Sukcesywna dostawa produktów garmażeryjnych dla Strefy Kultury Studenckiej Politechniki Wrocławskiej przy ul. Hoene Wrońskiego 10-12 we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Wrocławska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego
 • Telefon/fax: tel. 713 202 182,32 , fax. 713 202 143
 • Data zamieszczenia: 2020-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
  50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 202 182,32, fax. 713 202 143
  REGON: 55181193009000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.pwr.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa produktów garmażeryjnych dla Strefy Kultury Studenckiej Politechniki Wrocławskiej przy ul. Hoene Wrońskiego 10-12 we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia – asortyment i ilości zawiera Załącznik nr 3 Formularz asortymentowy – cenowy – Opis Przedmiotu Zamówienia. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy i sposób realizacji zamówienia określa wzór umowy - Załącznik nr 4 do SIWZ. Klasyfikacja zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 15894000-1 – Przetworzone produkty spożywcze 15894300-4 – Produkty gotowe Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SIWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców. Dostarczany w opakowaniach przedmiot zamówienia musi posiadać na tych opakowaniach oznaczenia określające rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę przydatności oraz skład surowcowy i występujące alergeny. Produkty muszą być opisane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności oraz Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15894000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną