Sukcesywna dostawa produktów chemicznych

Wrocławski Park Wodny S.A. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wrocławski Park Wodny S.A.
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-558 Wrocław, ul. Borowska
 • Telefon/fax: tel. 717 711 500 , fax. 717 711 510
 • Data zamieszczenia: 2019-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławski Park Wodny S.A.
  ul. Borowska 99
  50-558 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 717 711 500, fax. 717 711 510
  REGON: 93304118100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa produktów chemicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów chemicznych dla Wrocławskiego Parku Wodnego S.A., zwanych dalej Produktami. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Formularzu Asortymentowo-cenowym, który stanowi załącznik: nr 5 do SIWZ. 3. Dostawy produktów będą realizowane środkami transportu Wykonawcy. Wykonawca ponosi koszty: transportu, dojazdu do siedziby Zamawiającego, rozładunku i wniesienia produktów do pomieszczeń magazynowych Zamawiającego. 4. Miejscem dostawy jest budynek Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. zlokalizowany przy ul. Borowskiej 99, 50-558 Wrocław. 5. Wymagania szczegółowe, zakres oraz ustalenia organizacyjne związane z przedmiotem zamówienia znajdują się we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 6. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 24000000-4 Produkty chemiczne; 24312220-2 Podchloryn sodowy. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 9. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak informacji oznaczać będzie, iż Wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie. 10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 11. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. 12. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 13. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę żadnych prac związanych z wykonaniem przedmiotu dostawy. 14. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) Ustawy. 15. Zamawiający nie zamierza korzystać z art. 24aa. ust. 1. Ustawy 16. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia. 17. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego określone w Formularzu Asortymentowo-cenowym, zawierającym Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną