Remont i przebudowa pomieszczeń na potrzeby Dziekanatu WNB wraz z wymianą pionów wodociągowych oraz remont dachu, elewacji i wymiana stolarki okiennej skrzydła D w budynku Uniwersytetu Wrocławskiego - Etap 6D, 5E, i 6E (w zakresie skrzydła D) przy ul. Przybyszewskiego 63/77.

Uniwersytet Wrocławski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Wrocławski
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki
 • Telefon/fax: tel. 71 375 22 34 , fax. 71 375 24 72
 • Data zamieszczenia: 2020-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Wrocławski
  pl. Uniwersytecki 1
  50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 375 22 34, fax. 71 375 24 72
  REGON: 13010000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i przebudowa pomieszczeń na potrzeby Dziekanatu WNB wraz z wymianą pionów wodociągowych oraz remont dachu, elewacji i wymiana stolarki okiennej skrzydła D w budynku Uniwersytetu Wrocławskiego - Etap 6D, 5E, i 6E (w zakresie skrzydła D) przy ul. Przybyszewskiego 63/77.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa pomieszczeń na potrzeby Dziekanatu Wydziału Nauk Biologicznych wraz z wymianą pionów wodociągowych oraz remont dachu, elewacji i wymiana stolarki okiennej skrzydła D w budynku Uniwersytetu Wrocławskiego - Etap 6D, 5E, i 6E (w zakresie skrzydła D) przy ul. Przybyszewskiego 63/77. 2.1 Zakres prac przewidziany zamówieniem obejmuje: a) roboty branży budowlanej; b) roboty branży sanitarnej i wentylacyjnej; c) roboty branży elektrycznej; d) roboty branży teletechnicznej; 2.2 Szczegółowy zakres prac, zgodnie z którym należy wykonać zamówienie, zawierają następujące załączniki do SIWZ: a) Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia; b) Załącznik nr 9 – Projekt budowlany; c) Załączniki nr 10.1-10.6 - Projekty wykonawcze; d) Załącznik nr 11.1-11.3 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót; e) Załączniki nr 12.1-12.6 – Przedmiary; 2.3 Warunki i zasady realizacji umowy zawiera Wzór umowy wraz z załącznikami: wzorem Karty Gwarancyjnej, Oświadczeniem podwykonawcy - Załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111100-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną