Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ćwiczebnej 7 - 9 we Wrocławiu

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-343 Wrocław, ul. Mikołaja Reja
 • Telefon/fax: tel. 713 235 700 , fax. 713 235 750
 • Data zamieszczenia: 2019-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
  ul. Mikołaja Reja
  50-343 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 235 700, fax. 713 235 750
  REGON: 20610504000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wm.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ćwiczebnej 7 - 9 we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana. 2. Przedmiotem zamówienia jest remont dachu polegający na wymianie pokrycia dachowego oraz przemurowaniu kominów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ćwiczebnej 7 - 9 we Wrocławiu wraz z ociepleniem stropu drugiego piętra i nad klatkami schodowymi. 3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 1) Główny przedmiot: 45.45.30.00-7; 2) Dodatkowe przedmioty: 45.26.19.00-3, 45.26.10.00-4, 45.26.25.00-6. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Remont dachu i więźby dachowej: a) wymiana lub wzmocnienie części elementów konstrukcyjnych więźby dachowej oraz drewnianych stropów nad klatkami schodowymi, b) oczyszczenie mechaniczne elementów drewnianych, które nie podlegają wymianie, impregnacja więźby środkiem przeciwgrzybicznym i przeciwogniowym, c) demontaż orynnowania i obróbek blacharskich, d) demontaż istniejącego pokrycia dachu (dachówek oraz łat, deskowania wraz z pokryciem papowym lukarn), e) wykonanie zabezpieczenia dachu przed opadami na czas prowadzenia robót, f) ułożenie foli wstępnego krycia (paroprzepuszczalnej), g) montaż kontrłat 3 x 5cm i łat 4 x 6cm pod dachówkę, h) montaż deskowania grubości 3cm wraz z papą na dachach pulpitowych lukarn, i) wykonanie pokrycia z blachy cynkowo-tytanowej 0,7mm grubości połaci łączących attyki z lukarnami, j) wykonanie obróbek blacharskich ze stali tytan-cynk 0,7mm grubości, k) montaż dachówki karpiówki w koronkę, l) montaż płotków śniegowych i ław kominiarskich, m) montaż rynien oraz rur spustowych z blachy tytan-cynk, 2) Remont stropu: a) demontaż desek oraz usunięcie szlaki żużlowej ze stropów drewnianych nad klatkami schodowymi oraz ze stropu nad drugim piętrem, b) wykonanie konstrukcji drewnianej rusztu na stropie nad drugim piętrem, c) wykonanie izolacji termicznej z płyt styropianowych między konstrukcją rusztu, d) wykonanie pokrycia konstrukcji rusztu płytą OSB pióro-wpust 22mm, e) wykonanie docieplenia wełną mineralną wraz z izolacją paroszczelną stropów nad klatkami schodowymi oraz na pulpitowym dachu lukarn, f) wykonanie deskowania z płyt OSB pióro-wpust 18mm na stropach nad klatkami schodowymi, 3) Roboty murarskie i elewacyjne: a) przemurowanie zwieńczenia ściany dzielącej budynek w osi poprzecznej ponad dachem z cegły palonej, b) przemurowanie kominów z odtworzeniem pierwotnego wyglądu wg dokumentacji rysunkowej ponad połacią dachu, c) naprawy i odtworzenia ścian attyk z cegły palonej wieńczących klatki schodowe, wraz z uzupełnieniem i naprawą tynków, d) wykonanie docieplenia o grubości 10cm ścian lukarn (ściana wschodnia i zachodnia elewacji frontowej oraz ściany boczne) metodą lekką-mokrą, 4) Prace pozostałe: a) wymiana stolarki drzwiowej z klatki schodowej na poddasze na stolarkę o klasie ogniowej EI30, b) wymiana okien drewnianych w lukarnach ścian frontowych elewacji wschodniej i zachodniej na okna PCV oraz wyposażone ich w nawietrzniki, z zachowaniem oryginalnych podziałów, c) montaż okien dachowych 45 x 50cm i wyłazów dachowych 55 x 75cm, d) montaż systemowych kominków wentylacyjnych i spalinowych, e) montaż zbiorczej anteny telewizyjnej, f) montaż instalacji odgromowej, g) montaż instalacji oświetleniowej na poddaszu. 5. Opis przedmiotu zamówienia i obowiązki stron określają: 1) dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia (zał. nr 8 do SIWZ), w tym projekty wykonawcze, przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, decyzja pozwolenia na budowę nr 760/2016 z dnia 18.02.2016r., ostateczna decyzja pozwolenia na budowę nr 3855/2016 z dnia 17.03.2016r., decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 69/2016 z dnia 11.02.2016r., uzgodnienie MKZ z dnia 03.02.2016r. 2) projekt umowy (zał. nr 7 do SIWZ). 6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby w niniejszym postępowaniu wykonawca lub podwykonawca zatrudniał w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia na podstawie umowy o pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy osoby do wykonywania prac fizycznych w branży ogólnobudowlanej i elektrycznej. Informacje, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp określa projekt umowy. 7. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (np. w oświadczeniu własnym Wykonawcy). 8. Roboty budowlane będą wykonywane na terenie czynnym. Przedmiot umowy będzie wykonywany w budynkach zamieszkanych, w związku z powyższym Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty z poszanowaniem miru domowego i mienia mieszkańców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną