przetarg nieograniczony z podziałem na dwa zadania p.n.: Zadanie 1 – usługi konserwacji, napraw i usuwania awarii urządzeń AGD z wyłączeniem urządzeń do maszynowego mycia naczyń w 17 obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków, Zadanie 2 – usługi przeglądów konserwacyjnych, konserwacji oraz napraw i usuwania awarii urządzeń służących do maszynowego mycia naczyń w 17 obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków.

Wrocławski Zespół Żłobków ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wrocławski Zespół Żłobków
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 53-609 Wrocław, Fabryczna
 • Telefon/fax: tel. +4871 365 03 46, , fax. +48713650358
 • Data zamieszczenia: 2019-12-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławski Zespół Żłobków
  Fabryczna 15
  53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +4871 365 03 46, , fax. +48713650358
  REGON: 02154505100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wzz.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przetarg nieograniczony z podziałem na dwa zadania p.n.: Zadanie 1 – usługi konserwacji, napraw i usuwania awarii urządzeń AGD z wyłączeniem urządzeń do maszynowego mycia naczyń w 17 obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków, Zadanie 2 – usługi przeglądów konserwacyjnych, konserwacji oraz napraw i usuwania awarii urządzeń służących do maszynowego mycia naczyń w 17 obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są: a) Zadanie 1 – usługi konserwacji, napraw i usuwania awarii urządzeń AGD z wyłączeniem urządzeń do maszynowego mycia naczyń, w 17 obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków. b) Zadanie 2 – usługi przeglądów konserwacyjnych, konserwacji oraz napraw i usuwania awarii urządzeń służących do maszynowego mycia naczyń w 17 obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Wymagania do wykonania dla ZADANIA 1 i 2 2. Umowa realizowana będzie w poniższych obiektach Zamawiającego: a) Żłobek nr 1 – ul. Lwowska 20 we Wrocławiu, b) Żłobek nr 2 – ul. Zemska 33 we Wrocławiu, c) Żłobek nr 3 – ul. Białowieska 27 we Wrocławiu, d) Żłobek nr 4 – ul. Kłodnicka 25 we Wrocławiu, e) Żłobek nr 5 – ul. Dokerska 5 we Wrocław, f) Żłobek nr 5 filia – ul. M. i K. Barskich 45 we Wrocławiu, g) Żłobek nr 6 – ul. Krowia 1 we Wrocławiu, h) Żłobek nr 7 – ul. Drukarska 9 we Wrocławiu, i) Żłobek nr 8 – ul. Sądowa 6 we Wrocławiu, j) Żłobek nr 9 – ul. Hoene-Wrońskiego 13d we Wrocławiu, k) Żłobek nr 10 – ul. H. Brodatego 17 we Wrocławiu, l) Żłobek nr 11 – ul. Hubska 39 we Wrocławiu, m) Żłobek nr 12 – ul. Jugosłowiańska 85a we Wrocławiu, n) Żłobek nr 13 – ul. Wieczysta 107 we Wrocławiu, o) Żłobek nr 14 – ul. Mulicka 4c we Wrocławiu, p) Żłobek nr 15 – ul. Łukowa 37 we Wrocławiu, q) Administracja – ul. Fabryczna 15 we Wrocławiu. 3. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia jest Pan Zygmunt Krawiec, e-mail:zygmunt.krawiec@wzz.wroc.pl, techniczny@wzz.wroc.pl, telefon: 71 365 03 40. 4. Wykaz adresowy wraz z danymi osób upoważnionych do realizacji przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3. 5. Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do 20 grudnia 2020 r., z zastrzeżeniem, że umowa ulega rozwiązaniu przed tym terminem w razie zrealizowania przedmiotu umowy za wynagrodzeniem łącznym brutto, zgodnym z ofertą Wykonawcy. 6. W trakcie realizacji ilość urządzeń objętych umową może ulec zmianie, np. w przypadku likwidacji zużytego bądź zbędnego sprzętu oraz zakupu nowego. Zmiana ilości sprzętu nie wymaga aneksowania umowy lecz pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego. 7. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do konserwacji, napraw i usunięcia awarii urządzeń AGD obejmujących Zadanie 1 oraz urządzeń do maszynowego mycia naczyń obejmujących Zadanie 2, w terminie do 48 godzin od chwili zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej (przystąpienie do napraw i usunięcia awarii obejmuje: przyjazd serwisanta do obiektu, rozpoznanie uszkodzenia i jego przyczyny, naprawę lub konserwację jeżeli nie wymagane jest użycie części zamiennych, poinformowanie Zamawiającego o orientacyjnych kosztach naprawy). 8. Maksymalny czas jaki Zamawiający przewiduje na konserwacje i naprawy urządzeń AGD obejmujących Zadanie 1 oraz urządzeń do maszynowego mycia naczyń obejmujących Zadanie 2 z wymianą części zamiennych przez Wykonawcę wynosi 10 dni roboczych od chwili zgłoszenia. 9. Wykonawca po otrzymaniu zlecenia ma obowiązek uzgodnić z kierownikiem danego żłobka termin rozpoczęcia wykonania usługi w czasie nie dłuższym niż 48 godzin, w dniach roboczych, od otrzymania zlecenia. 10. W przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi do realizacji zgłoszenia konserwacji lub napraw urządzeń w ciągu 48 godzin lub czas konserwacji lub naprawy urządzeń po rozpoczęciu bezzasadnie przekroczy 10 dni roboczych. Zamawiający naliczy kary za zwłokę zgodnie z przyjętą w Umowie zasadą. 11. W przypadku gdy czas naprawy lub konserwacji może przekroczyć 10 dni roboczych, z uwagi na skomplikowanie procesu wykonania usługi lub utrudnienie w dostępie do części zamiennych, Wykonawca przed upływem maksymalnego czasu na realizację usługi, za pomocą poczty elektronicznej powiadomi o tym fakcie Zamawiającego i poda przyczynę opóźnienia wykonania usługi oraz ostateczny termin wykonania usługi. 12. W przypadku gdy czas konserwacji lub naprawy przekroczy ostateczny termin wykonania usługi określony w pkt. 11 Zamawiający naliczy kary za zwłokę zgodnie z przyjętą w Umowie zasadą. 13. W przypadku usterki urządzenia objętego gwarancją Wykonawcy zewnętrznego (informacje dot. urządzeń objętych gwarancją zawierają załącznik nr 1 i załącznik nr 2) do obowiązków Wykonawcy należy lokalizacja usterki i ustalenie jej przyczyny oraz pisemne poinformowanie Zamawiającego o konieczności zgłoszenia usterki gwarancyjnej. W trakcie prac Wykonawca nie może ingerować w urządzenie objęte gwarancją w sposób naruszający uprawnienia do tej gwarancji. 14. W przypadku konieczności wymiany niesprawnej części urządzenia Wykonawca zobowiązany jest do zakupu części oryginalnej (u producenta urządzenia), natomiast w przypadku braku dostępności części oryginalnej Zamawiający dopuszcza montaż części równoważnej (innego producenta), po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Zamawiającego. 15. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wymiany elementów których sumaryczna wartość wraz z kosztami zakupu nie przekracza 50 zł brutto, Wykonawca nabędzie i wymieni te elementy na oryginalne, a w przypadku braku dostępności do takich, po zatwierdzeniu przez Dział Techniczno-Eksploatacyjny i Obsługi, na zamienniki o parametrach nie gorszych niż parametry elementów oryginalnych. Koszty wymiany i zakupu elementów zostaną doliczone do rozliczenia za usługę zgodnie z przyjętą w Umowie zasadą. 16. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wymiany elementów których sumaryczna wartość wraz z kosztami zakupu przekracza 50 zł brutto, Wykonawca skontaktuje się z Działem Techniczno-Eksploatacyjnym i Obsługi w celu ustalenia dalszych czynności. 17. W przypadku kosztów naprawy szacowanych na ponad 50% wartości naprawionego sprzętu, realizację naprawy Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający potwierdzi, iż naprawa jest niemożliwa lub ekonomicznie nieopłacalna, Wykonawca sporządzeni orzeczenie stanu technicznego urządzenia (wzór stanowi załącznik nr 6). 18. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnych regulacji zapewniających prawidłowe działanie urządzeń po wykonaniu prac. 19. Usługi wykonywane będą w obiektach Zamawiającego, z zastrzeżeniem zapisów pkt 20. 20. W przypadku wystąpienia stosownych okoliczności i po wcześniejszym uzgodnieniu zasadności z pracownikiem Działu Techniczno-Eksploatacyjnego i Obsługi, Zamawiający dopuszcza naprawę urządzeń w warsztacie Wykonawcy, po sporządzeniu protokołu przekazania sprzętu do serwisu (wzór protokołu stanowi załącznik nr 7). 21. Potwierdzeniem wykonania konserwacji, napraw i usuwania awarii będzie protokół wykonania usługi, sporządzony odrębnie dla poszczególnych urządzeń, zawierający w szczególności informacje: 1) datę zgłoszenia się serwisanta na obiekt Zamawiającego i rozpoczęcia usługi; 2) dane urządzenia: numer inwentarzowy, nazwa, model i numer fabryczny; 3) opis usterki; 4) opis czynności wykonanych przez Wykonawcę; 5) wykaz części użytych do naprawy i materiałów niezbędnych do konserwacji; 6) rozliczenie czasu wykonywania usługi (ilość roboczogodzin); 7) datę zakończenia usługi wraz z podpisem serwisanta oraz osoby upoważnionej do odbioru prac ze strony Zamawiającego. 22. Wzór protokołu odbioru usługi zawiera załącznik nr 4. 23. Koszty dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania, drobnych materiałów konserwacyjnych i ubezpieczenia urządzeń na czas realizacji usługi ponosi Wykonawca. 24. Koszt usługi określony w jednej roboczogodzinie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi, w szczególności: koszt dojazdu, materiałów eksploatacyjnych, utylizacji zużytych części (wszystkie koszty za wyjątkiem wartości zakupionych przez Wykonawcę części niezbędnych do naprawy). 25. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za dojazd do miejsca wykonania usługi oraz transport urządzeń i części z obiektów Zamawiającego do warsztatu Wykonawcy oraz z warsztatu Wykonawcy do obiektów Zamawiającego. 26. Usługa obejmująca ustalenie stanu technicznego oraz przyczyny uszkodzenia z późniejszym wystawieniem orzeczenia stanu technicznego urządzenia rozliczana będzie na podstawie kwoty przedstawionej w ofercie Wykonawcy, po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego wystawionego przez Wykonawcę orzeczenia stanu technicznego urządzenia. 27. Rozliczenie napraw oraz usuwania awarii związanych z przedmiotem zamówienia, nastąpi na podstawie poniższej formuły: C1 + (i -1) x C2 + Kz x M + VAT gdzie: i – ilość roboczogodzin potwierdzona przez przedstawiciela Zamawiającego w protokole odbioru usługi, C1 – cena jednostkowa netto pierwszej roboczogodziny, wskazana przez Wykonawcę w ofercie (obejmujące w szczególności: koszty dojazdu oraz środków niezbędnych do wykonania konserwacji i naprawy, poza częściami zamiennymi). Pierwsza roboczogodzina liczona jest tylko raz na jedno zgłoszenie niezależnie od ilości wizyt na obiekcie którego zgłoszenie dotyczy, C2 – cena jednostkowa netto drugiej i każdej następnej roboczogodziny, wskazana przez Wykonawcę w ofercie (obejmujące w szczególności: koszty środków niezbędnych do wykonania konserwacji i naprawy, poza częściami zamiennymi), Kz – wskaźnik kosztów zakupu określony przez Wykonawcę w ofercie albo udokumentowane koszty dostawy materiałów i części zamiennych, poniesione przez Wykonawcę usługi, M – udokumentowana cena materiałów wraz z kosztami dostawy, z uwzględnieniem pkt. 15 i 16 VAT – obowiązująca stawka podatku VAT. Wynagrodzenie Wykonawcy za konserwacje, naprawy i usuwanie awarii stanowić będzie pierwsza roboczogodzina + iloczyn sumy taktów drugiej i każdej następnej roboczogodziny i stawki roboczogodziny netto + wartość netto materiałów powiększona o wskaźnik kosztów zakupu albo o udokumentowane koszty dostawy materiałów i części zamiennych, poniesione przez Wykonawcę usługi + należny podatek VAT. 28. Wyliczenie ilości roboczogodzin odbywać się będzie na podstawie poniższej formuły: i = 1 + T gdzie: i - ilość roboczogodzin potwierdzona przez przedstawiciela Zamawiającego w protokole odbioru usługi. W zależności od ilości taktów (T), obowiązuje zasada zapisu ilości roboczogodzin w postaci: 1,25 - godzina plus pierwszy takt; 1,5 - godzina plus drugi takt; 1,75 - godzina plus trzeci takt; 2,0 – godzina plus czwarty takt itd. T – takt liczony jako każde rozpoczęte 15 minut drugiej i każdej następnej roboczogodziny. 29. Rozliczenie nastąpi na podstawie dostarczonej przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego – ul. Fabryczna 15, faktury/rachunku za wykonaną usługę oraz dokumentów potwierdzających: a) wykonanie usługi (załącznik nr 4 i 5 protokół odbioru usługi podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy lub orzeczenie stanu technicznego urządzenia), b) zakup (faktura zakupu) użytych do naprawy materiałów i części zamiennych, c) przeprowadzenie szkolenia obsługi w trakcie przeglądów urządzeń do maszynowego mycia naczyń (załącznik nr 8 protokół szkolenia personelu). 30. Protokół odbioru usługi lub orzeczenie stanu technicznego urządzenia, protokół szkolenia personelu, dokumenty potwierdzające zakup użytych do naprawy materiałów i części zamiennych są niezbędnymi załącznikami do faktury. W przypadku niedostarczenia w/w dokumentów płatność za usługę nie zostanie zrealizowana. 31. Rozliczenie za przegląd kwietniowy i październikowy urządzeń do maszynowego mycia naczyń odbywać się będzie na podstawie zryczałtowanej kwoty za przegląd jednej zmywarki powiększonej o koszt materiałów powiększony o wskaźnik kosztów zakupu. L x Z1 + Kz x M + VAT L – ilość zmywarek na jednym obiekcie Zamawiającego, Z1 – cena netto za przegląd jednej zmywarki, wskazana przez Wykonawcę w ofercie (obejmująca w szczególności: koszty dojazdu oraz środków niezbędnych do wykonania przeglądu, poza częściami zamiennymi). Kz – wskaźnik kosztów zakupu określony przez Wykonawcę w ofercie albo udokumentowane koszty dostawy materiałów i części zamiennych, poniesione przez Wykonawcę usługi, M – udokumentowana cena materiałów wraz z kosztami dostawy, z uwzględnieniem pkt. 15 i 16, VAT – obowiązująca stawka podatku VAT. Wynagrodzenie Wykonawcy za przeglądy urządzeń do maszynowego mycia naczyń stanowić będzie iloczyn liczby zmywarek na jednym obiekcie Zamawiającego i ceny netto za przegląd jednej zmywarki + wartość netto materiałów powiększona o wskaźnik kosztów zakupu albo o udokumentowane koszty dostawy materiałów i części zamiennych, poniesione przez Wykonawcę usługi + należny podatek VAT. 32. Fakturowanie odbywać się będzie odrębnie dla poszczególnych obiektów. 33. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć rozliczenie za wykonaną usługę wraz z niezbędnymi załącznikami w terminie do 14 dni licząc od dnia zakończenia realizacji zgłoszenia konserwacji lub naprawy. 34. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia przy użyciu własnych narzędzi i sprzętu oraz zakupionych przez siebie materiałów i części zamiennych. 35. Obowiązkiem Wykonawcy jest utylizacja uszkodzonych części i podzespołów wymienionych w trakcie napraw i usuwania awarii. Za utylizację części Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie. 36. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, jak i za zaniechania oraz działania swoich pracowników jak za własne. 37. Wszelkie czynności związane z realizacją usługi wykonywane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku, między godziną 8 a 15. 38. Zamawiający wymaga aby wszelkie czynności polegające na wykonaniu prac związanych z wykonaniem zamówienia związane z konserwacjami, naprawami oraz usuwaniem awarii zostały wykonane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. 39. Wykonawca udzieli 6-miesięcznej gwarancji na wykonane usługi a na wymienione części zamienne gwarancji zgodnej z gwarancją producenta. Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu odbioru usługi przez Zamawiającego. 40. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych wad w terminie do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego oraz do poinformowania Zamawiającego o usunięciu wad. 41. W przypadku nieusunięcia wad w terminie Zamawiający może zlecić wykonanie usługi osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 42. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił w ofercie wykaz osób wykonujących konserwacje oraz naprawy i usuwanie awarii, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub wykonujących te czynności osobiście w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG, wraz z numerami posiadanych uprawnień: a) min. 2 osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne E1, uprawniające do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną: pkt 2 - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV, uzyskane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.2003.89.828 z dnia 28.04.2003); b) min. 1 osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne D1, uprawniające do wykonywania prac na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną: pkt 2 - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV, uzyskane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.2003.89.828 z dnia 28.04.2003); c) min. 2 osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne E3, uprawniające do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym: Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające magazynujące i zużywające paliwa gazowe: pkt 6 - urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa, uzyskane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.2003.89.828 z dnia 28.04.2003); d) min. 1 osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne D3, uprawniające do wykonywania prac na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym: Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające magazynujące i zużywające paliwa gazowe: pkt 6 - urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa, uzyskane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.2003.89.828 z dnia 28.04.2003); e) min. 1 osoba posiadająca certyfikat dla personelu zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2018.2221 z dnia 6.11.2018), w zakresie: napraw, konserwacji lub serwisowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych; f) serwisanci przeprowadzający przeglądy oraz naprawiający sprzęt gastronomiczny muszą posiadać aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych; 43. W razie niewyczerpania kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na zakup części zamiennych strony dopuszczają możliwość zwiększenia ilości roboczogodzin przy zachowaniu ceny za jedną roboczogodzinę w ramach limitu na zakup części zamiennych. 44. W razie niewyczerpania kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na zrealizowanie ilości roboczogodzin, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia limitu na części zamienne w ramach limitu na roboczogodziny. 45. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia kwoty umowy zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych art. 144 ust.1 pkt. 6. 46. Wykaz sprzętu objętego przedmiotem umowy w ramach zadania nr 1 zawiera załącznik nr 1. ZADANIE 1 47. Wykaz sprzętu objętego przedmiotem umowy w ramach realizacji zadania nr 2 zawiera załącznik nr 2. ZADANIE 2 48. Dodatkowa zadania dla zadania 2. 48.1 Przeglądy konserwacyjne urządzeń do maszynowego mycia naczyń wykonane zostaną przez Wykonawcę dwa razy w ciągu roku w poniższych terminach: - pierwszy przegląd konserwacyjny w kwietniu 2020 r. - drugi przegląd konserwacyjny w październiku 2020 r. 48.2 Zakres przeglądu konserwacyjnego obejmuje w szczególności: 1) oględziny urządzenia, 2) sprawdzenie stanu technicznego podzespołów urządzenia, 3) sprawdzenie stanu technicznego urządzeń towarzyszących (zmiękczacze wody, filtry, zawory przyłączeniowe itp.), 4) czyszczenie i smarowanie pracujących części maszyny, 5) odkamienianie urządzenia, 6) sprawdzenie szczelności urządzenia, 7) konserwacja uszczelek, 8) uzupełnienie płynów roboczych, 9) regulacja dozowników płynów roboczych, 10) dokręcenie poluzowanych elementów i mocowań, 11) wymiana przerdzewiałych lub drobnych elementów, 12) czyszczenie zespołu filtrującego, 13) czyszczenie ramion zmywających, 14) sprawdzenie skuteczności mycia i płukania. 48.3 Wykonawca do 27.03.2020 przed przeglądem kwietniowym oraz do 25.09.2020 przed przeglądem październikowym z prześle za pomocą poczty elektronicznej do Zamawiającego harmonogram realizacji przeglądów na poszczególnych obiektach. 48.4 W trakcie kwietniowego przeglądu konserwacyjnego Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu kuchni i konserwatora obsługującego dany żłobek w zakresie prawidłowej eksploatacji oraz czyszczenia urządzeń i podpisania przez obie strony protokołu szkolenia – wzór protokołu stanowi załącznik nr 8. 48.5 Zakres szkolenia z prawidłowej eksploatacji obejmuje min.: 1) BHP przy obsłudze zmywarek, 2) prawidłowa eksploatacja zmywarek (prawidłowe uruchomienie, ilość wsadu, kontrola czyszczenie i konserwacja filtrów i uszczelek, kontrola płynów roboczych, kontrola odkamieniacza itp..), 3) rozpoznawanie podstawowych stanów awaryjnych i wyeksploatowania (oznaki zakamienienia, sygnały optyczne i dźwiękowe możliwych stanów awaryjnych, miejsca najczęstszych przecieków itp..) 48.6 Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonaniu przeglądów konserwacyjnych. 48.7 Po przeprowadzeniu przeglądu konserwacyjnego Wykonawca ma w obowiązku dokonanie wpisu potwierdzającego wykonanie przeglądu konserwacyjnego w książce HACCP. 48.9 W przypadku stwierdzenia w trakcie przeglądu konserwacyjnego nieprawidłowości pracy urządzenia Wykonawca wymieni w protokole prawdopodobną przyczynę oraz zalecenia a w przypadku konieczności naprawy jej prognozowany koszt. 48.10 Wykonanie przeglądów konserwacyjnych potwierdzone zostanie przez sporządzenie i podpisanie przez obie strony umowy protokołu wykonania usługi – wzór protokołu wykonania usługi stanowi załącznik nr 5. 49. Serwisanci (dla zadania 1 i 2) przeprowadzający przeglądy oraz naprawiający sprzęt gastronomiczny muszą posiadać aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych. 50. Zamawiający dopuszcza łączenia uprawnień dozorowych i eksploatacyjnych (dla zadania 1 i 2). 51. Zamawiający wymaga aby wszelkie czynności polegające na wykonaniu prac związanych z wykonaniem zamówienia związane z przeglądami konserwacyjnymi, konserwacjami, naprawami oraz usuwaniem awarii zostały wykonane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę (dla zadania 1 i 2).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50800000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną