Podwale 31-33
  50-040 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48713403716, fax. +48717824171
  REGON: 93015621600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dolnoslaska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia wykonywanie usług serwisu i wzorcowania analizatorów wydechu typu AlcoSensor, w ilości 329 szt., dla jednostek Policji woj. dolnośląskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem umowy jest obsługa serwisowa urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu ALCOSENSOR w ilości 329 kpl. w wersji z drukarkami oraz w wersji bez drukarek dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz podległych jej komend policji. 2.2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania przeglądów serwisowych w terminach określonych przez producenta zgodnie z wymogami technicznymi oraz wymogami wzorcowania. 2.3. W ramach obsługi serwisowej Wykonawca będzie wykonywał przeglądy techniczne, naprawy, wymianę uszkodzonych i zużytych części, wymianę materiałów eksploatacyjnych (baterie, akumulatory, taśma papierowa i barwiąca), adiustację oraz czynności związane z wzorcowaniem urządzeń. Ponadto w skład usługi serwisowej wchodzą czynności związane z dostarczeniem urządzeń do firmy serwisującej i ich odbiorem. Dostarczanie urządzeń w obie strony następować będzie transportem Wykonawcy lub wskazaną przez niego firmą przewozową (kurierską). Miejscem odbioru oraz zwrotu urządzeń jest siedziba Zamawiającego, w wyjątkowych przypadkach Zamawiający może zlecić transport bezpośrednio do jednostki użytkującej. 2.4. Wszelkie naprawy, których nie da się przewidzieć w chwili zawarcia umowy związane z wymianą części nie wyszczególnionych w załączniku do umowy, których koszt przekraczałby kwotę 300,00 zł brutto będą każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym i wymagają uprzedniej zgody Zamawiającego. 2.5 Wykonawca zobowiązany będzie do wzorcowania urządzeń w laboratoriach, które posiadają aktualną akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie wzorcowania analizatorów wydechu, ze wskazaniem numeru akredytacji. Numer należy podać w formularzu oferty. 2.6 Wykonawca każdorazowo dostarczy Zamawiającemu wraz z urządzeniem (do każdego urządzenia osobno) świadectwo wzorcowania wystawione przez organy administracji miar lub akredytowane laboratoria wzorcujące. Laboratoria takie muszą posiadać certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50411000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną