Sukcesywna dostawa z podziałem na 5 pakietów: Pakiet nr 1 – prześcieradła, podkłady, poszwy, koszule, Pakiet nr 2 – poduszki, koce, Pakiet nr 3 – buty operacyjne

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda
 • Telefon/fax: tel. 71 3689584 , fax. 71 36 89 583; 36 89 234
 • Data zamieszczenia: 2020-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
  pl. Hirszfelda 12
  53-413 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3689584, fax. 71 36 89 583; 36 89 234
  REGON: 00029009600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: WWW.DCO.COM.PL

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa z podziałem na 5 pakietów: Pakiet nr 1 – prześcieradła, podkłady, poszwy, koszule, Pakiet nr 2 – poduszki, koce, Pakiet nr 3 – buty operacyjne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa z podziałem na 5 pakietów: Pakiet nr 1 – prześcieradła, podkłady, poszwy, koszule, Pakiet nr 2 – poduszki, koce, Pakiet nr 3 – obuwie operacyjne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podany został w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ . 3.2. Parametry opisane w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ jako wymagane parametry techniczno-użytkowe stanowią wymagania graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 3.3. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa dodatkowo projekt umowy będący załącznikiem nr 5 do SIWZ „Projekt umowy”. 3.4. Zamawiający prosi o złożenie załącznika nr 1 w formie elektronicznej (prosimy o dołączenie płyty CD). W nagłówku wersji elektronicznej należy wpisać nazwę i adres firmy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39512100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną