roboty budowlane polegające na modernizacji instalacji p.poż. w zakresie wymiany SSP w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej 25, funkcjonującego w strukturze Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3

Miejskie Centrum Usług Socjalnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejskie Centrum Usług Socjalnych
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 54-131 Wrocław, ul. Mączna
 • Telefon/fax: tel. 713 769 950 , fax. 713 769 905
 • Data zamieszczenia: 2020-10-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Centrum Usług Socjalnych
  ul. Mączna 3
  54-131 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 769 950, fax. 713 769 905
  REGON: 93268454000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  roboty budowlane polegające na modernizacji instalacji p.poż. w zakresie wymiany SSP w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej 25, funkcjonującego w strukturze Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji instalacji p.poż. w zakresie wymiany SSP w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej 25, funkcjonującego w strukturze Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3. 2. Przedmiot zamówienia oznaczony jest kodem CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego. 3. Miejsce realizacji zamówienia – Dom Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu. 4. Krótki opis przedmiotu zamówienia. ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z MODERNIZACJĄ SYSTEMU SSP W DPS KARMELKOWA: Wymianie podlegają wszystkie elementy pętlowe tj. czujki wraz z gniazdami, ręczne przyciski ROP, moduły sterujące. Wszystkie nowe elementy muszą być adresowalne, wyposażone w obustronny izolator zwarć. W DPS przy ul. Karmelkowej zamontowana jest już nowa centrala pętlowa SCHRACK-SECONET, która umożliwia podłączenie wszystkich nowych elementów pętlowych. Wszystkie nowe elementy pętlowe będą pracowały na dotychczasowej instalacji przewodowej, nie podlega ona wymianie. Po zamontowaniu nowych elementów pętlowych, należy je wszystkie odpowiednio zaadresować, zaprogramować i przetestować poprawne ich działanie. Zdemontowane elementy należy przekazać do utylizacji. Po wymianie systemu należy przekazać Zamawiającemu aktualną dokumentacje powykonawczą z aktualną adresacją elementów pętlowych oraz przeszkolić personel z obsługi centrali SSP 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w dokumentacji składającej się z: 1) Przedmiarów robót (Załącznik nr 8 do SIWZ); 2) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 9 do SIWZ ); 3) istotnych postanowień umowy zawartych we Wzorze umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ). 6. Pozostałe informacje 1) Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2020, poz. 1320 ze zm.) wymienionych w SIWZ osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45312100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną