SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ KOPIUJĄCYCH I DRUKUJĄCYCH NA POTRZEBY ODDZIAŁU REGIONALNEGO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WE WROCŁAWIU

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 53-321 Wrocław, ul. Sztabowa
 • Telefon/fax: tel. 71 710 72 00, , fax. 71 710 72 01
 • Data zamieszczenia: 2019-12-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny we Wrocławiu
  ul. Sztabowa 32
  53-321 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 710 72 00, , fax. 71 710 72 01
  REGON: 01126394600536
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://amw.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ KOPIUJĄCYCH I DRUKUJĄCYCH NA POTRZEBY ODDZIAŁU REGIONALNEGO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WE WROCŁAWIU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ KOPIUJĄCYCH I DRUKUJĄCYCH NA POTRZEBY ODDZIAŁU REGIONALNEGO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WE WROCŁAWIU. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. Zamówienie udzielane jako część zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125120-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną