Rewitalizacja skweru przy ul. Polarnej we Wrocławiu

Zarząd Zieleni Miejskiej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-231 Wrocław, ul. Trzebnicka
 • Telefon/fax: tel. 071 3286611/12 , fax. 071 3286611/12
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni Miejskiej
  ul. Trzebnicka 33
  50-231 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3286611/12, fax. 071 3286611/12
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzm.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja skweru przy ul. Polarnej we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia jest realizacja zadania pn. „Rewitalizacja skweru przy ul. Polarnej we Wrocławiu”, które będzie realizowane w zakresie: Część I: wykonania robót budowlanych, w tym: wykonanie nawierzchni, montaż urządzeń siłowni terenowej, montażu ławek parkowych, stojaków na rowery, koszy na śmieci oraz tablicy regulaminowej. Część II: wykonanie prac ogrodniczych (tj. założenia trawników, sadzenie drzew, przesadzanie krzewów oraz prace w zieleni istniejącej). Część III: pielęgnacji gwarancyjnej zieleni w okresie 3 lat (36 kolejnych miesięcy kalendarzowych) liczonych od dnia protokolarnego odbioru wykonanej części I i II. UWAGA! Załączona do SIWZ dokumentacja projektowa zawiera zakres kompleksowego zagospodarowania terenu. 1) Dla części I przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) przygotowanie terenu: - demontaż istniejących obrzeży betonowych o dł. 301,8 mb, - demontaż starych ławek betonowych z oparciem – 10 szt., - demontaż starych koszy na śmieci- 3 szt., - demontaż urządzeń zabawowych: huśtawki i bujaka, - usuniecie górnej warstwy istniejącej nawierzchni żwirowej utwardzonej – 651,3 m², - usunięcie nawierzchni gruntowej po istniejących klombach – ok 108,13 m² b) tyczenie układu przestrzennego, c) roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, d) budowę obramowania nawierzchni z obrzeży betonowych 6x20x100, na ławie betonowej – 299,0 mb. e) budowę nawierzchni: żwirowa, utwardzona- 741,3 m², UWAGA: Nie stosować serpentynitu jako materiału budowlanego! f) Elementy małej architektury: - Ławka parkowa metalowa z oparciem – 7 szt., wymiary urządzenia ( dl. x szer. x wys.) - 1,82 x 0,77 x 0,65 m, konstrukcja ławki wykonana jest ze stopu aluminium , siedziska i oparcie ławek : szczebliny jednolite z drewna akacjowego, impregnowane i lakierowane, kolor - jasny brąz - kosz na śmieci - 3 szt., wymiary : ø 0,67 x 1,4 m, pojemność 75 l, konstrukcja: rura stalowa, daszek i pojemnik z blachy ocynkowanej ogniowo i malowanej farbą akrylową, kolor – szary, fundament - stopa betonowa, - tablica regulaminowa - 1 szt., wymiary : dł. x szer. x wys. 2,0x 0,65 x 0,05 m, konstrukcja z rury stalowej ocynkowanej ogniowo i malowanej farbą strukturalną, tablica wykonana z blachy ocynkowanej, fundament - stopy betonowe, g) Urządzenia siłowni zewnętrznej: - ławka do brzuszków - drabinka z podciąganiem - 1 szt., - biegacz- wioślarz - 1 szt., - twister - orbitrek - 1 szt., - poręcz- wahadło - 1 szt., - wypychacz- motyl - 1 szt., - małe koła Tai Chi - duże koła Tai Chi -1 szt., - ławka z rowerkami -1 szt. 2) Dla części II przedmiot zamówienia obejmuje: - usunięcie drzew zgodnie z decyzją, karczowanie drzew z wywozem karpin i gałęzi, - odmładzanie starszych drzew, - przesadzanie krzewów, - zabezpieczenie istniejących drzew na okres wykonywania robót budowlanych, - czyszczenie podszytu - Założenie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, 3) Dla części III przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: wykonanie pielęgnacji zieleni w okresie 3 lat (36 kolejnych miesięcy kalendarzowych) liczonych od dnia protokolarnego odbioru wykonanej części I i II polegającej na: a) ręcznej pielęgnacji trawników dywanowych: - koszenie osiem razy w roku (w okresie kwiecień-październik, termin koszenia będzie wyznaczany przez Zamawiającego w zależności od warunków atmosferycznych i tempa przyrostu trawy) z odsłanianiem krawężników oraz zbieraniem pokosu w tym samym dniu, - nawożenie trawników, - renowacja (usuwanie ubytków poziomych i przedeptów), b) dla pozostałych nasadzeń: - regularnym podlewaniu - raz w tygodniu w okresie od kwietnia do września - w zależności od warunków pogodowych, - regularnym odchwaszczaniu - min. raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do czerwca, raz w miesiącu od marca do września, - regularnych cięciach formujących i zagęszczających krzewów w okresie jesiennym lub podczas spoczynku zimowego, od września do marca - 1 w roku, - usuwaniu przekwitających kwiatostanów, - usuwaniu obumarłych części roślin po kwitnieniu, - regularnym nawożeniu dostosowanym do potrzeb roślin - w drugim roku od posadzenia roślin (nawozami mineralnymi, zalecane jest stosowania długo działających nawozów otoczkowanych) - 2 razy w okresie wegetacyjnym, co 3 miesiące długo-działającymi nawozami otoczkowanymi, w okresie od marca do czerwca, - usuwaniu odrostów korzeniowych - w razie potrzeby - 1 raz w roku, - poprawianiu ukształtowanych wokół drzew mis - według potrzeb, - uzupełnianiu palikowania i wiązadeł drzew - w razie potrzeby, - wymianie uszkodzonych roślin - w razie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia, - wymianie roślin, które się nie przyjęły, przycięciu złamanych i/lub chorych gałęzi - w razie potrzeby, - dosadzenia uzupełniające materiału roślinnego, w miejsce uschniętego i zniszczonego oraz skradzionego (po wcześniejszym zgłoszeniu przez Wykonawcę kradzieży policji), - regularnych cięciach zagęszczających, pielęgnacyjnych i sanitarnych roślin - 1 raz w roku, - oprysku w razie wystąpienia chorób i/lub szkodników - w razie potrzeby, - regularnym wygrabianiu liści w okresie jesiennym oraz uzupełniającym wygrabianiu w okresie wiosennym. Wszelkie prace pielęgnacyjne należy prowadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną