REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 132 W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 4229 – SKŁAD DUNINÓW

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-984 Wrocław, ul. Obornicka
 • Telefon/fax: tel. 261 65 68 01 , fax. 261 65 68 02
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Obornicka 126
  50-984 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 261 65 68 01, fax. 261 65 68 02
  REGON: 93010390600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rziwroclaw.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 132 W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 4229 – SKŁAD DUNINÓW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie: 21835 Remont budynku magazynowego nr 132 w Jednostce Wojskowej 4229 – Skład Duninów z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub skutecznym zawiadomieniem o zakończeniu robót. Dokumentacja projektowa stanowi opis przedmiotu zamówienia w myśl ustawy PZP dla rzeczowej realizacji remontu i spełnia wymogi stawiane w art. 29,30, 31 ustawy PZP. Zakres prac do wykonania w ramach zadania 21360. 1. BRANŻA BUDOWLANA. Zakres prac do wykonania: 1. Izolacje ścian fundamentowych. 2. Posadzka i pasy technologiczne. 3. Dach. 4. Odwodnienie dachu. 5. Stolarka i ślusarka okienna, parapety, kraty. 6. Ślusarka bramowa. 7. Wentylacja. 8. Tynki wewnętrzne oraz malowanie. 9. Elewacja. 10. Elementy różne: a) Ochrona słupów. b) Zadaszenie bram. c) Drabinka dachowa. 11. Elementy PZT: a) Opaska budynku. b) Podjazdy do bram. c) Stojak na rower. 2. BRANŻA ELEKTRYCZNA. Zakres prac do wykonania: 1. Roboty inżynieryjne – sieci zewnętrzne: a) Linia kablowa nn. b) Demontaż instalacji odgromowej izolowanej. 2. Instalacje elektryczne wewnętrzne. Pomiary Po wykonaniu instalacji należy wykonać wszystkie pomiary elektryczne przewidziane dla instalacji elektrycznych z uwzględnieniem pomiarów natężenia oświetlenia. Do zakresu prac należy również przywrócenie do stanu pierwotnego terenu po zakończeniu inwestycji wraz z obsianiem trawą oraz usunięcie wszelkich uszkodzeń i strat wynikających z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych. UWAGA: Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (Art. 87a.1) - prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom. Wykonawca robót winien zabezpieczyć drzewa i krzewy w sposób gwarantujący ich skuteczną ochronę przed uszkodzeniami. 4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 4.1. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących zamówienie (art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych). a) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający żąda zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1976 r. – Kodeksu Pracy), co najmniej 3 osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia tj. robotnik budowlany – 2 osoby, monter inst. elektrycznych – 1 osoba, przez cały okres trwania umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. b) W przypadku rozwiązania stosunku pracy z osobą, o której mowa w pkt. a, przed zakończeniem terminu umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca/Podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. c) Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu listy osób, o których mowa w pkt. a, która będzie określała pełnione przez pracowników funkcje oraz okres obowiązywania umowy o pracę. W przypadku zmiany tych osób Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zaktualizowaną listę osób. d) W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy (odpowiednio Podwykonawcy) odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia, o którym mowa w pkt a, a w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. e) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. f) Sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. a, jak i sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudniania na umowę o pracę osób zgodnie z warunkami SIWZ zostały zawarte w projekcie umowy. g) Zatrudniony przez Wykonawcę Kierownik Budowy winien być obecny na budowie przez cały etap realizacji robót w godzinach pracy Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną