REMONT STRZELNICY PISTOLETOWEJ W CENTRUM SZKOLENIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH I CHEMICZNYCH WE WROCŁAWIU PRZY UL. OBORNICKIEJ 108 – ZADANIE 21827

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-984 Wrocław, ul. Obornicka
 • Telefon/fax: tel. 261 65 68 01 , fax. 261 65 68 02
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Obornicka 126
  50-984 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 261 65 68 01, fax. 261 65 68 02
  REGON: 93010390600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rziwroclaw.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT STRZELNICY PISTOLETOWEJ W CENTRUM SZKOLENIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH I CHEMICZNYCH WE WROCŁAWIU PRZY UL. OBORNICKIEJ 108 – ZADANIE 21827
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest remont strzelnicy pistoletowej Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 108. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowi opis przedmiotu zamówienia w myśl ustawy PZP dla rzeczowej realizacji remontu strzelnicy pistoletowej i spełnia wymogi stawiane w art. 29, 30, 31 ustawy PZP – zad.21827 2. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem inwestycji jest remont, przebudowa i dostosowanie istniejącej strzelnicy pistoletowej do prowadzenie strzelania ze średniokalibrowej broni osobistej z wykorzystaniem amunicji pistoletowej o kalibrze nie większym niż 9 mm, wystrzeliwanej z prędkością początkową nie większą niż 400 m/s i energią początkową nie większą niż 600 J do celów stałych, na odległość 15 m. Wszystkie elementy zabezpieczające strzelnicy zostały tak dobrane aby posiadały odporność na przebicie amunicją pistoletową o kalibrze nie większym niż 9 mm, wystrzeliwaną z prędkością początkową nie większą niż 400 m/s i energią początkową nie większą niż 600 J. Projektowane zabezpieczenia boczne, kulochwyt główny, zabezpieczenia -przesłony pionowe, zabezpieczenia stanowisk strzeleckich zostały tak dobrane, aby granica stref ochronnych: niebezpiecznej i zagrożenia ograniczała się do strefy strzelań, zabezpieczeń bocznych, ściany tylnej kulochwytu głównego oraz linii ognia. Szczegółowy zakres rzeczowy określa dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR). Poniższa dokumentacja dostępna jest na stronie Zamawiającego w wersji elektronicznej, w wersji papierowej zostanie przekazana Wykonawcy robót po zawarciu umowy. Szczegółowy zakres robót określają opracowania : 1. Projekt wykonawczy remontu strzelnicy pistoletowej Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z informacja dotyczacą BIOZ 3. STAN ISTNIEJĄCY Działka na której znajduje się strzelnica pistoletowa jest zabudowana i zagospodarowana. Istniejąca strzelnica posiada ochronne wały ziemne boczne wysokości ok. 2,5m oraz kulochwyt główny wykonany w formie muru z cegły pełnej gr. ok. 60,0 cm wykończony od strony linii strzałów deskami na łatach drewnianych. Na terenie znajdują się zadaszone stanowiska strzeleckie. Zadaszenie w konstrukcji stalowej z dachem i daszkiem ochronnym z blachy trapezowej. Stanowiska są oddzielone przegrodami z desek. Na terenie znajduje się budynek gospodarczo-magazynowy w konstrukcji murowej z cegły pełnej kryty dachem jednospadowym pokryty papą asfaltową. W obecnym stanie technicznym strzelnica nie spełnia warunków wymaganych przepisami, a jej elementy nie zapewniają odpowiednich zabezpieczeń balistycznych przed wyjściem pocisków poza strzelnicę. 4. WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT 4.1. Część ogólna obejmuje: 4.1.1. Organizacja terenu robót. Organizacja terenu robót została opisana w projekcie umowy w dziale „Obowiązki Wykonawcy”. Ewentualne zaplecze robót należy zorganizować w miejscu wskazanym przy przekazaniu terenu robót z udziałem przedstawicieli Inwestora i 2 WOG (SOI 2). 4.1.2. Warunki realizacji robót narzucone przez Użytkownika: a) wykonawca jest zobowiązany przekazać do Zamawiającego wykaz wszystkich pracowników przewidzianych do wykonywania prac remontowych. b) z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, uzgadniać wszelkie zmiany osobowe, jakie nastąpią w trakcie realizacji zadania oraz uaktualniać wykaz pracowników realizujących zadanie; c) przebywanie na terenie kompleksu wojskowego obcokrajowców oraz poruszanie się pojazdów zarejestrowanych poza granicą RP reguluje Decyzja 19/MON Dz. U. MON, poz. 18 z 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej. d) odmowa wydania opinii przez Szefa SKW nie stanowi podstawy do zmiany terminu wykonania umowy oraz wynagrodzenia umownego. Zamawiający nie gwarantuje możliwości wstępu obcokrajowcom na teren kompleksu wojskowego CSWIiCh we Wrocławiu przy ul Obornickiej 108. e) na terenie JW obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz przebywania pod jego wpływem. f) wykonawca zobowiązany będzie do właściwego zabezpieczenia sprzętu i terenu robót przed kradzieżą oraz pod względem BHP i ppoż. 4.1.3. Demontaż i utylizacja odpadów. Na Wykonawcy ciąży obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów (np. gruz betonowy i ceglany uzyskany z wszelkich rozbiórek, papa i śmieci). Kopie kart przekazania odpadów Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Odpad stanowiący złom stalowy należy przekazać do magazynów 2 WOG we Wrocławiu (SOI 2). 4.1.4 Wymagania dotyczące ochrony środowiska Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. Roboty nie wymagają usunięcia drzew i krzewów. Wykonawca robót zabezpieczy drzewa i krzewy w sposób gwarantujący ich skuteczną ochronę przed uszkodzeniami. 4.1.5 Warunki bezpieczeństwa i ochrona przeciwpożarowa na budowie W trakcie prowadzenia prac remontowych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP w budownictwie, a także obowiązujących przepisów ochrony ppoż. – będzie stale utrzymywał wyposażenie ppoż. w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa ppoż. Wykonawca we własnym zakresie zapewni pomieszczenia socjalne i magazynowe dla pracowników wykonujących przedmiotowe prace remontowe. Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi instruktaż stanowiskowy dla wszystkich pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robót budowlanych muszą posiadać aktualne wyniki badań lekarskich dopuszczające ich do pracy na zajmowanym stanowisku. 5. ROBOTY DO WYKONANIA 5.1. Zakres robót budowlanych wg dokumentacji projektowej: • prace rozbiórkowe i demontażowe; • modernizacja kulochwytu głównego; • wykonanie kulochwytów dolnych; • montaż przesłon pionowych; • montaż zabezpieczeń bocznych; • montaż wiaty stanowiskowej wraz z jej wyposażeniem; • montaż ogrodzenia terenu strzelnicy; • remont istniejącego budynku gospodarczego 5.2 Zakres zadania nieujęty w dokumentacji projektowej: • wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wybudowanej strzelnicy garnizonowej przez podmiot posiadający niezbędne uprawnienia zawodowe w zakresie wykonywania czynności geodezyjnych. • zorganizowanie i przeprowadzenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie, strzelania sprawdzającego , wg programu strzelań przewidzianego dla danej strzelnicy w celu określenia prawidłowości jej wykonania pod względem eksploatacyjnym, zwłaszcza możliwości zachowania bezpieczeństwa otoczenia i osób. Zasadniczym celem strzelania jest sprawdzenie czy pociski nie opuszczają stref ochronnych. Ww. strzelanie winno zostać przeprowadzone przez jednostkę naukową posiadającą upoważnienie Ministerstwa Obrony Narodowej. • uczestnictwo w przeprowadzanym przez Zamawiającego procesie nadania atestu strzelnicy. 6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ, OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAMÓWIENIE (art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych). 6.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający żąda zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1976 r. – Kodeksu Pracy) co najmniej: 3 osoby, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia przez cały okres trwania umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w tym min.: • 3 pracowników ogólnobudowlanych 6.2. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z osobą, o której mowa w pkt. 6.1. przed zakończeniem terminu umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca/Podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 6.3. Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu listy osób, o których mowa w pkt. 6.1. która będzie określała pełnione przez pracowników funkcje oraz okres obowiązywania umowy o pracę. W przypadku zmiany tych osób Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zaktualizowaną listę osób. 6.4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy (odpowiednio Podwykonawcy) odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia o którym mowa w pkt. 6.1, a w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 6.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 6.6. Sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. 6.1, jak i sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudniania na umowę o pracę osób zgodnie z warunkami SIWZ zostały zawarte w projekcie umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną