Rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Wrocławska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego
 • Telefon/fax: tel. 713 202 182,32 , fax. 713 202 143
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
  50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 202 182,32, fax. 713 202 143
  REGON: 55181193009000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.pwr.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych w ramach projektu Establishmentof Capacity Building Centers as a sustainable solution to raise the standardsof teaching Staff in Indian HEIs (CABCIN), nr573616-EPP-1-2016-1-PL-EPPKA2-CABHE-JP. 2. Klasyfikacja wg kodu CPV: 60400000-2 usługi transportu lotniczego 3.Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3. SIWZ. Szczegółowe warunki umowy zostały określone we wzorze umowy – załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Termin realizacji zamówienia wynosi: do 31.12.2019 lub do terminu, w którym zostanie wyczerpana kwota brutto przeznaczona na realizacje zamówienia. Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 5. Złożona przez Wykonawcę Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment - stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Załącznik nr 3 Formularz cenowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w zakresie zmniejszenia ilości zamawianych biletów w sytuacji niezależnej od Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do dokonywania zmiany trasy podróży (dostosowanych do jego bieżących potrzeb) w ramach limitu finansowego określonego wartością brutto przedmiotu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60400000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną