Sukcesywna dostawa produktów spożywczych mrożonych.

Wrocławski Park Wodny S.A. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wrocławski Park Wodny S.A.
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-558 Wrocław, ul. Borowska
 • Telefon/fax: tel. 717 711 500 , fax. 717 711 510
 • Data zamieszczenia: 2020-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławski Park Wodny S.A.
  ul. Borowska 99
  50-558 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 717 711 500, fax. 717 711 510
  REGON: 93304118100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa produktów spożywczych mrożonych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa produktów spożywczych mrożonych dla Wrocławskiego Parku Wodnego S.A., zwanych dalej Produktami. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Formularzu Asortymentowo-Cenowym, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Podana ilość Produktów wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ jest wielkością szacunkową, jaką Zamawiający zamierza zrealizować w okresie obowiązywania Umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowo-asortymentowych w granicach do 10% każdego asortymentu w ten sposób, że Zamawiający będzie uprawniony do zamawiania mniejszych lub większych ilości danego asortymentu w stosunku do ilości określonych w załączniku nr 2 do SIWZ, który stanowić będzie odpowiedni załącznik nr 1 do Umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyczerpania całości przedmiotu zamówienia, tzn. do rezygnacji z objętych Umową części zamówienia w zakresie do 10% wartości Umowy, bez żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy z tego tytułu. 5. Dostawy Produktów będą realizowane środkami transportu Wykonawcy. Wykonawca ponosi koszty: transportu, dojazdu do siedziby Zamawiającego, rozładunku i wniesienia produktów do pomieszczeń magazynowych Zamawiającego. 6. Towar dostarczany przez Wykonawcę musi być: pozbawiony wad, opatrzony w odpowiednie oznakowanie zawierające: nazwę producenta, warunki przechowywania i datę przydatności do spożycia, powinien posiadać właściwe atesty, spełniać wymogi określone w obowiązujących dla nich normach. 7. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć produkty oznaczone w pakiecie odpowiadające normom kontroli jakości w obowiązującym systemie GMP, GHP i HACCP lub normy ISO 22000:2005 o zakresie certyfikacji: magazynowanie i dystrybucja artykułów spożywczych. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony: w najlepszym gatunku, zgodnie z obowiązującymi normami, wolny od zapachów obcych i zanieczyszczeń oraz szkodników, nieuszkodzony, zawsze świeży i zgodny z terminem ważności. 8. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w odpowiednich opakowaniach (zamkniętych i nieuszkodzonych), transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi i przystosowanym do przewozu żywności – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 9. Wymagania szczegółowe, zakres oraz ustalenia organizacyjne związane z przedmiotem zamówienia znajdują się we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 10. Miejscem dostawy jest budynek Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. przy ul. Borowskiej 99, (50-558) Wrocław. 11. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny przedmiot 15896000-5 Produkty głęboko mrożone Dodatkowe przedmioty 15221000-3 Ryby mrożone 15311000-1 Ziemniaki mrożone 15331170-9 Warzywa mrożone 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 13. Zamówienie nie jest podzielone na części. 14. Wykonawcy muszą złożyć ofertę na wykonanie całości zamówienia. 15. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy. 16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 17. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak informacji oznaczać będzie, iż Wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie. 18. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę żadnych czynności związanych z wykonaniem przedmiotu dostawy. 19. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 20. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. 21. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 22. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego określone w SIWZ, Formularzu Asortymentowo-Cenowym, zarazem zawierającym opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15896000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną