Rewitalizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Stanów Zjednoczonych we Wrocławiu - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

Zarząd Inwestycji Miejskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 53-135 Wrocław, Januszowicka
 • Telefon/fax: tel. 713 607 356 , fax. 071 360 73 31
 • Data zamieszczenia: 2019-04-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Inwestycji Miejskich
  Januszowicka 15 a
  53-135 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 607 356, fax. 071 360 73 31
  REGON: 93104008800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zim.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Stanów Zjednoczonych we Wrocławiu - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających rewitalizacji terenu rekreacyjnego przy ul. Stanów Zjednoczonych we Wrocławiu (działka 243/2 AM 8 obręb Muchobór Mały), w podziale na zadania: 1.1. Zadanie 1 – opracowanie dokumentacji projektowej opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania robót, uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń, w tym uzyskanie i doręczenie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na budowę jeśli będzie wymagana. 1.2. Zadanie 2 – wykonanie robót budowlanych w zakresie wynikającym z Programu-Funkcjonalno-Użytkowego, w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową opracowaną w ramach Zadania 1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną