ROZBIÓRKA BUDYNKU NR 16, REMONT CZĘŚCI BUDYNKU NR 15, ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYLEGŁYCH PRZY UL. SUDECKIEJ 49 W DUSZNIKACH ZDROJU

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-984 Wrocław, ul. Obornicka
 • Telefon/fax: tel. 261 65 68 01 , fax. 261 65 68 02
 • Data zamieszczenia: 2019-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Obornicka 126
  50-984 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 261 65 68 01, fax. 261 65 68 02
  REGON: 93010390600000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROZBIÓRKA BUDYNKU NR 16, REMONT CZĘŚCI BUDYNKU NR 15, ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYLEGŁYCH PRZY UL. SUDECKIEJ 49 W DUSZNIKACH ZDROJU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac do wykonania: 1. Branża budowlana • Rozbiórka budynku nr 16 wraz z posadzką i stanowiącym fragment ściany od strony budynku nr 4, murkiem oporowym, • Demontaż elementów stalowych bram stanowiących tylną południowa ścianę budynku nr 15. • Wykonanie z nowych elementów południowej ściany budynku nr 15 jako murowanej na nowym fundamencie, wraz z osadzonymi w niej naświetlami PCV. • Wymiana bramy jednego z boksów garażowych w ścianie północnej budynku. • Prace remontowe na ścianach wschodniej i zachodniej budynku nr 15. • Demontaż podsufitki w boksie garażowym nr 5 budynku nr 15. • Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ściany południowej budynku nr 4 • Przebudowa części placu przed budynkiem nr 15 wraz z wykonaniem murku oporowego od strony skarpy. • Wykonanie skarp z projektowanymi spadkami na placu pomiędzy budynkami 4 i 15. • Montaż odwodnień odprowadzających wody opadowe z części dachu budynku 4 i dachu budynku nr 15 oraz terenów pomiędzy ww. budynkami i placu znajdującego się na tyłach budynku 15. • Wykonanie Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 2. Zakres robót budowlanych nie ujętych w projekcie wykonawczym • wykonanie przed ścianą frontową budynku nr 7 odwodnienia liniowego betonowego na ławie betonowej o długości ok. 14,0 m z elementów betonowych prefabrykowanych – koryt ściekowych, o wymiarach szer. 30 cm, dł. min. 50 cm, wysokość 12 cm, głębokość kanału min. 6 cm. Część odwodnienia należy wbudować w prowadzący do budynku chodnik z kostki brukowej betonowej 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ, OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAMÓWIENIE (art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych). 3.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający żąda zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1976 r. – Kodeksu Pracy) co najmniej: 3 osoby, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia przez cały okres trwania umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w tym min.: 3 pracowników ogólnobudowlanych. 3.2. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z osobą, o której mowa w pkt. 8.1. przed zakończeniem terminu umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca/Podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 3.3. Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu listy osób, o których mowa w pkt. 8.1. która będzie określała pełnione przez pracowników funkcje oraz okres obowiązywania umowy o pracę. W przypadku zmiany tych osób Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zaktualizowaną listę osób. 3.4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy (odpowiednio Podwykonawcy) odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia, o którym mowa w pkt. 8.1, a w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 3.6. Sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. 8.1, jak i sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudniania na umowę o pracę osób zgodnie z warunkami SIWZ zostały zawarte w projekcie umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną