REMONT STACJI NISKIEGO NAPIĘCIA

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego
 • Telefon/fax: tel. 261 658 666 , fax. 261 658 425
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
  ul. Czajkowskiego 109
  51-147 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 261 658 666, fax. 261 658 425
  REGON: 93038806200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.awl.edu.pl/bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT STACJI NISKIEGO NAPIĘCIA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu rozdzielni NN w stacji transformatorowej R-2128 w budynku WPSO Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu ul. Czajkowskiego 109. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) Część projektową – wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego rozdzielnicy NN oraz przyłączonych do niej kabli, na potrzeby realizacji zadania; opracowanie dokumentacji projektowej – projektów w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem, STWIOR, kosztorysy, przedmiary robót, zestawienia kosztów zadania, uzyskanie uzgodnień projektów budowlanych lub wykonawczych, b) Część wykonawcza – remont stacji niskiego napięcia zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Opis przedmiotu zamówienia stanowi program funkcjonalno-użytkowy, który jest integralną częścią niniejszej siwz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną