Rozbudowa i wymiana systemu monitoringu

Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 51-622 Wrocław, Kopernika
 • Telefon/fax: tel. 71 37 10 409 , fax. 71 37 10 402
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy
  Kopernika 5
  51-622 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 37 10 409, fax. 71 37 10 402
  REGON: 02140952000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ospip.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Nadzór nad warunkami pracy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i wymiana systemu monitoringu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i wymiana systemu monitoringu na podstawie projektów wykonawczych, projektu budowlanego, przedmiarów i Specyfikacji Technicznej Wykonywania i Odbioru Robót dla każdej Strefy, stanowiących załączniki do SIWZ. 1.2. Przedmiot zamówienia, obejmuje prace i roboty budowlane wymienione poniżej i jest podzielony na następujące Strefy: I) Strefa I – obejmująca budynek hotelowy Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu Państwowej Inspekcji Pracy, ul. M. Kopernika 9, 51-622 Wrocław: a) demontaż istniejącego systemu monitoringu, b) zamontowanie nowego systemu monitoringu (w tym 10 szt. kamer kopułkowych o numerach K1, K2, K8, K11, K12, K13, K16, K17, K18, K19), c) wykonanie nowej sieci okablowania strukturalnego na potrzeby systemu monitoringu, systemu kontroli dostępu, systemu SMS – tzw. LAN Security, d) system integrujący i wizualizujący stan poszczególnych systemów zabezpieczeń technicznych znajdujących się w obiekcie (SMS - Security Management System), e) podłączenie do projektowanego systemu SMS nowego systemu monitoringu zaprojektowanego dla Strefy I (budynek hotelowy), f) podłączenie do projektowanego systemu SMS istniejącego systemu sygnalizacji pożarowej Schrack Seconet z centralką B5SCU w Strefie I (budynek hotelowy), g) Wykonanie instalacji elektrycznych zasilania podstawowego (230Vac) zaprojektowanych urządzeń, h) Wykonanie okablowania do kamer. Do zakresu prac wchodzą także prace integralnie związane z pracami dla Strefy I, które wykraczają poza zakres prac Strefy I i są to: a) podłączenie do projektowanego systemu SMS nowego systemu monitoringu zaprojektowanego dla Strefy II (budynek teren przyległy), b) podłączenie do projektowanego systemu SMS nowego systemu monitoringu zaprojektowanego dla Strefy III (budynek biurowo-szkoleniowy), c) podłączenie do projektowanego systemu SMS projektowanego systemu sygnalizacji pożarowej w Strefie III (budynek biurowo-szkoleniowy), d) podłączenie do projektowanego systemu SMS istniejącego systemu sygnalizacji włamania i napadu w Strefie III (budynek biurowo-szkoleniowy). II) Strefa II - obejmująca teren przyległy do budynku hotelowego oraz budynku biurowo-szkoleniowego Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy oraz Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu przy ul. M. Kopernika 5-9, 51-622 Wrocław: a) demontaż istniejącego systemu monitoringu, b) zamontowanie kamer zewnętrznych zaprojektowanych na budynku hotelowym (tj. 11 szt. kamer cylindrycznych o numerach K3, K4, K5, K6, K7, K9, K10, K14, K15, K20, K21), c) zamontowanie kamer zewnętrznych zaprojektowanych na budynku biurowo – szkoleniowym (tj. 13 szt. kamer cylindrycznych o numerach od Kz01 do Kz13), d) uruchomienie ww. kamer w systemie CCTV wraz z aktualizacją obrazów wyświetlanych we wszystkich stanowiskach obsługi wg. wytycznych Inwestora e) zaktualizowanie systemu SMS o możliwość wyświetlania kamer zewnętrznych wg. wytycznych Inwestora. III) Strefa III - obejmująca budynek biurowo-szkoleniowy - siedziba Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy oraz Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu Państwowej Inspekcji Pracy, ul. M. Kopernika 5, 51-622 Wrocław: a) demontaż istniejącego systemu monitoringu, b) zamontowanie nowego systemu monitoringu (w tym 24 szt. kamer, w tym 5 szt. kamer hemisferycznych o numerach K004, K007, K105, K108, K201, 13 szt. kamer kopułkowych o numerach K001, K002, K003, K006, K008, K009, K101, K102, K103, K110, K301, K302, KP01, 6 szt. kamer cylindrycznych o numerach K005, K104, K106, K107, K109, K202, c) demontaż istniejących urządzeń kontroli dostępu, d) zamontowanie nowego systemu kontroli dostępu (w tym 25 szt. przejść o numerach KDP01-KDP08 (w piwnicy), KD001-KD004 (na parterze), KD101-KD108 (na I piętrze), KD201-KD204 (na II piętrze), KD301 (na III piętrze), e) wykonanie nowej sieci okablowania strukturalnego na potrzeby systemu monitoringu, systemu kontroli dostępu, systemu SMS – tzw. LAN Security, f) system integrujący i wizualizujący stan poszczególnych systemów zabezpieczeń technicznych znajdujących się w obiekcie (SMS - Security Management System), g) podłączenie do projektowanego systemu SMS nowego systemu monitoringu zaprojektowanego dla Strefy I (budynek hotelowy), h) podłączenie do projektowanego systemu SMS nowego systemu monitoringu zaprojektowanego dla Strefy II (budynek teren przyległy), i) podłączenie do projektowanego systemu SMS nowego systemu monitoringu zaprojektowanego dla Strefy III (budynek biurowo-szkoleniowy), j) podłączenie do projektowanego systemu SMS istniejącego systemu sygnalizacji pożarowej Schrack Seconet z centralką B5SCU w Strefie I (budynek hotelowy), k) podłączenie do projektowanego systemu SMS projektowanego systemu sygnalizacji pożarowej w Strefie III (budynek biurowo-szkoleniowy), l) podłączenie do projektowanego systemu SMS istniejącego systemu sygnalizacji włamania i napadu w Strefie III (budynek biurowo-szkoleniowy), m) Wykonanie instalacji elektrycznych zasilania podstawowego (230Vac) zaprojektowanych urządzeń n) Wykonanie okablowania do kamer zewnętrznych, o) Ostateczna integracja wszystkich elementów Stref I, II i III, aby powstał kompletny, jednorodny system monitoringu. UWAGA! Prace należy prowadzić w dni powszednie od godz. 6:00 do godz. 17:00, prace uciążliwe będą wykonywane od godz. 6:00 do godz. 8:00 lub od godz. 15:00 do godz. 17:00 w budynku szkoleniowym oraz od godz. 9:00 do godz. 12:00 w budynku hotelowym. 1.3. 2. Roboty budowlane i instalacyjne będą realizowane w czynnych obiektach. Dla umożliwienia ich funkcjonowania roboty budowlane i instalacyjne będą wykonywane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz ustaleniami dokonanymi w protokole wprowadzenia do obiektu. Wykonawca sporządzi w uzgodnieniu z Zamawiającym projekt organizacji robót i przekaże go Zamawiającemu nie później niż w terminie wprowadzenia na teren budowy. 2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: projekty wykonawcze, projekty budowlane, przedmiary i STWiOR dla każdej Strefy, stanowiące odpowiednio Załącznik nr 4a, Załącznik nr 4b, Załącznik 4c oraz Załącznik nr 4d do SIWZ. 2.2. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy, stanowiący integralną część SIWZ (Załącznik nr 3). 4. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 917, t.j.) Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub jego podwykonawca zatrudniał na umowę o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w zakres robót budowlanych i elektrycznych, z wyłączeniem prac polegających na sporządzeniu dokumentacji powykonawczej. Wymóg nie dotyczy osób wykonujących wolne zawody, w tym kierowników robót. 5. Zamawiający zwraca szczególną uwagę na możliwość dokonania wizji lokalnej w miejscu planowanych robót, przed złożeniem oferty. Wizję lokalną można przeprowadzić od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Dariuszem Zielińskim, tel. (71) 37 10 391. 6. Wszystkie terminy wskazane w SIWZ należy obliczać zgodnie z zasadami wskazanymi w Kodeksie cywilnym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną