Sukcesywna dostawa napojów alkoholowych dla Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Sukcesywna dostawa piwa w butelkach Zadanie nr 2: Sukcesywna dostawa piwa rzemieślniczego (craftowego) w butelkach i kegach. Zadanie nr 3: Sukcesywna dostawa wina czerwonego i białego w butelkach i kegach

Wrocławski Park Wodny S.A. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wrocławski Park Wodny S.A.
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-558 Wrocław, ul. Borowska
 • Telefon/fax: tel. 717 711 500 , fax. 717 711 510
 • Data zamieszczenia: 2020-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławski Park Wodny S.A.
  ul. Borowska 99
  50-558 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 717 711 500, fax. 717 711 510
  REGON: 93304118100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.aquapark.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa napojów alkoholowych dla Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Sukcesywna dostawa piwa w butelkach Zadanie nr 2: Sukcesywna dostawa piwa rzemieślniczego (craftowego) w butelkach i kegach. Zadanie nr 3: Sukcesywna dostawa wina czerwonego i białego w butelkach i kegach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający przewiduje zamówienie produktów spożywczych napojów alkoholowych, tj. piwa w butelkach, piwa craftowego, wina oraz cydru w ilości zgodnie z zał. nr 2 formularz asortymentowo-cenowy do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Formularzu Asortymentowo-Cenowym, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ arkusz nr 1 dla zadania nr 1, załącznik nr 2 do SIWZ arkusz nr 2 dla zadania nr 2, załącznik nr 2 do SIWZ arkusz nr 3 dla zadania nr 3. Umowa będzie trwała 12 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie również dostarczenie urządzeń do rozlewu piwa i wina wraz z instalacją do samoobsługowej dystrybucji skorelowanej z systemem sprzedaży oraz urządzeń chłodniczych zgodnie z przedmiotem zamówienia w SIWZ. Podana ilość Produktów wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ arkusz nr 1 dla zadania nr 1, Załącznik nr 2 do SIWZ arkusz nr 2 dla zadania nr 2, załącznik nr 2 do SIWZ arkusz nr 3 dla zadania nr 3, jest wielkością szacunkową, jaką Zamawiający zamierza zrealizować w okresie obowiązywania Umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji części dostaw w każdej z pozycji asortymentowych w ten sposób, że Zamawiający będzie uprawniony do zamawiania mniejszych lub większych ilości danego asortymentu w stosunku do ilości określonych w załączniku nr 2 do SIWZ arkusz nr 1 dla zadania nr 1, załączniku nr 2 do SIWZ arkusz nr 2 dla zadania nr 2, załączniku nr 2 do SIWZ arkusz nr 3 dla zadania nr 3, który stanowić będzie odpowiedni załącznik nr 1 do Umowy. Dostawy Produktów będą realizowane środkami transportu Wykonawcy. Wykonawca ponosi koszty: transportu, dojazdu do siedziby Zamawiającego, rozładunku i wniesienia produktów do pomieszczeń magazynowych Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć produkty oznaczone w pakiecie odpowiadające normom kontroli jakości w obowiązującym systemie GMP, GHP i HACCP lub normy ISO 22000:2005 o zakresie certyfikacji : magazynowanie i dystrybucja artykułów spożywczych. Miejscem dostawy jest budynek Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. przy ul. Borowskiej 99, (50-558) Wrocław
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną