Sukcesywna dostawa materiałów biurowo-eksploatacyjnych dla jednostek organizacyjnych, Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o. wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem wykonawcy

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o.
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-226 Wrocław, Wybrzeże Józefa Conrada-Korzeniowskiego
 • Telefon/fax: tel. 71 77 66 212, , fax. 71 77 66 200
 • Data zamieszczenia: 2019-12-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o.
  Wybrzeże Józefa Conrada-Korzeniowskiego 18
  50-226 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 77 66 212, , fax. 71 77 66 200
  REGON: 02118481900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dczp.ibip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Przedsiębiorstwo prowadzące działalność leczniczą

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa materiałów biurowo-eksploatacyjnych dla jednostek organizacyjnych, Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o. wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem wykonawcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowo – eksploatacyjnych dla jednostek organizacyjnych „DCZP” sp. z o.o. w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić załadunek, transport i rozładunek dostarczonych materiałów. Adres dostawy: Wrocław, ul. Korzeniowskiego 18; 50-226 Wrocław – Magazyn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w: załączniku nr 2 do SIWZ– formularz cenowy, załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy, załączniku nr 7 do SIWZ – wzór umowy. Oznaczenia wg CPV: 30193700-5 – pudełka do przechowywania dokumentów, 30197000-6 – drobny sprzęt biurowy, 30192000-1 – wyroby biurowe, 30190000-7 – różny sprzęt i art. biurowe, 22850000-3 – skoroszyty i podobne wyroby, 44812000-5 – farby do celów artystycznych, 39222100-5 – tablice. Przedmiot umowy winien być nowy, wolny od wad, w oryginalnych opakowaniach Wykonawcy. Podanie w formularzu cenowym nazwy producenta lub marki i modelu lub symbolu katalogowego uniemożliwiającego identyfikację produktu zaoferowanego w ofercie spowoduje jej odrzucenie. Dostawa materiałów biurowo - eksploatacyjnych do siedziby Zamawiającego następować będzie na koszt Wykonawcy partiami, a wielkość każdej partii wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji Zamawiającego, zgłoszonych na piśmie, e- mailem lub faksem, na druku Załącznika nr 2 do umowy, przez pracownika Magazynu. Warunki gwarancji: na wykonany cały przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji minimum 12 miesięcy, termin gwarancji liczony jest od dnia dostawy, oddzielnie dla każdej partii. Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach. W przypadku podania przez wykonawcę okresy gwarancji w innej jednostce czasu aniżeli wymagana, Zamawiający przeliczy podany okres na pełne miesiące przyjmując, że miesiąc liczy odpowiednio: 4 tygodnie lub 30 dni, a zaokrąglenie zawsze nastąpi do pełnych miesięcy w dół.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30191000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną