Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pełczyńskiej 140 we Wrocławiu

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-343 Wrocław, ul. Mikołaja Reja
 • Telefon/fax: tel. 713 235 700 , fax. 713 235 750
 • Data zamieszczenia: 2019-08-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
  ul. Mikołaja Reja
  50-343 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 235 700, fax. 713 235 750
  REGON: 20610504000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wm.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pełczyńskiej 140 we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana. 2. Przedmiotem zamówienia jest remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pełczyńskiej 140 we Wrocławiu. 3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: Główny przedmiot 45.45.30.00-7 Roboty remontowe Dodatkowe przedmioty 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 45261214-7 Wykonywanie pokryć papowych 45261211-6 Pokrycie dachu dachówką 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45262520-6 Prace dotyczące robót murarskich (przemurowania kominów) 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 4. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności remont dachu i więźby dachowej wraz kominami i podłogą strychu, w tym: 1) wymiana lub wzmocnienie części elementów konstrukcyjnych więźby dachowej oraz drewnianych stropów nad klatkami schodowymi, 2) oczyszczenie mechaniczne elementów drewnianych, które nie podlegają wymianie, impregnacja więźby środkiem przeciwgrzybicznym i przeciwogniowym, 3) wymiana desek podłogi strychu na płytę OSB -3 gr. 28 mm, pióro-wpust, 4) demontaż orynnowania i obróbek blacharskich, 5) demontaż istniejącego pokrycia dachu (dachówek i gąsiorów dachowych oraz łat, deskowania wraz z pokryciem papowym), 6) wykonanie zabezpieczenia dachu przed opadami na czas prowadzenia robót, 7) ułożenie foli wstępnego krycia (paroprzepuszczalnej), 8) montaż kontrłat 3 x 5 cm i łat 4 x 6 cm pod dachówkę, 9) remont lukarny, 10) wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk 0,6 mm grubości, 11) montaż dachówki karpiówki w koronkę, 12) montaż gąsiorów dachowych, 13) montaż płotków śniegowych i ław kominiarskich, 14) montaż prefabrykowanych rynien oraz rur spustowych z blachy tytan-cynk, 15) wymiana okien i wyłazów dachowych w połaci dachu, 16) wymiana kominków wentylacyjnych, 17) przemurowanie kominów z cegieł, 18) wymiana okna drewnianego na okno PCV wraz z wymianą okapników i parapetów w attyce, 19) wykonanie instalacji AZART, oświetlenia strychu i instalacji odgromowej. 5. Opis przedmiotu zamówienia i obowiązki stron określają: 1) dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia (zał. nr 8 do SIWZ), w tym przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zalecenie Miejskiego Konserwatora Zabytków; 2) projekt umowy (zał. nr 7 do SIWZ). 6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby w niniejszym postępowaniu wykonawca lub podwykonawca zatrudniał w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia na podstawie umowy o pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy osoby do wykonywania prac fizycznych w branży ogólnobudowlanej i elektrycznej. Informacje, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp określa projekt umowy. 7. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (np. w oświadczeniu własnym Wykonawcy). 8. Roboty budowlane będą wykonywane na terenie czynnym. Przedmiot umowy będzie wykonywany w budynkach zamieszkałych, w związku z powyższym Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty z poszanowaniem miru domowego i mienia mieszkańców znajdującego się w obrębie przekazanego terenu budowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną