Sukcesywna dostawa 220 ton siana i 180 ton słomy na potrzeby Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 53-033 Wrocław, ul. Zwycięska
 • Telefon/fax: tel. 71 333 45 19 , fax. 71 333 45 18
 • Data zamieszczenia: 2020-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice
  ul. Zwycięska 2
  53-033 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 333 45 19, fax. 71 333 45 18
  REGON: 22204984000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wtwk-partynice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa 220 ton siana i 180 ton słomy na potrzeby Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 200 000 kg tj. 220 ton siana i 180 000 kg tj. 180 ton słomy wraz z transportem do Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice we Wrocławiu ul. Zwycięska 2. 2.Zamawiający wyodrębnia w zamówieniu 2 samodzielne części, z których każda nazywana jest w dalszej części specyfikacji „zadaniem” – w skład których wchodzą: Zadanie 1 – dostawa siana w ilości ok. 220 000 kg tj. 220 ton Zadanie 2 – dostawa słomy ok. 180 000 kg tj.180 ton 3.Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 220 000 kg tj. 220 ton siana. 1) Siano łąkowe z domieszką lucerny zbiór z 2019 r. i 2020 r. na paszę dla koni. siano zbierane z dala od ciągów komunikacyjnych, lotnisk, terenów zalewowych i podmokłych, nieprzerośnięte, pozbawione obcych zapachów, odpowiednio wysuszone. Skład botaniczny siana: 10% traw wysokich, 85% traw niskich, 5% ziół- ocena organoleptyczna: barwa zielona lub bladozielona, duży udział liści, zapach specyficzny dla siana- wilgotność dostarczonego siana nie może przekraczać 15%. Zamawiający nie dopuszcza dostawy siana o następujących cechach: udział w składzie botanicznym siana: turzyc, trzciny i roślin charakterystycznych dla gleb kwaśnych tzn., szczawic, jaskry- zbyt duży udział w składzie botanicznym traw wysokich ( powyżej 10%)- zawartość w sianie chwastów i roślin trujących, stwierdzenie w ocenie organoleptycznej siana jednej z następujących cech: twarde, zdrewniałe łodygi, kolor żółty lub brązowy,wyługowanie deszczami, stęchłe, zapleśniałe( występowanie zarodników i zapachu pleśni). Preferowane jest siano pochodzące z 1 pokosu. W przypadku stwierdzenia, że siano nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego ze względu na posiadanie cech, o których mowa powyżej, dostawa nie zostanie przyjęta, a Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć w terminie 1 dnia od daty stwierdzenia wad, siana spełniającego wymagania jakościowe w ilości odpowiadającej wadliwej dostawie. 2) Z uwagi na bezpieczeństwo i jakość składowania Zamawiający wymaga aby siano dostarczane było w tzw. dużych balach każdy o masie około 200 - 250 kg . 3) Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw. Pojedyncze dostawy realizowane będą na podstawie odrębnych zamówień składanych przez Zamawiającego w formie: ( telefonicznie lub e-mailem), w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze, licząc od daty otrzymania zamówienia. Przewidywana - niezobowiązująca Zamawiającego podana do celów poglądowych- częstotliwość dostaw: to 1-3 razy w miesiącu w ilości łacznej ok. 22000 kg tj. 22 ton. Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia do Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice własnym transportem i na własne ryzyko. Wobec tego Wykonawca koszty transportu musi wliczyć w cenę siana. Odbiór siana odbywać się będzie na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice, ul. Zwycięska 2 we Wrocławiu na podstawie dokumentu WZ wystawionego przez Wykonawcę z informacją dotyczącą wagi dostarczonego siana. Z uwagi na charakter Jednostki dostawa i związany z nią rozładunek siana może nastąpić tylko i wyłącznie we wczesnych godzinach rannych tj. pomiędzy 07:00 – 08:00 Po tych godzinach dostawa nie będzie przyjęta do stajni. Zadanie nr 2 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 180 000 kg tj. 180 ton słomy. Wymagania dotyczące sukcesywnej dostawy słomy: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa słomy z przeznaczeniem na ściółkę i paszę dla koni wraz z jej transportem do Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice we Wrocławiu ul. Zwycięska 2. 1. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Słoma żytnia lub pszenno - żytnia musi charakteryzować się wyraźnym żółto-złotym kolorem ( bez ciemniejszych przebarwień) oraz świeżym zapachem. Zamawiający nie dopuszcza dostawy słomy o następujących cechach:- wilgotność słomy powyżej 15% - zapleśniała lub zawilgocona Musi być wolna od zanieczyszczeń ze szczególnym uwzględnieniem roślin szkodliwych, chorób i widocznych gołym okiem śladów odchodów gryzoni i zanieczyszczeń ziemią. Niedopuszczalne są ogniska i naloty pleśniowe, słoma nie może być zaparzona, skiśnięta i zatęchła. 2) W przypadku stwierdzenia wad jakościowych w dostarczonej słomie Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia całej dostawy bądź części słomy w której stwierdzono wady. Wykonawca w takim przypadku będzie zobowiązany dostarczyć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego słomę spełniającą wymagania jakościowe, określone w umowie w ilości odpowiadającej wadliwej dostawie. 3) Z uwagi na bezpieczeństwo i jakość składowania Zamawiający wymaga aby słoma dostarczana była w tzw. dużych balach, o masie około 150 kg- 180 kg . Wyjątek stanowi ilość 20-30 ton, które Zamawiający będzie potrzebował w małej kostce. 4) Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw. Pojedyncze dostawy realizowane będą na podstawie odrębnych zamówień składanych przez Zamawiającego w formie( telefonicznie lub e-mailem), w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze, licząc od daty otrzymania zamówienia. Przewidywana - niezobowiązująca Zamawiającego podana do celów poglądowych- częstotliwość dostaw: to 1-3 razy w miesiącu w ilości ok. 18000 kg tj. 18 ton. 5) Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia do Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice” własnym transportem i na własne ryzyko. Wobec tego Wykonawca koszty transportu musi wliczyć w cenę słomy. 6) Odbiór słomy odbywać się będzie na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice, ul. Zwycięska 2 we Wrocławiu na podstawie dokumentu potwierdzającego wagę dostarczonej słomy, wystawionego przez Wykonawcę. Z uwagi na charakter Jednostki dostawa i związany z nią rozładunek słomy do stajni może nastąpić tylko i wyłącznie we wczesnych godzinach rannych tj. 07:00 – 08:00. Po tych godzinach dostawa nie będzie przyjęta do stajni. 7) Częstotliwość dostaw odpowiadać będzie bieżącemu zapotrzebowaniu Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03114200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną