Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nauczycielskiej 6 we Wrocławiu

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-304 Wrocław, Namysłowska
 • Telefon/fax: tel. 713 235 700, , fax. 713 235 750
 • Data zamieszczenia: 2020-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
  Namysłowska 8
  50-304 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 235 700, , fax. 713 235 750
  REGON: 20610504000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wm.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nauczycielskiej 6 we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana. Przedmiotem zamówienia jest remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nauczycielskiej 6 we Wrocławiu. 2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 1) Główny przedmiot: 45000000-7 Roboty budowlane 2) Dodatkowe przedmioty: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne, 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45262522-6 Roboty murarskie, 45320000-6 Roboty izolacyjne, 44111400-5 Farby i okładziny ścienne, 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45410000-4 Tynkowanie, 45331210-1 Instalowanie wentylacji, 45312300-0 Instalowanie anten, 45311000-0 Roboty elektryczne 3. Realizację przedmiotu zamówienia podzielono na dwa następujące Etapy: 1) Etap I obejmuje roboty: a) przemurowanie trzonów kominowych wyprowadzonych ponad dach budynku i zakończeniu ich czapami chroniącymi przed namakaniem i destrukcyjnym działaniem mrozu, b) wymianę wszystkich elementów konstrukcyjnych dachu (na całej powierzchni) wraz z deskowaniem i pokryciem dachowym, c) wymianę świetlika dachowego i okien połaciowych, d) wymianę drewnianego gzymsu wieńczącego od strony frontowej wraz ze wspornikami, e) przemurowanie gzymsu wieńczącego od strony podwórza, f) wymianę obróbek blacharskich, g) udrożnienie rynien i rur spustowych od strony podwórza oraz wymianę uszkodzonego sztucera rynny od strony budynku przy ul. Nauczycielskiej 8, h) skucie luźnych, odspojonych i zagrzybionych tynków na elewacjach i uzupełnienie ubytków i) wymianę wszystkich skorodowanych elementów balkonowych, w tym elementów konstrukcyjnych i płyt balkonowych (z zachowaniem ozdobnych balustrad i nieskorodowanych belek wspornikowych), j) oczyszczenie balustrad z farby (śrutowanie bądź piaskowanie) i ponowne ich zamontowanie k) wymianę belek wraz z wypełnieniem (wskazanych na rysunkach w ekspertyzie): - stropu nad IV piętrem w pomieszczeniu przy oficynie oraz pomieszczeniach w środkowej części budynku głównego, - stropodachu oficyny (znajdującego się nad III piętrem) oraz belki stropu nad III piętrem budynku głównego zlokalizowanej bezpośrednio przy oficynie, - stropu nad II piętrem oficyny, zlokalizowanych bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej oficyny od strony podwórza oraz bezpośrednio przy budynku głównym, 2) Etap II obejmuje roboty: a) zamocowanie środkowej belki wspornikowej balkonu zlokalizowanego na III piętrze do belek stropowych w celu zabezpieczenia zakotwienia w miejscu jej osadzenia, b) wzmocnienie końcówek belek (wskazanych na rysunkach w ekspertyzie), - stropu nad IV piętrem budynku głównego, opartych na ścianie frontowej budynku, - stropów nad parterem, I, II i III piętrem budynku głównego, opartych na ścianie frontowej przy balkonach i w narożach budynku (ostatnie belki od str. bud sąsiednich), - stropu nad II piętrem oficyny, opartych na ścianie zewnętrznej oficyny w narożu przy rurze spustowej, c) wzmocnienie i wypoziomowanie (poprzez nabicie łat) bądź wymianę belek stropu nad piętrem w pomieszczeniu z balkonem (w zależności od ich stanu technicznego), d) wykonanie ramy stalowej w pomieszczeniu z balkonem na I piętrze (oznaczonym w ekspertyzie nr 1/04), zastępującej zlikwidowaną ściankę sumikową (pod istniejącą na II piętrze ścianką pomiędzy pomieszczeniami nr 2/08 i 2/13, z których istnieje dostęp na balkon), e) uzupełnienie ubytków stopni w schodach ceglanych prowadzących do piwnicy budynku, f) wymianę istniejącej wewnętrznej instalacji gazowej od gazomierzy do kurka głównego na instalacji wykonaną z rur stalowych łączonych przez spawanie, g) wymianę uszkodzonej wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku wraz z osprzętem i oprawami, h) odtworzenie drenażu przebiegającego pod posadzką piwnic (z uwzględnieniem istniejącego uzbrojenia terenu), zabezpieczającego budynek przez wilgocią, i) usunięcie pozostałości po istniejącej posadzce piwnic i wykonanie nowej posadzki, j) usunięcie (skucie) zdewastowanej nawierzchni tarasu zewnętrznego od strony podwórza, odsłonięcie zagrzybionych ścian, zabezpieczenie przeciwwilgociowo ścian stykających się z gruntem i wykonanie nowej nawierzchni tarasu wraz z jej izolacją, k) uzupełnienie ubytków stopni w schodach zewnętrznych prowadzących na taras, l) oczyszczenie i uzupełnienie elementów sztukaterii i cokołów na elewacjach budynku, m) zabezpieczenie odsłoniętych powierzchni ścian zewnętrznych budynku środkiem grzybobójczym i wykonanie nowych tynków, n) wymianę wyeksploatowanych okien krosnowych zamocowanych w ścianie klatki schodowej i we wnękach przeznaczonych dawniej na spiżarnie, o) wymianę uszkodzonych desek podłogowych na poddaszu i w lokalach na IV piętrze, p) uzupełnienie ubytków w podestach i spocznikach i zabezpieczenie przed wycieraniem stopni drewnianych oraz wykonaniu nowych powłok malarskich drewnianych schodów wewnętrznych w budynku, q) skucie uszkodzonych i wykonanie nowych tynków i powłok malarskich na ścianach ostatniej kondygnacji w obrębie klatki schodowej oraz w lokalach na IV piętrze i w narożach rur spustowych, r) wymianę (skorodowanej, niedrożnej i nieprawidłowo wykonanej) wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku. Dla Etapu nr I i II zostały sporządzone dwa odrębne przedmiary robót na podstawie których Wykonawca załączy do oferty odrębne kosztorysy inwestorskie. 4. Budynek będący przedmiotem zamówienia jest budynkiem wielorodzinnym posiadającym jedną kondygnację podziemną użytkowaną jako piwnica, pięć naziemne kondygnacje mieszkalne i poddasze nie przeznaczone na pobyt ludzi użytkowane jako strych. Do bryły tej przylega 4-ro kondygnacyjna oficyna także podpiwniczona. Część mieszkalna składa się z 13 lokali mieszkalnych oraz 2 lokali użytkowych na parterze. Lokale mieszkalne w budynku nie posiadają łazienek, a część z nich również toalet. Projektowana przebudowa nie zmienia przeznaczenia budynku. Kamienica przy ul. Nauczycielskiej 6 wpisana jest do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Wrocławia. Budynek został wybudowany w 1895r roku w technologii tradycyjnej: ściany nośne murowane z cegły, stropy nad piwnicą oraz w klatce schodowej wykonane jako stalowo-ceramiczne (odcinkowe), pomiędzy kondygnacjami nadziemnymi drewniane. Fundamenty bezpośrednie, murowane z cegły w postaci ław posadowionych na średnio zagęszczonych rodzimych piaskach średnich. 5. Budynek objęty jest postępowaniem prowadzonym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia w związku z występującymi nieprawidłowościami w stanie technicznym obiektu. Dnia 6 maja 2015 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia decyzją Nr 1226/2015 nałożył na Gminę Wrocław obowiązek wykonania robót budowlanych mających na celu usunięcie nieprawidłowości i doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z prawem. W oparciu o sporządzone ekspertyzy i dokumentację budowlaną część robót zabezpieczających została już wykonana. Przeprowadzono doraźne roboty budowlane obejmujące prace określone w pkt 1 w/w decyzji. 6. Opis przedmiotu zamówienia i obowiązki stron określają: 1) dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia (zał. nr 8 do SIWZ), w tym: Przedmiary Robót podzielone na I i II Etap, Decyzja PINB Nr 1226/2015 z dnia 6.05.2015r., Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Uzgodnienie projektu z Miejskim Konserwatorem Zabytków nr MKZ-IZN.4120.295.2016 AJ.00041955/2016/W, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; 2) projekt umowy (zał. nr 7 do SIWZ). 7. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby w niniejszym postępowaniu wykonawca lub podwykonawca zatrudniał w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia na podstawie umowy o pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy osoby do wykonywania prac fizycznych w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej. Informacje, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp określa projekt umowy. 8. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (np. w oświadczeniu własnym Wykonawcy). 9. Roboty budowlane będą wykonywane na terenie czynnym. Przedmiot umowy będzie wykonywany w budynku zamieszkałym, w związku z powyższym Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty z poszanowaniem miru domowego i mienia mieszkańców. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia zostanie wykonany do dnia 30.10.2020 r. zgodnie z harmonogramem wykonania robót przedstawionym przez Wykonawcę w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 20 umowy, przy czym: 1) Etap I – zostanie wykonany do dnia 30.07.2020 r. 2) Etap II – zostanie wykonany do dnia 30.10.2020r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną